(14.30 hodin)

(pokračuje Špidla)

Poprvé v historii zcela jasně definuje, co je nutné považovat za nejhorší formy dětské práce, identifikuje potřebu bezodkladné akce a také vyjadřuje vůli mezinárodního společenství k této akci. Jedná se o zřetelný signál směřující k celosvětové ochraně dětí před takovými formami pracovní exploatace, jako jsou např. všechny formy otroctví a praktik podobných otroctví, jako je prodej a obchodování s dětmi, poddanství pro dluhy a nevolnictví, nucená nebo povinná práce včetně nuceného a povinného najímání dětí do ozbrojených konfliktů, užívání, získávání nebo nabízení dětí k prostituci, k výrobě pornografie nebo pro pornografická představení, užívání, získávání nebo nabízení dětí k nezákonným činnostem, zejména k výrobě a obchodování s drogami.

Součástí tohoto procesu je však i ochrana dětí před prací, která svou povahou nebo okolnostmi, za kterých je vykonávána, je schopna poškodit jejich zdraví, ohrozit jejich bezpečnost nebo morálku.

Výbory sněmovny, které úmluvu projednávaly, vyslovily s návrhem na její ratifikaci souhlas. Ratifikace bude krokem nejen politicky pozitivním a morálním, ale i praktickým, neboť v České republice nepochybně dochází k některým úmluvou zakázaným formám vykořisťování dětí. Tato úmluva patří mezi nejrychleji ratifikované v historii, když ji za necelé dva roky od přijetí ratifikovalo více než 60 zemí světa včetně USA, které mimochodem ratifikovaly pouze 11 úmluv.

Pro srovnání úmluvy s naším právním řádem vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila souhlas s ratifikací této úmluvy. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane ministře. Nyní prosím zpravodajku petičního výboru poslankyni Hanu Orgoníkovou, poté pana poslance Stanislava Voláka, aby nám postupně odůvodnili usnesení výborů, která byla rozdána jako sněmovní tisky 735/2, resp. 1.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, petiční výbor projednal sněmovní tisk 735 - Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 dne 18. ledna letošního roku a přijal usnesení č. 196, ve kterém

I. doporučuje Poslanecké sněmovně považovat Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce za mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

Poslanecká sněmovna

1. konstatuje, že Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních svobodách podle čl. 10 ústavního zákona č. 347/1997 Sb.,

2. vyslovuje souhlas podle čl. 39 odst. 4 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce;

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu.

Což jsem právě učinila. Usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 735/2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Stanislav Volák.

 

Poslanec Stanislav Volák: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví z jeho 38. schůze konané 15. listopadu 2000.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce.

Doporučuji vám, vážený pane místopředsedo, abychom postupovali podle usnesení petičního výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za doporučení. Otevírám rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Jaroslava Štraita.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, aby to Ministerstvo práce a sociálních věcí nemělo tak jednoduché, dovolte mi ještě několik poznámek k této ratifikaci. Byla přijata v červnu 1999 a v souladu s Ústavou MOP má vláda povinnost tyto dokumenty předložit k projednání Parlamentu do jednoho roku. Tuto lhůtu nesplnila. To je poznámka číslo jedna.

Druhá věc. Domnívám se, že je potřeba v této souvislosti vyvolat ještě celou sérii dalších legislativních změn, protože u nás některé tyto formy, o nichž mezinárodní smlouvy hovoří, jsou více než aktuální. Třeba otázka dětské prostituce nebo užívání, získávání, nabízení dětí k nezákonným činnostem, obchodování s drogami nebo práce, které ohrožují přímo morálku dětí. Všechny tyto fenomény u nás jsou. Proto bych doporučoval, aby to ministerstvo komplexně zvážilo a kromě živnostenského zákona také novelizovalo zákon o zaměstnanosti, případně dalo podnět k novelizaci zákona o přestupcích. Mám tady konkrétní doporučení, které bych projednal přímo s panem ministrem. Jinak ratifikaci samozřejmě doporučuji.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan ministr Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych podpořil názor, který předložil petiční výbor, protože i právní analýzy, které mám k dispozici, hovoří o tom, že úmluva je úmluvou o lidských právech, čili je na místě, aby byla schvalována podle čl. 10 ústavy.

Dovolte mi, abych jenom krátce konstatoval, že mezi priority Ministerstva práce a sociálních věcí patří zákon o dětské práci, který se snaží tuto situaci upravit moderním a odpovídajícím způsobem. Musím prohlásit, že to je mimořádně obtížná úloha.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu tedy končím.

Prosím, abyste se přihlásili hlasovacími kartami. Přikročíme k hlasování. Nejprve rozhodneme o bodu I. usnesení petičního výboru, že Úmluva o odstranění nejhorších forem dětské práce je úmluvou o lidských právech.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 268 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 128 pro návrh 113, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu II. usnesení navrženém petičním výborem. Prosím nastavit kvorum.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP