(Jednání opět zahájeno ve 14.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dámy a pánové, zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Pro ty z vás, které to zajímá, sdělím pořadí bodů, tak jak je budeme dnes odpoledne projednávat.

Nejprve by nás měl předseda volební komise Jan Vidím seznámit s výsledky voleb, poté bychom měli projednávat bod 102 a následně poté druhé čtení mezinárodních smluv, tedy body 54, 55, 56, 57, 58, 59 a 60, resp. poté 62, 64 a 65 s tím, že dnešní jednání bychom měli ukončit bodem 103, kterým je vzdání se mandátu.

Slovo má předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky druhé volby prvého kola členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (bod 81).

Byly vydány 152 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 152 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Pavla Foltána bylo odevzdáno 95 hlasů, pro pana Daniela Nováka bylo odevzdáno 87 hlasů a pro pana Václava Žáka bylo odevzdáno 55 hlasů.

V prvním kole byli zvoleni členy Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání pánové Pavel Foltán a Daniel Novák. Do druhého kola pak postupuje pan Václav Žák.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s výsledky druhé volby prvého kola členů Dozorčí rady Grantové agentury (bod 82).

Byly vydány 152 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 152 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Jiřího Máčeho bylo odevzdáno 68 hlasů, pro pana Michala V. Marka byl odevzdán 71 hlas.

V prvém kole nebyl zvolen nikdo, do druhého kola pak postupují pánové Michal V. Marek a Jiří Máče.

Současně mi dovolte, abych požádal Poslaneckou sněmovnu o změnu pořadu jejího jednání, a to tak, že by druhé kolo volby členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a druhé kolo volby členů Dozorčí rady Grantové agentury proběhlo jako poslední bod dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Poslední bod dnešního jednání - před vzdáním se mandátu, nebo po vzdání se mandátu? (Poslanec Vidím: Po.) Takže poté, co se dva kolegové vzdají mandátu. Poslanecká sněmovna tím bude výrazně, výrazně oslabena při svém hlasování.

Toto je procedurální návrh, o kterém rozhodneme hlasováním - zařadit bod volby jako poslední dnešní bod.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 266 a ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Kdo je proti?

Z přítomných 87 pro 67, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod

 

102.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků
plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky
a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku
v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly
jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo
/sněmovní tisk 674/ - druhé čtení

 

V úterý 27. února jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto vládního návrhu. Chci se zeptat pana místopředsedy vlády a ministra financí, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Pouze stručně bych využil této příležitosti k určitému komentáři pozměňovacích návrhů, které padly. Mám na mysli zejména pozměňovací návrhy pod písm. B1 a B2.

Byly navrženy proto, a to se souhlasem Ministerstva financí, aby zohlednily tento tvar zákona s novými rozpočtovými pravidly, kdy dluhopisové programy se stávají součástí operací státních finančních aktiv, a bez zařazení takovýchto bodů nelze provádět financování. V podobném tvaru už byl schválen jeden konkrétní dluhopisový program, a to v případě dluhopisů ve prospěch družstevních záložen. Říkám ten název velmi zjednodušeně.

Jde o technické věci. Chtěl bych ujistit, že nemají žádný vliv na velikost schodku státního rozpočtu nebo jakýkoli jiný dopad na státní rozpočet. Je to pouze přizpůsobení se tvaru zákona. Oba doporučuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Ptám se zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Martina Kocourka, zda hodlá vystoupit. Ne.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, přednesu poněkud netradiční návrh, který - uznávám - je skoro až mírně nefér k tomuto návrhu zákona, ale bohužel je vyvolán situací a včerejším rozhodnutím Ústavního soudu ve věci financování politických stran.

Jak jste jistě všichni zaregistrovali, včera Ústavní soud - poté co zrušil již ve volebním zákoně příspěvek za hlas, který jsme snížili z 90 na 30 Kč, fakticky jeho zrušením je v tuto chvíli částka nula - rozhodl o dvou návrzích prezidenta republiky týkajících se zákona o politických stranách. První bylo ono vyloučení opakovaného vyplácení částek politické straně, která nedosáhla 5 %. Tam myslím, že budeme naprosto respektovat rozhodnutí Ústavního soudu a můžeme ponechat zákon v jeho dikci.

Druhá část se týkala návrhu na zrušení navýšení z půl milionu na jeden milion, tak jak jsme to udělali v loňském roce. Zde dochází samozřejmě k problému, že vypuštěním tohoto ustanovení Ústavním soudem fakticky je tam opět částka nula. Fakticky tato část ze zákona o politických stranách vypadla a znamenalo by to, že politické strany pro letošní rok nemají nárok na žádný příspěvek ze státního rozpočtu, s výjimkou příspěvku za krajské volby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP