(12.30 hodin)

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že ve druhém kole byl členem správní rady zvolen pan Vladimír Plaček. Tím tato volba končí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tím jsme tedy ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

81.
Změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vládo, dámy a pánové, úvodem mi dovolte kratičkou rekapitulaci. Ke dni 15. ledna t. r. rezignoval na členství v Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání pan Stanislav Milota. V současné době pracuje Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve složení: Martin Muchka, Milan Trojan a Jan Uhlíř, kteří byli zvoleni 3. prosince 1997, Arnošt Wagner, který byl zvolen 8. března 2000, Josef Musil, Jiří Novotný, kteří byli zvoleni 8. března 2000, Petr Štěpánek, který byl zvolen 10. července 2000, a Alena Macková a Petr Žantovský, kteří byli zvoleni 20. prosince 2000. K dnešnímu dni jsou neobsazena tři místa členů této rady.

Nejprve bych vás, paní předsedající, požádal o to, abyste otevřela rozpravu k rezignaci pana Stanislava Miloty.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám rozpravu k rezignaci pana Stanislava Miloty. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu končím.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní bychom měli rozhodovat o usnesení, kterým Poslanecká sněmovna bere na vědomí rezignaci člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání pana Stanislava Miloty ke dni 15. ledna 2001.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 263 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 263 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 161 poslanců vyslovilo 147 a 4 byli proti.

 

Poslanec Jan Vidím: Nyní můžeme přistoupit k volbě tří členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ve stanovené lhůtě byly volební komisi předloženy poslaneckými kluby tyto návrhy: Pavel Foltán - ČSSD, Daniel Novák - KSČM a Václav Žák - ČSSD. 16. února byly tyto návrhy zaslány na vědomí všem poslaneckým klubům.

Zvoleným členům započne jejich šestileté volební období dnem zvolení.

Pokud jde o způsob volby, zákon jej neupravuje. Volební komise navrhuje volbu tajnou. Hlasovací lístky jsou připraveny.

Poprosil bych paní předsedající o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Myslím, že v tuto chvíli je správné přerušit projednávání tohoto bodu, ale ještě hlasováním rozhodneme o způsobu volby. Volební komise navrhuje, aby volba byla tajná.

 

Dávám hlasovat o návrhu volební komise, a to v hlasování pořadové číslo 264, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 264 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 162 vyslovilo 141 a 4 byli proti.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu, neboť proběhne společná tajná volba, pravděpodobně, ještě s dalším bodem, kterým je

 

82.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, na 29. schůzi sněmovny byl zvolen jen jeden člen Dozorčí rady Grantové agentury, pan poslanec Zdeněk Klanica. Jedno místo člena této rady zůstalo neobsazené.

Ve stanovené lhůtě byly předloženy volební komisi poslaneckými kluby tyto návrhy: pan Miroslav Máče - ČSSD a pan Michal V. Marek - ODS. 16. února byly rozeslány všem poslaneckým klubům tyto návrhy. Zvolenému členu započne jeho čtyřleté volební období dnem zvolení.

Pokud jde o způsob volby, zákon jej opět neupravuje a volební komise opět navrhuje volbu tajnou. Lístky jsou připraveny. Opět prosím o otevření rozpravy k navrženým kandidátům a ke způsobu volby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat o způsobu volby. Volební komise navrhuje tajnou volbu.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 265, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 265 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 163 vyslovilo 139 a 3 byli proti.

 

Přerušuji jednání na tajnou volbu. Hlasovací lístky budou vydávány ihned po přerušení po dobu 15 minut. Současně vyhlašuji polední přestávku do 14 hodin. Organizační výbor se sejde asi ve 12.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.36 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP