(11.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

Nicméně o návrhu pana poslance Svobody na opakování druhého čtení tohoto návrhu rozhodnout musíme.

 

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 236, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 236 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 18 a 123 bylo proti.

 

Tím pádem o všech návrzích bylo hlasováno. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně, podle sněmovního tisku 758, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 237. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 131 a 16 bylo proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

78.
Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 760/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Josef Janeček a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kterým je pan poslanec Milan Cabrnoch, nicméně tu mám poznámku, že pan poslanec Cabrnoch je omluven na celý den. Prosím tedy paní poslankyni Talmanovou, aby se ujala role zpravodaje k tomuto zákonu.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 760/4. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Paní poslankyně Talmanová má slovo.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi přednést jedno drobné legislativně technické zpřesnění pozměňovacího návrhu uvedeného v tisku 760/4 pod bodem B4, a to následující: před slova "použití informací ve vztahu k třetím osobám při uplatňování a vymáhání dlužného nájemného" se vkládá spojka "a". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Je tomu tak. Hovoří pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych vás chtěl, vážení kolegové a kolegyně, požádat o pozornost, protože víte, že tento návrh zákona byl rozšířen o další věcně velmi závažnou problematiku, tj. problematiku stoprocentního přerozdělení. Byl bych velmi nerad, abychom se dostali do situace velmi podobné předchozímu návrhu zákona, kdy bychom jako navrhovatelé nemohli s tímto rozšířeným návrhem souhlasit. Proto nesouhlasím s tímto návrhem a prosil bych vás o nepodporu tohoto nového okruhu řešené problematiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a udílím slovo paní zpravodajce Talmanové, aby přednesla případné závěrečné slovo a poté navrhla proceduru, jak budeme hlasovat o tomto návrhu.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Dovolila bych si navrhnout, vážená paní předsedající, bez závěrečného slova rovnou proceduru, a to následující:

Jako první bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem A ve sněmovním tisku 760/4. Je to usnesení rozpočtového výboru. Bude-li toto přijato, potom je nehlasovatelný bod B1 a D1. Není-li tomu tak, přistoupíme k pozměňovacím návrhům obsaženým v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví plus s nimi související pozměňovací návrhy, tak jak byly přečteny ve druhém čtení tohoto zákona, tzn. B1, posléze D1. Zde se domnívám, že projde-li B1, D1 je nehlasovatelné. Dále pozměňovací návrh pod písm. B2. Projde-li tento, opět se domnívám, že je nehlasovatelný D2. Posléze pozměňovací návrh E, který je pozměňovacím návrhem k B2, potom pozměňovací návrh B3 a s ním související C1, C2, D3, D8 a C3, dále pozměňovací návrhy B4 až B7. Tady bych chtěla poprosit, jestli bychom tyto mohli hlasovat jako jeden celek. Potom legislativně technickou připomínku, kterou jsem přečetla na začátku rozpravy, a nakonec můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, děkuji. Jsou nějaké připomínky k navržené proceduře? Není tomu tak.

 

Dám o návrhu procedury hlasovat v hlasování pořadové číslo 238.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 165 vyslovilo 133 a nikdo nebyl proti.

 

Paní zpravodajko, předkládejte prosím na základě schválené procedury jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim spolu s panem navrhovatelem vyjádřete.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Nejprve bychom tedy hlasovali pozměňovací návrh uvedený pod písm. A. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 239. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 51 a 87 bylo proti.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B1. Stanovisko zpravodaje je neutrální, spíše ne, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 240. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 240 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 112 a 44 bylo proti.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Tímto se stal nehlasovatelný návrh D1 a můžeme hlasovat návrh uvedený pod písm. B2. Stanovisko zpravodaje kladné, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 241. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 241 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 159 a 3 byli proti.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Tímto je nehlasovatelný návrh D2 a můžeme hlasovat návrh E, který je pozměňovacím návrhem k přijatému návrhu B2. Zpravodaj souhlasí, navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 242. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 242 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 161 a nikdo nebyl proti.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Nyní je na pořadu návrh pod písm. B3. Stanovisko zpravodaje nesouhlasné, navrhovatele nesouhlasné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP