(10.50 hodin)

(pokračuje Fischerová)

Z těchto důvodů jsem dospěla k závěru, že legislativní proces je nutné orientovat tak, aby byl podrobně a pečlivě projednán ve věcně příslušných výborech a nebyl omezen pouze na formální projednání ve výborech a z větší části pouze na sněmovně. Chápu nutnost tohoto zákona, připojuji se k tomu, aby byl zákon postoupen do druhého čtení, ale dovolila jsem si z tohoto místa upozornit na celou řadu problémů, které mně nejsou zcela jasné. Pokud jsem hovořila s celou řadou kolegů i oni mají podobný názor. Já sama jsem přesvědčena, že všechny tyto záležitosti mohou být objasněny.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, já děkuji paní poslankyni Fischerové. Táži se, kdo se jako další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, já bych snad jenom řekl pár poznámek k závažnému ustanovení, které je součástí tohoto návrhu a týká se povinnosti vést zdravotní dokumentaci.

Chci říci, že to, co se někdy objevuje ve sdělovacích prostředcích a implicitně bylo obsaženo i ve slovu navrhovatele, je teze velmi nebezpečná a nepravdivá. Totiž povinnost vést zdravotní dokumentaci je neoddělitelnou součástí postupu lege artis, je součástí výchovy a vzdělávání na lékařských fakultách. Čili takový výklad, že ošetřující lékař, potažmo zdravotnické zařízení, nemá takovou povinnost zdravotnickou dokumentaci vést, je interpretace zcela chybná. To, že se tato povinnost dostane do zákona, je samozřejmě krok správným směrem, ale neznamená to, že dosud tato povinnost neexistuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Hlásí se ještě někdo jiný do rozpravy? Prosím, pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Pane předsedo, dámy a pánové, já bych spíše navrhl obráceně než pan předkladatel, abychom dobu pro projednání naopak prodloužili o 20 dní. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec David.

 

Poslanec Ivan David: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tato norma, která je zde předkládána nebo jejíž návrh je zde předkládán, je důležitější, než může být na první pohled zřejmé. Já se stavím za návrh, který tady teď právě padl - aby byla tato norma projednávána ve standardní době, která by neměla být zkrácena, neboť jsou zde velmi závažné okolnosti, které k tomu vedou.

Dokumentace se stane nebo již dnes je předmětem značných sporů o tom, co v dokumentaci má být nebo co nemá být. Vedení dokumentace je stanoveno pouze obecně, což je zcela nedostatečné. Dále v tomto návrhu pokládám za těžko přijatelné, že vzniká zvláštní formou nebo že by měl vzniknout další dohodovací orgán, zcela nejasně definovaný. Není ani zřejmé, nakolik je poradním orgánem či k čemu má sloužit. Myslím si, že to je naprostá chyba.

Dále tady vzniká evidentně další schránka na peníze, která se jmenuje Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, které jako nová instituce je zcela zbytečné. Domnívám se, že pokud by byl kladen odpor pro to, aby tato organizace, její život nebyl dále prodlužován, že je třeba tuto věc řádně projednat.

Přimlouvám se tedy pro to, aby doba projednávání nebyla zkrácena. Je to návrh.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Ještě někdo? Pan poslanec Čevela.

 

Poslanec Rostislav Čevela: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, i přes to, co tu pravili mí předřečníci, se domnívám, že je oprávněné požádat podle § 91 jednacího řádu o zkrácení, a to právě vzhledem k těm faktům, které jsem za zpracovatele, za předkladatele zde sdělil, tj., že máme dobu hájení do 30. května.

Já bych se rád vyjádřil - a teď bych to rád volně parafrázoval - k té myšlence, že dáváme do pohybu monstrum. Tím monstrem byla nazvána zdravotnická informatika. Zdravotnická informatika se v České republice dlouhodobě rozvíjí jako samostatný obor. K jejímu rozvoji přispěla, stejně jako v jiných zemích, specializace medicínských oborů a tím i potřeba předávání informací o pacientovi. Tomuto problému neutečeme.

Rozvoj lékařské vědy výrazně potencuje využívání informačních technologií pro potřeby klasického hromadného zpracování dat paralelně s tradiční papírovou dokumentací. Výrazným motivem k nástupu informační technologie do zdravotnictví v naší zemi bylo také hromadné nasazení přístrojové techniky v posledním desetiletí. Výrazy jako telematika ve zdravotnictví, telemedicína ve zdravotnictví jsou výrazy, se kterými budeme běžně pracovat. Moderní pojetí zdravotnické informatiky je chápáno jako obor zajišťující pro zdravotnictví informační služby bez ohledu na to, jestli je informace v elektronické formě, nebo na papíře, nebo třeba na fotografickém filmu.

Vzniká nová otázka, jestli nemáme považovat zdravotnickou informatiku naopak za nikoliv monstrum, ale za samostatný medicínský obor. A já bych se, kolegové, již přimlouval k tomu, abychom i v Poslanecké sněmovně zřídili orgán, který by se touto problematikou naopak zabýval.

Naopak pokud jde o práva pacienta, předkladatelé ctí práva pacienta a také hodláme ctít. Právo pacienta nahlédnout do zdravotnické dokumentace je právo nepochybné. Zákon o ochraně osobních údajů upravuje jiný okruh otázek nežli zákon 20/1966 Sb., a proto je mezi nimi dán vztah subsidiarity. Poměr subsidiarity můžeme vyjádřit v interpretačním principu: lex specialis derogat generali. Dle něj má úprava obsažená ve zvláštním právním předpisu, tedy lex specialis, přednost před úpravou obecnou, tedy lex generalis. Z toho tedy plyne, že oba právní předpisy chrání právo pacienta na informace o jeho zdravotním stavu. Otázkou zůstává, zda zákon o ochraně osobních údajů je lex specialis ve vztahu k zákonu 20/1966 Sb. Vycházíme z toho, že ano.

A připomínka ke stanovisku vlády. Připomínky obsažené ve stanovisku vlády, tedy sněmovní tisk 809/1, který jste obdrželi, považujeme za oprávněné a v rámci druhého čtení jako předkladatelé se s nimi jistě vyrovnáme. Zatím děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Ne-li, tak obecnou rozpravu končím a budeme hlasovat o…

Nepředpokládám závěrečná slova, nebo chce paní poslankyně Jirousová pouze zmínit ta zkracování lhůt? Já jsem si je vypisoval, takže není celkem potřeba… Prosím.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: V rozpravě vystoupili čtyři poslanci. Poslankyně Fischerová, poslanci Janeček, Holáň a David. Padl zde návrh jednak na zkrácení doby projednávání o 30 dní, jednak návrh na prodloužení doby projednávání na 20 dní a jednak pan poslanec David trvá na normálním projednávání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Děkuji pěkně. Budeme se tedy nejdříve zabývat návrhem na… Vidím vás tady méně, takže vás pro jistotu odhlásím a prosím vás, abyste se všichni znovu zaregistrovali.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP