(15.00 hodin)

(pokračuje Gross)

A stanoví druhé smluvní straně povinnost se o evakuované osoby, které musely být evakuovány na území smluvního partnera, postarat na státní útraty.

Tolik asi ode mne na úvod k oběma bodům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru Michal Doktor, nejprve ke sněmovnímu tisku 770/1.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se pokusím být stejně stručný jako pan ministr vnitra. Díky jeho sytému vystoupení myslím, že se mohu omezit pouze na konstatování, že atmosféra projednávání těchto dvou tisků na půdě zahraničního výboru byla věcná a přátelská.

Samozřejmě, že je velmi důležité odvolat se na existenci tří smluvních dokumentů, o kterých se tu pan ministr vnitra zmínil, a to jsou obdobné smlouvy uzavřené s Rakouskem, se Slovenskem a s Maďarskem. Přijetím těchto dvou smluv se uzavře kruh právního prostředí, kterým se řeší řada krizových a atypických situací, ke kterým dochází při poskytování pomoci na území druhého státu.

Důležité prvky vystihl pan ministr vnitra, takže nejprve k tisku 770. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích podepsanou dne 19. září roku 2000 v Berlíně.

A k tisku 772 -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, přece jen, i když chceme zrychlit, musíme formalitám učinit zadost. Nejprve musíme otevřít rozpravu, takže jste ukončil svou zpravodajskou zprávu k tisku 770.

Otevírám obecnou rozpravu, kterou přerušuji.

 

Zahajuji projednávání bodu

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci
při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě
/sněmovní tisk 772/ - druhé čtení

 

Předpokládám, že po vyčerpávajícím uvedení předchozího bodu ministr vnitra již nehodlá hovořit, čili má slovo zpravodaj zahraničního výboru. Prosím.

 

Poslanec Michal Doktor: Omezím se pouze na konstatování, že zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsanou dne 8. června 2000 ve Varšavě.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, otevírám tuto rozpravu, resp. otevírám sloučenou rozpravu k oběma bodům. Kdo se do nich hlásí? Nikdo, rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem podle sněmovního tisku 770/1.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 275. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 161 pro návrh 123, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení podle sněmovního tisku 770/1 byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 772/1.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 276. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 119, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem usnesení podle sněmovního tisku 772/1 byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Slovo má pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych přednesl jeden procedurální návrh, a to - blíží se čas, kdy zřejmě na řadu by měl přijít bod 84, což je "Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory", kde zástupcem předkladatele je ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Vzhledem k tomu, že pan ministr je v současné době řádně omluven, je na oficiální návštěvě Svazové republiky Jugoslávie, navrhuji tedy přeřadit tento bod 84 pevně na pátek, první bod odpoledne.

Myslím si, že čas bude vytížen tím, že máme již dopoledne zařazeny pevně čtyři body a bude ještě třetí čtení dluhopisového programu. Bohužel, pan ministr dříve nemůže než ve 14 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není lepší bod vyřadit? Já budu nemocný, takže mně to nevadí.

Má někdo jiný procedurální návrh? Nikdo, takže rozhodneme o předloženém návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 277. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 162 pro návrh 81, proti 26. Návrh nebyl přijat.

 

Dalším bodem je bod 60, kterým je sněmovní tisk 741 - druhé čtení. Prosím, aby se slova ujal ministr Karel Březina, ale ještě předtím předseda poslaneckého klubu ČSSD.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolil bych si dát ještě jeden procedurální návrh: přeřadit bod č. 84 - "Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory" - na pátek za pevně zařazené body.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji. Ještě pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že u bodu 62 je předkladatel ministr financí, který je v tuto chvíli na jednání v Senátu, kde předkládá bod, tak bych si dovolil navrhnout, zda bychom tento bod nemohli projednat jako poslední bod v bloku smluv, který v tuto chvíli dnes odpoledne projednáváme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Znamená to tedy za bod 65. Budeme doufat, že pan ministr se stačí vrátit zpátky.

To jsou dva procedurální návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním. Nejprve přeřadit bod č. 84 jako první bod v pátek za pevně zařazené body, druhý je zařadit bod 62 za body 64 a 65, tedy za bod 65.

Pan kolega Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pokud bych mohl požádat, vzhledem k časovému intervalu, protože přece jen bodů tam už příliš nezbývá, tak bych si dovolil požádat, abychom bod mohli projednávat po 15.45 tak, aby bylo možno zajistit stoprocentní účast předkladatele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže 15.45 hodin dnes. Máme dvoukomorový Parlament.

Je námitka proti společnému hlasování o těchto dvou procedurálních návrzích? Není.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 278. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 125 pro návrh 78, proti 35. Návrh byl přijat.

 

Nyní zahajuji projednávání bodu

 

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob
se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108),
která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000
/sněmovní tisk 741/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra Karla Březinu, aby jej uvedl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP