(12.10 hodin)

(pokračuje Schling)

Změny Ústavy Světové poštovní unie zefektivňují její práci a jsou v souladu se zájmy a potřebami České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Jaromír Kohlíček a aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 730/1.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, paní předsedající. Paní předsedající, buďte tak laskavá a sdělte kolegovi Pejřilovi, že jeho postoj nevzbuzuje důvěru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane kolego Pejřile, vzkazuje vám pan zpravodaj, že váš postoj nevzbuzuje důvěru.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážení kolegové a kolegyně, dovolte mi, abych přednesl odůvodněný návrh usnesení zahraničního výboru ze 42. schůze zahraničního výboru, která byla konána 7. února 2001:

Zahraniční výbor projednal vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie, přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu 15. září 1999, sněmovní tisk 730, a konstatoval po odůvodnění náměstkyní ministra dopravy a spojů Marcelou Gürlichovou a zpravodajské zprávě poslance Jaromíra Kohlíčka a po rozpravě, že vzhledem k tomu, že tento Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie zjednodušuje jednotlivá akta, slučuje původní tři dohody v jednu a přičleňuje k nim některé další, zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se změnami a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU) přijatými XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999 a souhrnně obsaženými v Šestém Dodatkovém protokolu Ústavy SPU.

2. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za pozornost, kterou jste mé zprávě věnovali.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, milý pane poslanče. V tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, zdali se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej doporučil zahraniční výbor pod bodem 1. Všechny vás pro jistotu odhlásím a požádám o novou registraci.

 

O návrhu usnesení rozhodneme hlasováním pořadové číslo 250, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 250 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 120 vyslovilo 112 a nikdo nebyl proti. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, poděkuji panu ministrovi a panu zpravodaji, protože v tuto chvíli nastal čas na projednávání předposledního bodu schváleného pořadu schůze, kterým je

 

76.
Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal navrhovatel poslanec Ivan Langer a zpravodaj ústavně právního výboru poslanec Bohuslav Záruba. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 718/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se někdo do ní hlásí. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednesl proceduru, podle které budeme hlasovat.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, navrhl bych velmi stručně proceduru hlasování. V prvém hlasování bychom měli odhlasovat komplexní návrh předložený ústavně právním výborem a posléze bychom měli hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden návrh, tak si nemyslím, že by bylo nutné dávat zvlášť hlasovat o proceduře. Požádám všechny, kteří se chtějí účastnit hlasování, aby se dostavili do Poslanecké sněmovny.

Pane zpravodaji, předkládejte návrhy a s panem navrhovatelem se k nim vyjádřete.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Předkládám první návrh - jde o hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu, který byl předložen na ústavně právním výboru dne 7. února 2001. Já souhlasím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Též souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 251 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 251 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 131 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Bohuslav Záruba: Paní místopředsedkyně, nyní můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 718, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 252 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 252 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 143 vyslovilo 138 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Ke slovu se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych z tohoto místa poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto zákona, i vám všem, kteří jste ho svým hlasem podpořili.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je bod 80. schváleného pořadu schůze, kterým je

 

80.
Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Jan Vidím. Prosím o klid.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, na 25. schůzi Poslanecké sněmovny v květnu minulého roku jsme zvolili celkem pět členů Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, paní a pány Bobáka, Boháčkovou, Cabrnocha, Talmanovou a Turnovskou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP