Pořad 34. schůze

34. schůze (20., 21., 22., 23., 27., 28. února, 1., 2. března 2001)


Zahájení schůze

1. Návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) /sněmovní tisk 495/7/ - vrácený Senátem

Projednávání (20. února 2001)

2. Návrh na zřízení volebního výboru Poslanecké sněmovny a stanovení počtu jeho členů

Projednávání (20. února 2001)

3. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - druhé čtení

Projednávání (20. února 2001)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - druhé čtení

Projednávání (20. února 2001)

5. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - druhé čtení

Projednávání (20. února 2001)

6. Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /sněmovní tisk 704/ - druhé čtení

Projednávání (20. února 2001)

7. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (20. února 2001)
Projednávání, část č. 2 (21. února 2001)

8. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - druhé čtení

Projednávání (21. února 2001)

10. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - druhé čtení

Projednávání (21. února 2001)

11. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - druhé čtení

Projednávání (21. února 2001)

12. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení

Projednávání (21. února 2001)

13. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - druhé čtení

Projednávání (21. února 2001)

14. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (21. února 2001)
Projednávání, část č. 2

16. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - prvé čtení

Projednávání (28. února 2001)

17. Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) /sněmovní tisk 838/ - prvé čtení

Projednávání (28. února 2001)

18. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Ludmily Müllerové a Jaroslava Gongola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 773/ - prvé čtení

Projednávání (21. února 2001)

19. Návrh poslankyně Aleny Páralové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 775/ - prvé čtení

Projednávání (21. února 2001)

22. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - prvé čtení

Projednávání (1. března 2001)

23. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení

Projednávání (1. března 2001)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 840/ - prvé čtení

Projednávání (21. února 2001)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. /sněmovní tisk 841/ - prvé čtení

Projednávání (21. února 2001)

27. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení

Projednávání (21. února 2001)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 827/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (21. února 2001)

29. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - prvé čtení

Projednávání (21. února 2001)

30. Návrh poslanců Jiřího Vlacha a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 818/ - prvé čtení

Projednávání (21. února 2001)

31. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2001)

32. Návrh poslanců Rostislava Čevely a Milana Cabrnocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 809/ - prvé čtení

Projednávání (28. února 2001)

33. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny, Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 790/ - prvé čtení

Projednávání (22. února 2001)

34. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení

Projednávání (22. února 2001)

35. Návrh poslanců Ladislava Šustra, Vlastimila Tlustého, Michala Krause, Ivana Pilipa, Aleny Svobodové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 800/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (22. února 2001)

36. Návrh poslanců Cyrila Svobody a Stanislava Křečka na vydání zákona o Komoře soudních znalců České republiky a o změně zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících /sněmovní tisk 803/ - prvé čtení

Projednávání (22. února 2001)

37. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - prvé čtení

Projednávání (22. února 2001)

38. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky, Michaely Šojdrové, Bohuslava Záruby a dalších na vydání zákona o chovu psů a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 805/ - prvé čtení

Projednávání (22. února 2001)

39. Návrh poslankyně Petry Buzkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 807/ - prvé čtení

Projednávání (22. února 2001)

40. Vládní návrh zákona o dani z nemovitostí a o změně některých zákonů (zákon o dani z nemovitostí) /sněmovní tisk 811/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2001)

41. Vládní návrh zákona o evidenci některých plateb pro účely správy daní a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 826/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2001)

42. Vládní návrh zákona o správních poplatcích a o změně některých zákonů (zákon o správních poplatcích) /sněmovní tisk 830/ - prvé čtení

Projednávání (22. února 2001)

43. Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (22. února 2001)
Projednávání, část č. 2 (23. února 2001)
Projednávání, část č. 3 (2. března 2001)

44. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2001)

45. Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 819/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2001)

46. Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii /sněmovní tisk 833/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (23. února 2001)

47. Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2001)

48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednaný v Bruselu dne 26. června 1999 /sněmovní tisk 660/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2001)

49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. září 2000 v Praze /sněmovní tisk 757/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2001)

50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, sjednaný v Montrealu dne 29. ledna 2000 /sněmovní tisk 686/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2001)

51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992, podepsaný v Londýně dne 17. června 1999 /sněmovní tisk 722/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně a Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí /sněmovní tisk 728/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Šestý Dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijatý XXII. Kongresem SPU v Pekingu dne 15. září 1999 /sněmovní tisk 730/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D8 a německé dálnice A17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce /sněmovní tisk 735/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 16. července 2000 /sněmovní tisk 743/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 736/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 770/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, podepsaná 8. června 2000 ve Varšavě /sněmovní tisk 772/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (ETS 108), která byla za Českou republiku podepsaná ve Štrasburku 8. září 2000 /sněmovní tisk 741/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

61. Vládní návrh na odvolání výhrad České republiky k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války /sněmovní tisk 742/ - druhé čtení

Projednávání (23. února 2001)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000 /sněmovní tisk 795/ - prvé čtení

Projednávání (28. února 2001)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů /sněmovní tisk 808/ - prvé čtení

Projednávání (23. února 2001)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví ze dne 13. srpna 1961 /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení

Projednávání (28. února 2001)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 17. listopadu 2000 /sněmovní tisk 820/ - prvé čtení

Projednávání (28. února 2001)

66. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (27. února 2001)
Projednávání, část č. 2

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

Projednávání (27. února 2001)

68. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - třetí čtení

Projednávání (27. února 2001)

69. Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /sněmovní tisk 704/ - třetí čtení

Projednávání (27. února 2001)

70. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - třetí čtení

Projednávání (27. února 2001)

71. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - třetí čtení

Projednávání (27. února 2001)

73. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - třetí čtení

Projednávání (27. února 2001)

74. Návrh poslanců Libora Krátkého, Vladimíra Doležala, Tomáše Kladívka, Karla Šplíchala a Světlany Navarové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 767/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (27. února 2001)

75. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - třetí čtení

Projednávání (27. února 2001)

76. Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - třetí čtení

Projednávání (28. února 2001)

77. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (27. února 2001)
Projednávání, část č. 2 (28. února 2001)

78. Návrh poslanců Josefa Janečka a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 760/ - třetí čtení

Projednávání (28. února 2001)

79. Návrh na ustavení volebního výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (1. března 2001)

80. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (28. února 2001)

81. Změny ve složení Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (28. února 2001)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (1. března 2001)
Projednávání, část č. 4

82. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Grantové agentury

Projednávání, část č. 1 (28. února 2001)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (1. března 2001)
Projednávání, část č. 4

83. Informace předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o postupu rady ve věci převodu podílu FTV Premiéra, s.r.o.

Projednávání (2. března 2001)

84. Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory /sněmovní tisk 764/

Projednávání (2. března 2001)

85. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za období 2. pololetí 1999 až 1. pololetí 2000 /sněmovní tisk 766/

Projednávání (28. února 2001)

86. Rozpočet Fondu dětí a mládeže 'v likvidaci' na rok 2001 /sněmovní tisk 787/

Projednávání (28. února 2001)

87. Souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 796/

Projednávání, část č. 1 (23. února 2001)
Projednávání, část č. 2 (2. března 2001)
Projednávání, část č. 3
Projednávání, část č. 4

88. Aktuální zpráva vlády o stavu negociací o vstupu České republiky do Evropské unie

Projednávání, část č. 1 (23. února 2001)
Projednávání, část č. 2 (2. března 2001)

89. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 806/

Projednávání (28. února 2001)

90. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2001 /sněmovní tisk 801/

Projednávání (28. února 2001)

91. Zpráva vlády o odstranění povodňových škod vzniklých na jaře roku 2000

Projednávání (28. února 2001)

92. Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů na rok 2001

Projednávání (28. února 2001)

93. Návrh na stanovení orgánu Poslanecké sněmovny podle § 7 odst.1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Projednávání (28. února 2001)

94. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a při jejich volbě

Projednávání (2. března 2001)

95. Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Taťány Jirousové

Projednávání (28. února 2001)

96. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2000 do 31. 12. 2000 /sněmovní tisk 853/

Projednávání (28. února 2001)

97. Návrh na potvrzení předsedy volebního výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání (1. března 2001)

98. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB o postupu vyšetřování

Projednávání (28. února 2001)

99. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (22. února 2001)

100. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (22. února 2001)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (1. března 2001)

101. Návrh na zřízení volebního výboru Poslanecké sněmovny a stanovení počtu jeho členů

Projednávání (20. února 2001)

102. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - druhé čtení

Projednávání (28. února 2001)

103. Vzdání se mandátu poslanců

Projednávání (28. února 2001)

104. Slib poslanců

Projednávání (1. března 2001)

105. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - třetí čtení

Projednávání (2. března 2001)Přihlásit/registrovat se do ISP