(pokračuje Talíř)

Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že v případě, že získá důvěru, rozpracuje rozvojové koncepce svých resortů do konce prvního čtvrtletí letošního roku. Na dnešní schůzi již se budeme zabývat celou řadou zákonů, které se týkají obrany, ve veřejnosti se hovoří o problematice Temelína. Přitom neznáme záměry a dlouhodobou koncepci vlády v žádném z těchto směrů a resortů. Proto si dovoluji navrhnout tento bod a navrhuji, aby byl zařazen jako první bod našeho čtvrtečního jednání - příští čtvrtek 1.dubna.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozuměl jsem dobře - jako první bod 1. dubna, čili aprílový den? Takže, to myslím, že je velmi adekvátní. Ano, děkuji. Pan poslanec Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Pane předsedo, dámy a pánové, jménem KSČM vám předkládám návrh na zařazení nového bodu programu, a to "Usnesení Poslanecké sněmovny k otázce dodržování lidských práv v Turecké republice". Dovolte mi krátké zdůvodnění.

Česká republika opakovaně deklarovala své přesvědčení o univerzálnosti lidských práv a nezbytnosti jejich dodržování. Jestliže na jedné straně je kritizován přístup k právům menšin v Jugoslávské svazové republice, nelze podle našeho názoru zavírat oči před demonstrativním porušováním lidských práv v Turecku. Česká zahraniční politika by neměla mít dvojí metr pro dodržování lidských práv. Turecko opakovaně bylo kritizováno za probíhající genocidu kurdského obyvatelstva. Od roku 1984 probíhá nerovný boj, který dosud stál 30 000 lidských životů, z toho 25 000 Kurdů. Čtyři miliony lidí byly nuceny emigrovat. A to vše jen proto, že Kurdové žádají, aby o osudu svého národa mohli rozhodovat sami. Evropský soud pro lidská práva opakovaně rozhodl ve prospěch Kurdů, kteří se na něj obrátili. Můžeme připomenout například rozhodnutí ve věci KAYA proti Turecké republice nebo INCAL proti Turecké republice, ale i spor Socialistické strany a dalších proti Turecku. Evropský soud v těchto věcech jednoznačně potvrdil existenci porušování lidských práv Tureckou republikou. Podle našeho názoru nemůže Česká republika zůstat stranou při obhajobě lidských práv, a to se týká i požadavku na spravedlivý soud pro Ocalana.

Navrhovaný text usnesení by byl následující:

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR odsuzuje porušování lidských práv v Turecké republice,

2. žádá vládu, aby iniciovala na půdě Rady Evropy projednání otázky lidských práv v Turecké republice, jednání o naplnění požadavku kurdské menšiny v Turecké republice na autonomii a aby byla dána možnost spravedlivého soudního procesu s Abdullahem Ocalanem.

Tento nový bod navrhuji zařadit před současný bod 75, to je tisk 148. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Cabrnoch.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, k pořadu jednání této schůze navrhuji vypustit z pořadu bod 71 - "Zdravotně pojistný plán VZP ČR na rok 1999, sněmovní tisk 116". Důvod je jediný. Tento mimořádně důležitý materiál z oblasti veřejného zdravotního pojištění nebyl doposud projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan místopředseda Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já budu mít redukující návrh, a to následující. Navrhuji vypuštění bodu č. 73 z navrženého programu schůze, kterým je "Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání v období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998, sněmovní tisk 145". Důvod je jasný. Ta zpráva přišla poměrně pozdě, takže sněmovní komise pro sdělovací prostředky nebyla schopna tento materiál důkladně projednat a přijmout k němu návrh usnesení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Další se přihlásila paní poslankyně Jirousová.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji vyřazení bodu č. 21. Jedná se o "Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů". Je to sněmovní tisk č. 155. Důvodem je to, že si myslím, že to je velice obsáhlý a velice problematický materiál, že je třeba ještě ho projednat mimo sněmovnu s širokou lékařskou veřejností a pak teprve sněmovně předložit, protože se obávám, že by mohla být vlastně ohrožena ochrana hygienického zdraví našich občanů. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Jirousové. Nyní se přihlásil pan ministr Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, prosil bych o vyřazení bodu č. 61 - "Návrh na volbu členů Rady státního fondu kultury ČR". Prosím o toto vyřazení z toho důvodu, že Ministerstvo kultury neprojednalo - tedy já jsem za to zodpovědný a já se tímto také omlouvám - kandidaturu jednotlivých členů s poslaneckými kluby. Musíme to udělat dodatečně. Bude to zařazeno na příští schůzi. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, nyní pan místopředseda Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, já mám drobný návrh na změnu našeho pořadu, který by se týkal pouze přeřazení dvou bodů. Jsou jimi bod č. 75 a bod č. 76, které navrhuji zařadit jako první dva body zítřejšího jednacího dne. Je to návrh, který vyplývá i z konzultace, resp. z iniciativy vlády ČR. Domníváme se, že je zapotřebí, aby Poslanecká sněmovna v této věci rozhodla co nejrychleji a že by bylo zapotřebí, aby tedy byl vytvořen prostor pro jednání garančních výborů, které se k tomuto tématu sejdou dnes po skončení dnešního jednacího dne, a aby hned vzápětí schůze Poslanecké sněmovny tyto body projednala.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní je přihláška paní poslankyně Němcové.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi přednést následující návrh, který se týká změny pořadu našeho jednání a takto konkrétně zní: Navrhuji vypustit z pořadu jednání desáté schůze bod č. 21, kterým je "Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, sněmovní tisk č. 155", a zařadit projednávání tohoto vládního návrhu na pořad jednání 11. schůze Poslanecké sněmovny.

Jediným důvodem pro tento můj návrh je mimořádný rozsah předloženého materiálu, termín jeho předložení a také odborná hloubka předložené materie. Je třeba umožnit jednotlivým poslancům prostudování tohoto materiálu a získání odborných posudků k navrhované úpravě. V časovém prostoru, který od předložení tisku poslancům do zařazení do programu jednání schůze sněmovny uplynul, nebylo toto možné. Předložený vládní návrh si jistě zaslouží větší pozornost. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, rozumím tomu tak, že máte stejný návrh jako paní poslankyně Jirousová před chvílí? Ano, dobře. Nyní paní místopředsedkyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dámy a pánové, na základě jednání stálé komise pro sdělovací prostředky navrhuji zařazení nového bodu s názvem "Návrh na navýšení odměn členů Rady ČTK", a to za stávající bod 73.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP