Začátek schůze Poslanecké sněmovny
23. března ve 14.10 hodin

Přítomno: 197 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.10 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahajuji v tuto chvíli 10. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Před deseti dny jsme byli jako parlamentní delegace v indickém parlamentu. Hodně tam křičeli při projednávání jednotlivých bodů, ale celkový klid a soustředění, které převládalo v parlamentu, velmi upoutalo všechny, kdo jsme tam byli. Byl bych velmi rád, kdybychom něco takového dosáhli také zde.

Prosím debatní kroužek kolem pana poslance Nečase, Zaorálka, Lobkowicze, Kühnla a Grosse, aby se odebral jednat jinam.

Zahajuji 10. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůzi jsem svolal a návrh pořadu stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 11. března. Pozvánka vám byla odeslána v pondělí 15. března.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Do této chvíle jsem byl informován o tom, že pan poslanec Laštůvka má náhradní kartu č. 3 a pan poslanec Vidím náhradní kartu č. 1. Určitě má někdo náhradní kartu č. 2.

Nejdříve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom ověřovateli určili paní poslankyni Ludmilu Brynychovou a pana poslance Miroslava Kalouska. Má někdo jiný návrh? Zahájím hlasování o tomto návrhu.

 

Návrh zní: Kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli schůze byla poslankyně Brynychová a poslanec Kalousek?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 184 poslanců 174 hlasovalo pro, 2 hlasovali proti. Návrh byl přijat.

Konstatuji, že ověřovateli 10. schůze Poslanecké sněmovny byli určeni naším hlasováním poslanci Brynychová a Kalousek.

 

Prosím jmenované ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím vám budou potom rozdány do lavic.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: z důvodu hospitalizace poslanec Patočka, z vážných zdravotních důvodů poslankyně Dundáčková. Z vlády se omlouvá z důvodu hospitalizace ministr Grulich. Ministr Motejl bude od 14 hodin do 16 hodin při jmenování nových soudců prezidentem republiky.

Přistoupíme ke stanovení pořadu 10. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve vás chci informovat, že ministr spravedlnosti Motejl, který se v této chvíli účastní jmenování nových soudců prezidentem republiky a soudcovského slibu, mě písemně požádal o případné přesunutí bodů 2 a 3 návrhu pořadu tak, aby mohl být tomuto jednání přítomen. Navrhuji proto, abychom tyto body projednávali nejdříve v 16 hodin dnešního dne.

Mám zde celou řadu přihlášek s návrhy změn programu. První se přihlásil pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout další bod našeho jednání z důvodů neustále klesající tendence výkonnosti naší ekonomiky a zvyšujícího se rizika nenaplnění příjmů státního rozpočtu. Klub KDU-ČSL je přesvědčen, že je nezbytné reagovat i na straně výdajů státního rozpočtu.

Proto si dovoluji navrhnout, aby programovým bodem č. 62, tzn. první blok bloku zprávy, byl zařazen bod, který by se nazýval "Regulace výdajů státního rozpočtu v prvním pololetí roku 1999".

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Jako druhá se přihlásila paní poslankyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová:Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, navrhuji zařadit nový bod programu, který by měl název "Usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny - Rady pro vzdělávání v České republice".

Návrh tohoto usnesení vám bude rozdán v nejbližších chvílích na lavice.

Navrhuji zařadit projednávání tohoto usnesení jako bod 64, tedy po zprávě vlády o stavu české společnosti. Samotné usnesení, kterým by byla zřízena Rada pro vzdělávání v České republice, nechci podrobně zdůvodňovat. Tato chvíle nastane, pokud budete souhlasit se zařazením tohoto bodu.

Přesto musím stručně vysvětlit, co mě vede k tomuto návrhu.

Rada pro vzdělávání je tématem více než roční diskuse jak na výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a také tématem diskuse odborné veřejnosti, která s touto radou spojuje konkrétní očekávání. Především je to orgán, který je ve většině zemí Evropské unie a má smysl zejména tam, kde probíhá reforma školství. V souvislosti s otevřením diskuse o novém školském zákonu se jeví existence této rady nutná.

Proč právě usnesením Poslanecké sněmovny jako komise? Dovolte mi zjednodušeně říci - je to nejefektivnější cesta ke zřízení této rady. Využívám možnosti, kterou dává jednací řád Poslanecké sněmovny. V komisi mohou být kromě poslanců také další osoby, v tomto případě z řad odborné veřejnosti, které se vzdělávání přímo týká.

Očekávám výhrady a samozřejmě i polemiku s tímto návrhem, ale aby nějaká diskuse vůbec mohla být, musí být pro ni vytvořen prostor. Diskuse na příslušném výboru ukázala, že je možné uvažovat o této formě ustavení. Přitom žádné nové řešení jsme na výboru neobjevili, pouze jsme se shodli na potřebě tuto radu pro vzdělávání ustavit. Zda je tato forma skutečně tou nejvhodnější, bude moci ukázat teprve diskuse k tomuto bodu, pokud s jeho zařazením budete souhlasit.

Vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste zařazení tohoto bodu podpořili. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Jako třetí se přihlásil pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl rozšířit program našeho jednání o další bod, který by měl název "Zpráva vlády o dlouhodobých koncepcích jednotlivých resortů".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP