Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)

Poslanec Miloslav Kučera st.: Pane předsedající, nevím, jestli se teď nedopustím něčeho, co bych neměl. Ale jestli je vůlí sněmovny, aby se tento bod, který se už také několikrát odkládal, projednal, tak věc je v podstatě velmi jednoduchá.

Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání předložila našemu výboru na vyžádání opakovaně zmíněnou zprávu. Výbor tuto zprávu projednal a jeho usnesení je jediné, pokud si dobře pamatuji: "Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby zprávu Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání vzala na vědomí."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Kolegyně a kolegové, pokusil bych se to vyřešit takto: Sněmovna může svým rozhodnutím určit zpravodaje. Doporučil bych sněmovně, zda by svým hlasováním určila pana kolegu Miloslava Kučeru st. býti zpravodajem. Dám mu k dispozici usnesení výboru a tím bychom mohli tuto záležitost zvládnout.

Kolegyně a kolegové, odhlašuji vás, protože vaše řady značně prořídly. Prosím o registraci a doufám, že nás zde bude příslušný počet 67 poslanců, který by způsobil usnášeníschopnost tohoto ctihodného sboru. Je tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 879 rozhodneme o určení zpravodaje k tomuto bodu a byl by jím pan kolega Miloslav Kučera st. Kdo souhlasí, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když se z přítomných 110 pro vyslovilo 107 a nikdo nebyl proti.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste ještě jednou přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z jeho 25. schůze dne 12. ledna 2000 k dodatku ke zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998, tisk 341, na základě usnesení č. 672 z 19. schůze Poslanecké sněmovny:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Rady pana Jozefíka a zpravodajské zprávě pana poslance Plevy a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vzít dodatek ke zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady ČR pro rozhlasové a televizní vysílání v období od 1. 1. do 31. 12. 1998, tisk 341, na vědomí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi st. a pokračujeme v přerušené všeobecné rozpravě. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy? (Nikdo.) Nehlásí, uzavírám tedy všeobecnou rozpravu a přistupujeme k rozpravě podrobné.

Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? (Nikdo.) Nehlásí se nikdo, uzavírám podrobnou rozpravu.

Prosím o závěrečné slovo a přednesení závěrečného návrhu usnesení ještě jednou pana kolegu Miloslava Kučeru st.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Chci jenom říci, že se jedná o zprávu, která hodnotí rok 1998, v podstatě v situaci, kdy už budeme mít tento týden na stole zprávu za rok 1999. Čili je to ryze formální záležitost, kterou nám pouze zákon ukládá, abychom tak provedli.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby souhlasila s návrhem usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a vzala tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, budeme tedy hlasovat o usnesení, které je obsaženo ve sněmovním tisku 341/2, tak jak je v úvodním slově přednesl pan zpravodaj Miloslav Kučera st.

 

O tomto návrhu budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 880. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 127 pro 114, proti 8. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli mimo pořad vystoupí před Poslaneckou sněmovnou ministr vnitra České republiky pan Václav Grulich. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vzhledem k tomu, že jsem od rána různými poslanci dotazován na situaci v povodňových oblastech, dovolte, abych vás ve stručnosti informoval o tom, jak se situace vyvíjí. Mnohé jste slyšeli z rozhlasu, viděli v televizi, takže se pokusím být maximálně stručný.

V tuto chvíli situace vypadá spíš uklidňujícím způsobem než nějakým dramatickým nárůstem. Vzhledem k tomu, že přestalo pršet a snížila se poněkud teplota, průtoky v některých místech buď stagnují, anebo se dokonce zmenšují.

Nejhorší povodňová situace je na tocích v povodí Labe v severních a severovýchodních Čechách, kde na některých úsecích toků minulou noc byly až stoleté průtoky. To mělo za následek přijetí zvláštních opatření, kdy bylo z některých obcí nutno evakuovat z ohrožených míst obyvatelstvo. Jedná se např. o Dvůr Králové, Jaroměř, Žamberk, Železný Brod, Trutnov a evakuace z některých částí obcí hlásí i okres Rychnov.

V těchto oblastech lze pochopitelně očekávat vznik materiálních škod. Ztráty na životech jsou zatím hlášeny dvě, v tom druhém případě to není ještě zcela jistě potvrzeno.

Situace je zatím zvládána na úrovni okresů za vzájemné výpomoci. Nicméně byl už včera v nočních hodinách do těchto oblastí a do míst, kde zvlášť byla situace kritická, přesunut určitý materiál, jako jsou nákladní vozy, čluny, a posíleny jednotky hasičských sborů.

Na úrovni centrální spolupráce je zaktivizována povodňová služba a jsou koordinovány záchranné a zabezpečovací práce operačním pracovištěm Hasičského záchranného sboru. Na místě samém je vrchní požární rada plk. Štěpán, který je pověřen v mém zastoupení koordinací a který mi pravidelně podává zprávy o situaci.

Na dnešní ráno jsem vydal příkaz k monitorování situace pomocí vrtulníků, tak aby nedošlo k tomu, že některá místa zůstanou bez pomoci odříznuta, protože došlo k výpadkům elektrického proudu a došlo samozřejmě lokálně i k výpadkům telefonního vedení. Krizové štáby byly uvedeny do pohotovosti, všude samozřejmě fungují povodňové komise. O přesunech techniky jsem se již zmínil.

Pokud vás zajímají ještě jednotlivá místa z jednotlivých povodí, chtěl bych říci, že v Jaroměři v Metuji stav vody poněkud klesá, v povodí Labe, Jizera v Železném Brodu klesá, Orlice v Týništi kulminuje, zatím není náznak klesání vody. Pak se vyskytují obdobná povodí místních toků, někdy i potoků a říček, které se ale v určitém období stávají velmi nebezpečnými, Orlice, Zdobnice, Bělá, Kamenice, Smědá, opět se objevuje Dědina, Divoká Orlice. Situace se v těchto hodinách vcelku nezhoršuje.

Všude tam, co jsem jmenoval, je vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity. O druhém stupni se zatím ani zmiňovat nebudu.

Chtěl bych vás tedy uklidnit, že situaci nejenom monitorujeme, ale že od prvních chvil - a koneckonců už nás povodně dvakrát vyškolily - je děláno všechno k tomu a pro to, aby nedošlo k materiálním ztrátám a ztrátám na lidských životech. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi vnitra České republiky panu Václavu Grulichovi.

Nyní přistoupíme k dalším bodům. Dalšími body, které bychom měli projednávat, jsou body 57, 59, 60, 61.

Pardon, už vím, na co jde upozornit pan předseda Miloslav Výborný. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP