Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)

Poslanec Miloslav Výborný: Mám za to, že jsme včera odhlasovali, že třetím bodem dnešní schůze bude bod 127, který zpravodajuje pan kolega Křeček. Možná by mu mělo být dáno slovo, abychom dodrželi ten pořad, který jsme odsouhlasili.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Jen prosím o chvilku strpení, abych nalezl příslušné podklady, což doufám, že se mi podaří. Jestli se mi to nepodaří... Nepodařilo se, takže budeme improvizovat.

Dalším bodem je bod

 

127.
Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Libora Ježka

 

Tento bod prosím, aby uvedl zpravodaj výboru mandátového a imunitního pan kolega Stanislav Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, mandátovému a imunitnímu výboru byla doručena nejen podle mého názoru mimořádně nedostatečně odůvodněná žádost Policie ČR, Úřadu vyšetřování ČR, ze dne 10. ledna o udělení souhlasu s trestním stíháním poslance Libora Ježka ve věci spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona, a to tím, že se měl účastnit dopravní nehody dne 10. 12. 1999.

Mandátový a imunitní výbor se zabýval na své schůzi touto záležitostí a konstatoval, že pan poslanec Ježek se necítí vinen z těchto trestných činů z důvodů, které mnohým z nás byly velmi pochopitelné, a že sám požádal o to, aby sněmovna vyslovila souhlas s jeho vydáním trestnímu stíhání, protože to je jediná možnost, jak se může obhájit a jak může prokázat svoji nevinu.

Konstatovali jsme také, že činy, z kterých je obviněn, nemají žádnou souvislost s výkonem poslaneckého mandátu, a proto mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovila souhlas s návrhem usnesení Poslanecké sněmovny, který jí v této věci mandátový a imunitní výbor předkládá. Toto usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/93 Sb., Ústavy České republiky, a § 12 zákona č. 90/95 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Libora Ježka, narozeného 13. 8. 1961, pro skutek spočívající v tom, že dne 10. 12. 1999 v 16.40 hodin při jízdě osobním automobilem značky Chrysler Grand Voyage, SPZ JNI 08 74, po silnici č. 1/16 na 52. km v katastru obce Mělník předjížděl v dlouhé levotočivé zatáčce nákladní automobil s přívěsem, přičemž narazil do protijedoucího vozidla Escort Ford, SPZ MEH 78 10, řízeného poškozeným Petrem Miláčkem, narozeným 27. 5. 1970, trvale bytem Kralupy nad Vltavou, třída Legií 164, a v důsledku této dopravní nehody způsobil poškozenému zranění spočívající v otevřené zlomenině levého bérce s posunem úlomků, zlomenině levé stehenní kosti s posunem úlomků a otřesu mozku, v čemž spatřuje vyšetřovatel Okresního úřadu vyšetřování Policie ČR v Mělníce podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví podle ustanovení § 224 odst. 1 a 2 trestního zákona."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji výboru mandátového a imunitního poslanci Křečkovi. Konstatuji, že příslušné podkladové materiály jsem nalezl, to znamená, že neselhala Kancelář, ale předsedající. Otevírám nyní rozpravu, do které se jako první hlásí pan kolega Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, každá dopravní nehoda by měla být řádně vyšetřena a uzavřena. Byl bych velmi rád, kdybyste mohli usnesení mandátového a imunitního výboru podpořit. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Liboru Ježkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne, rozpravu uzavírám. Prosím, pane zpravodaji, abyste tedy ještě jednou přednesl návrh usnesení, o kterém budeme v tuto chvíli hlasovat.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, s ohledem na to, že jsem usnesení přednesl před krátkou dobou a že je obsáhlé, neboť v tomto usnesení musí být přesně popsán skutek, pro který sněmovna poslance Libora Ježka vydává trestnímu stíhání, odvolávám se na to, co jsem přednesl před malou chvílí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak je obsaženo v závěru usnesení mandátového a imunitního výboru č. 32 ze dne 9. 2. 2000, tak jak je přednesl na mikrofon v závěru svého vstoupení také zpravodaj tohoto výboru pan kolega Stanislav Křeček.

Kolegyně a kolegové, odhlašuji vás, neboť je poměrně značný pohyb v sále, a prosím o novou registraci.

 

O tomto usnesení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 881. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 131 pro 127, nikdo proti.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení, tak jak jej předložil mandátový a imunitní výbor, byl vysloven souhlas. Končím projednávání bodu 127. Děkuji zpravodaji kolegovi Křečkovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu č. 57, kterým je

 

57.
Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže
/sněmovní tisk 526/ - prvé čtení

 

Měli bychom se vrátit k tomu rozprojednanému bodu s tím, že padly návrhy, které bude zapotřebí podrobit hlasování. Prosím zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Pícla, aby zaujal pozici, ale pana poslance Pícla nevidím, tudíž nemůže zaujmout pozici. Prosím pana poslance Pícla, aby se dostavil do jednacího sálu. O totéž prosím ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eduarda Zemana.

Pan zpravodaj Pícl se již dostavil. Děkuji mu. Prosím, pane zpravodaji, abyste zrekapituloval, v jaké fázi projednávání se nacházíme.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v rozpravě vystoupilo pět poslanců. Paní Svobodová předložila návrh na přerušení a odložení projednávání předloženého návrhu zákona. K tomu dále předložila podmíněný návrh, a pokud tyto návrhy nebudou přijaty, podala návrh na zamítnutí návrhu zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP