Neautorizováno !


 

(10.30 hodin.)

(pokračuje Gross)

Závěrečné slovo zřejmě bude mít možnost přednést zpravodaj pan kolega Kučera. Nevím, zda i pan kolega Bendl. Myslím, že oba by měli mít v duchu našich tradic právo závěrečného slova, pokud chtějí vystoupit. Prosím kolegu Bendla.

 

Poslanec Petr Bendl: Zjednoduším vám to, pane předsedající, jako zpravodaj se vzdávám svého závěrečného slova.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pan kolega Langer se také vzdává možnosti závěrečného slova. Prosím pana kolegu Kučeru.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Mou povinností je konstatovat, jak probíhala rozprava.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stejně bych vás o to požádal, protože musíte předložit návrhy usnesení.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: V rozpravě vystoupilo 13 poslanců, 11 vystoupení reagovalo na dvě zpravodajské zprávy, které přednesli kolega Langer a kolega Bendl.

V rozpravě zazněly dva návrhy na usnesení. Jeden, který přednesl kolega Langer, zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi."

Druhý návrh na usnesení, o kterém bude potřeba hlasovat nezávisle na prvním, je návrh usnesení kolegy Bendla. Je to citát z usnesení mediální komise:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

  1. bere na vědomí usnesení stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky;
  2. konstatuje

    1. že Rada ČT dostatečně neuplatňuje svou kontrolní funkci danou jí především § 8 odst. 2 zákona o České televizi a nedostatečně zastupuje zájem a práva veřejnosti dané jí zákonem,
    2. že Rada ČT tímto postojem způsobuje, že ČT neplní své poslání dané § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi."

Budou-li přijata tato dvě usnesení, pak je na řadě třetí usnesení, které jsem před chvílí citoval:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na základě § 6 odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb. odvolává Ladislava Kučíka, Jiřího Zajíce, Juraje Podkonického, Pavla Kabzana, Jana Jiráka a Miloše Rejchrta z funkce člena Rady ČT."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Prosím, pane zpravodaji, abyste po této rekapitulaci přednášel jednotlivě návrhy usnesení.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: První návrh na usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR konstatuje, že Česká televize neplní své poslání, které je jí dáno § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 876. Hlasování zahajuji. Prosím, abyste se zaregistrovali, neboť v průběhu řeči pana zpravodaje jsem vás odhlásil.

Hlasování zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem, nechť zvedne ruku a zdvihne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 154 pro 106, proti 25.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Další usnesení zní takto:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

  1. bere na vědomí usnesení stálé komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro sdělovací prostředky;
  2. konstatuje, že Rada ČT dostatečně neuplatňuje svou kontrolní funkci danou jí především § 8 odst. 2 zákona o České televizi a nedostatečně zastupuje zájem a práva veřejnosti dané jí zákonem. Rada ČT tímto postojem způsobuje, že ČT neplní své poslání dané § 2 zákona 483/1991 Sb., o České televizi."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 877. Hlásí se pan kolega Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Mám faktickou připomínku. Mám za to, že mělo zaznít "opakovaně", protože předešlé usnesení bylo přijato. Můj návrh je podmiňující k prvnímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 877 o textu, který zpřesnil pan kolega Bendl, neboť toto byl návrh, který zazněl v rozpravě.

Jde mi o to, abychom v tuto chvíli neudělali chybu. Jak znělo základní usnesení, které bylo předneseno v rozpravě?

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Kolega Bendl má pravdu, omlouvám se mu. Upozorňoval, že odst. b) jeho usnesení zní: Rada ČT tímto postojem způsobuje, že ČT - a teď je tady slovo "opakovaně", což je podmíněno přijetím prvního usnesení. Je to citace zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Byl-li takto podán návrh, můžeme o něm hlasovat. Hlásí se kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Rozuměl jsem tomu tak, že můžeme hlasovat o jednotlivých částech návrhu usnesení, nebo je to jako jeden celek?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mé pochybnosti byly pouze ty, zda bychom neměli hlasovat o "opakovaně" jako o pozměňovacím návrhu k původnímu návrhu. Jestliže to bylo podáno jako základní návrh, můžeme hlasovat o tomto návrhu, tak jak byl zpřesněn.

 

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 877, které zahajuji. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Z přítomných 156 pro 111, proti 23.

 

Prosím o další návrh.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na základě § 6, odst. 3 zákona 483/1991 Sb., o České televizi, odvolává Ladislava Kučíka, Jiřího Zajíce, Juraje Podkonického, Pavla Kabzana, Jana Jiráka a Miloše Rejchrta z funkce člena Rady ČT."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodujeme v hlasování číslo 878, které probíhá. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 157 pro 110, proti 24.

 

Kolegyně a kolegové, aby nebylo pochybností: Myslím si, že podle dikce jednacího řádu není zapotřebí hlasovat o usnesení jako celku, neb všechny návrhy byly přijaty. Přesto se ptám, zda nikdo nezpochybňuje to, že není potřeba hlasovat o celku. Není tomu tak. Konstatuji, že u tohoto bodu byly přijaty všechny tři návrhy usnesení. Tím končím projednávání bodu č. 117. Děkuji jak panu kolegovi Bendlovi, tak Kučerovi st.

 

Přistoupíme k bodu č. 116. Tímto bodem je

 

116.
Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky
pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1.1998 až 31. 12.1998
/sněmovní tisk 341/

 

Jde o pokračování přerušeného jednání. Tento bod jsme začali projednávat na 19. schůzi 9. prosince minulého roku. Jednání jsme přerušili a požádali jsme výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu o zaujetí stanoviska. Usnesení výboru bylo rozdáno jako tisk 341/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu kolega Petr Pleva, kterého ale nevidím. Pan kolega Pleva je nemocen, to je špatné. Zpravodaj tohoto výboru se nehlásí, ale hlásí se místopředseda výboru Miloslav Kučera st. Prosím, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP