(10.20 hodin)

(pokračuje Langer)

Dalším bodem našeho jednání je přerušený bod s pořadovým číslem

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb.,
o nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb.,
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 585/ - prvé čtení

 

Včera na závěr jednání Poslanecké sněmovny byla ukončena obecná rozprava. V tuto chvíli dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem navrhovateli, poté zpravodaji.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, pokusím se reagovat na to, co zaznělo v průběhu včerejší rozpravy. Doufám, že to bude na většinu připomínek, ne-li na všechny.

Co se týče vystoupení pan kolegy Jičínského, bylo to vystoupení, které spíš bylo v rovině teoretické, v rovině politické. K němu nemá smysl, abych zde vznášel nějaké argumenty, protože zásadní výhrady vůči textu zákona nezazněly. Pouze zazněly určité připomínky k proceduře a k atmosféře, ve které je tento návrh projednáván.

Pan kolega Karel Vymětal měl připomínky, ve kterých se vyjadřoval v tom smyslu, že není dobré, aby měli právo volit občané České republiky, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. Ve světě najdeme různé úpravy, jakým způsobem se tato problematika řeší. Navrhovatelé, tedy vláda, byli toho názoru, že ten, kdo má občanství České republiky, by měl mít také nejen právo volit, tak jak je tomu v tuto chvíli, ale mělo by mu být také ulehčeno výkon tohoto práva realizovat. Proto je v textu zákona to, co je uvedeno, ale zdůrazňuji, jsou na světě různé úpravy. Vláda se přiklonila k tomuto návrhu a znovu říkám, je vedena tím, že si myslíme, že výkon tohoto práva by měl být našim spoluobčanům ulehčen.

Pan kolega Exner měl výhrady několikerého druhu. Část z nich byla politická, k těm se nechci vyjadřovat. Část z nich byla věcná a jedna z nich se týkala toho, že tímto zákonem porušujeme to, co je v programu všech politických stran, tzn. určitou ochranu menšin. Chci zdůraznit, že vláda nemá v úmyslu v žádném případě narušovat ochranu menšin. Jde v tuto chvíli pouze o míru té ochrany. Kdyby chtěla vláda přistoupit na nějaké dramatické omezení vlivu menšin ve smyslu politickém, tzn. politických stran, které nejsou vítězi voleb, tak by vláda navrhla systém většinový pro volby do sněmovny v rámci i novely Ústavy České republiky. K tomuto řešení se vláda nepřiklonila, tudíž těžko lze říkat, že by předkladatelé měli v úmyslu omezit vliv politických menšin v Poslanecké sněmovně. Diskuse může být pouze o té míře. Jsme přesvědčeni, že nedochází k nějakému porušení principu, který je dán ústavou, to znamená, že by měl zůstat zachován systém poměrného zastoupení.

Druhá výhrada pana kolegy Exnera byla směřována k tomu, že se předpokládá, že budou v nové úpravě soudy - ty, které budou řešit případné spory v průběhu voleb. Pan kolega Exner hovořil o tom, že tak jak známe soudy, tak prostě ochrana bude neúčinná vzhledem k délce projednávání. Chtěl bych upozornit na to, že v rámci této novely v části druhé se předkládá také novela občanského soudního řadu, kde jsou přesně stanovena procesní pravidla a jsou přesně stanoveny maximální nepřekročitelné lhůty, které jsou několikadenní. Jsou to lhůty velice krátké, které by měly zajistit efektivní ochranu proti případnému porušování pravidel.

Co se týče námitek pana kolegy Filipa, byly dvojí. Jeden druh námitky se vztahoval k určité byrokratizaci voleb, tzn. odstranění přímé možnosti kontroly kandidujících politických subjektů. S tím nemohu souhlasit, protože všichni jsou seznámeni s tím, že u vstupních dat na okrskových volebních komisích budou zástupci politických stran. Co jediné by mohlo být možné a můžeme vést určitou diskusi, je, zda může dojít ke změně dat v jednotlivých stupních zpracování. Nicméně tím, že zákon dává možnost elektronické kontroly i kontroly písemných údajů na různých stupních zpracování dat, jsem přesvědčen, že tyto námitky na místě nejsou.

Druhá námitka se vztahovala na to, že volební obvody v zahraničí nejsou v zákoně zařazeny do jednoho z 35 navrhovaných volebních obvodů. Tady bych pana kolegu Filipa odkázal na § 27 a 43 odst. 2, kde se toto uvádí a zavádí se to do jednoho z pražských volebních obvodů.

Myslím, že jsem se vyjádřil ke všem připomínkám, které zazněly. Pokud ne a na něco jsem zapomněl, tak mi to odpusťte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Možnost vystoupit se závěrečným slovem má také zpravodaj, resp. prosím zpravodaje, aby následně předkládal návrhy k hlasování. (K řečništi přichází poslanec Filip.)

Nemůže to být faktická poznámka, pane předsedo. Vystupujete jako předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, měl bych jen repliku na vystoupení pana ministra. Chtěl bych říci, že jsem se podivil nad tím, že tam, kde by to bylo logické, se do 35 obvodů nerozděluje, tam, kde to příliš logické není, se to do 81 obvodů rozděluje. Nemluvil jsem o tom, že by neexistovalo místo, kde by se soustřeďovaly hlasy zahraničních voličů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan ministr má samozřejmě přednostní právo.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Jen k panu kolegovi Filipovi. Bedlivě jsem poslouchal jeho příspěvek. To nebyl podiv nad tím, co teď říkal. Bylo to sdělení sněmovně, že předkladatelé zapomněli tuto věc. Do slova a do písmene zapomněli, použil jste termín, toto zapracovat do zákona. Této vaší námitce rozumím. O tom může být vést legitimní spor, jestli to bude v tomto volebním obvodě, nebo jestli dojde k rozložení, nebo bude zvolen jiný volební obvod. Ale to je podle názoru předkladatele na diskusi ve výborech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan zpravodaj.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, ve svém závěrečném slově se omezím pouze na shrnutí návrhů. Padl návrh na vrácení k dopracování, padl návrh na zamítnutí a následně padl i návrh na snížení lhůty k projednání ve výborech o 20 dnů, ale také návrh na její prodloužení o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, to souhlasí s mými poznámkami.

 

Vážené kolegyně a kolegové, budeme rozhodovat hlasováním nejprve o návrhu, kterým Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 83. Ptám se, kdo je pro, vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. Kdo je proti?

Z přítomných 173 pro návrh 54, proti 112. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zamítnutí, předloženém panem poslancem Exnerem, pokud se nepletu.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 84. Ptám se, kdo je pro to, předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 174 pro návrh 41, proti 19. Návrh nebyl přijat.

 

Rozhodneme o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan předseda Beneš.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP