Stenografický zápis 24. schůze, 6. dubna 2000


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Bohuslav Sobotka


27. Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 479/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Petr Hort
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Jan Zahradil
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jan Zahradil
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Stanislav Fischer


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 585/ - prvé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miroslav Beneš


105. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Šulák


53. Vládní návrh na učinění prohlášení České republiky podle čl. 14 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace /sněmovní tisk 461/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Svoboda


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Mezinárodní úmluva o potlačování teroristických bombových útoků, přijatá rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 52/164 z 15. prosince 1997 /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jiří Vlach


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o úpravě institucionálních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii /sněmovní tisk 488/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jiří Payne


56. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých /sněmovní tisk 474/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Ludmila Müllerová


57. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodní soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, sjednaná v Luganu dne 16. září 1988 /sněmovní tisk 489/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jiří Vlach


58. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o osvojení dětí, sjednaná ve Štrasburku dne 24. dubna 1967 /sněmovní tisk 490/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Petr Šulák


59. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o předání žádosti o právní pomoc, sjednaná ve Štrasburku dne 27. ledna 1977 /sněmovní tisk 491/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Jiří Vlach


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami ze dne 28. června 1978, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999 /sněmovní tisk 487/ - druhé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Koháček


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech /sněmovní tisk 562/ - prvé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Michal Doktor


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách a závažných haváriích /sněmovní tisk 589/ - prvé čtení

Ministr vnitra Stanislav Gross
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr vnitra Stanislav Gross


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000 /sněmovní tisk 565/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Ransdorf


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze dne 2. února 2000 /sněmovní tisk 566/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Ransdorf


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze dne 2. února 2000 /sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl
Poslanec Miloslav Ransdorf


40. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 468/ - prvé čtení

Senátor Petr Pithart
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Jan Vidím


94. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Brožík
Poslanec Jan Vidím


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. /sněmovní tisk 586/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Ankaře dne 12. listopadu 1999 /sněmovní tisk 452/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Michal Doktor


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podepsaná dne 24. listopadu 1999 v Bratislavě /sněmovní tisk 492/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Lubomír Zaorálek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miloslav Kučera st.


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Oslo dne 18. ledna 2000 /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miloslav Výborný


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. srpna 1999 v Panamě /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jaromír Kohlíček


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsaná dne 19. června 1951 v Londýně, Protokol o statusu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaný dne 28. srpna 1952 v Paříži, a Další dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil, otevřený k podpisu dne 19. prosince 1997 v Bruselu /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Frank
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 15.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


104. Ústní interpelace

Poslanec Pavel Severa
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Pavel Severa
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Kühnl
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Karel Kühnl
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec František Pejřil
Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý
Poslanec František Pejřil
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jan Grůza
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jan Grůza
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Ludmila Müllerová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Ludmila Müllerová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 18.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP