(15.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážená paní předsedající, vážená kolegyně a kolegové, dovolte abych vás seznámil s výsledkem projednávání tisku 492 v rozpočtovém výboru, který přijal k této věci usnesení č. 214 ze své 24. schůze ze dne 2. února 2000, a to k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podepsaná dne 24. listopadu 99 v Bratislavě, tisk 492. Toto usnesení zní:

Po úvodním slově náměstků ministra financí Dvořáka a Janoty, zpravodajské zprávě poslance Tlustého a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu.

  1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu přidělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku, podepsaná dne 24. listopadu 1999 v Bratislavě, vyslovila souhlas;
  2. žádá vládu, aby do doby projednávání této smlouvy na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

  1. zpřístupnila všechny smlouvy uvedené v příloze projednávané přílohy,
  2. doplnila důvodovou zprávu o kvantifikaci dopadů smlouvy na hospodaření České národní banky, kvantifikaci dopadů smlouvy na státní rozpočet v příštích letech a zhodnocení vývoje a dopadů řešení nedobytných úvěrů ČSOB za Slovenskou inkasní do státního rozpočtu.

Tolik usnesení rozpočtového výboru k této věci. Zároveň bych chtěl potvrdit, že v uvedených termínech Ministerstvo financí dodalo potřebné podklady, takže tuto záležitost můžeme v souladu s usnesením rozpočtového výboru nyní ve druhém čtení projednávat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážená sněmovno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vláda nám předložila řešení, které se zdá býti velmi snadné. Jeho nevýhodou je to, že vlastně náklady z české strany zaplatí čeští občané, a v tom spočívá vlastně ta jednoduchost toho řešení. Chtěl bych konstatovat, že takovéto snadné řešení bylo možno udělat již v roce 1992, 1993. Ty předchozí vlády se pokoušely alespoň nějakým způsobem zastávat zájmy České republiky. Tato vláda na tyto zájmy zcela rezignovala.

Chtěl bych upozornit ještě na jednu velkou zvláštnost, která je spojena s touto smlouvou. Protokol, který byl při podpisu této smlouvy podepsán, mezivládní protokol, říká, že zlato bude předáno Slovensku, a to dnem - ten protokol nabývá platnosti dnem, kdy parlamenty smluvních stran vysloví souhlas se smlouvou, tzn. dnešním dnem nabývá protokol - pokud schválíme tuto smlouvu - nabývá platnosti protokol o předání zlata Slovensku.

Vláda tímto způsobem - zvláštním způsobem - vyšachovala ze hry prezidenta, protože ta smlouva nabude účinnosti teprve dnem, kdy prezident smlouvu podepíše. Jenom chci říci, že je to postup v mezinárodním právu velmi neobvyklý, že se platnost nějakého dokumentu váže na rozhodnutí Parlamentu, nikoliv ratifikaci prezidentem, jak ji předepisuje také naše ústava. Dokonce se domnívám, že není vyloučeno, že pokud by se někdo obrátil na Ústavní soud, aby přezkoumal platnost tohoto protokolu, zda vláda neporušila ústavu, tak je možné, že Ústavní soud bude muset konstatovat, že vláda porušila ústavu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Žádnou přihlášku neregistruji. Pan poslanec Zaorálek, potom pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Paní předsedající, já bych chtěl jenom krátce poznamenat, že nesouhlasím s tou větou, že vláda ČR rezignovala na zájem ČR oproti těm předcházejícím vládám. Protože to si myslím, že by mělo být řečeno, že je prvořadý zájem České republiky, aby byla odstraněna právě touto smlouvou poslední větší zátěž v česko-slovenských vztazích, aby bylo civilizovaným a kulturním způsobem zakončeno, završeno dělení státu. A v neposlední řadě je zájmem České republiky tato smlouva také proto, protože je významná i z hlediska přístupových jednání České republiky s Evropskou unií. To je podle mne jasně formulovaný zájem České republiky v souvislosti s přijetím této smlouvy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi. Slovo má pan poslanec Martin Kocourek, připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Martin Kocourek: Já bych chtěl v rozpravě poděkovat Ministerstvu financí za poskytnutí podkladů, které jsme si vyžádali, nicméně si myslím, že ta struktura a hlavně nějaký sumář nebyl přesně v tom očekávání, jaké jsme požadovali. Nicméně pokud si ty materiály rozebereme, tak zjistíme, že v roce 2007 na státní rozpočet, resp. na státní finance bude nápor zhruba 22 miliard záruk, které budou splatné vůči České národní bance za odložené financování programu konsolidace bank, a v roce 2002 by měla být splatná záruka vůči ČSOB za nedodržené závazky Slovenské inkasní, které měly být garantovány slovenským Ministerstvem financí.

Musím říci, že tato informace, kterou jsem si poskládal z těch podkladů, které máme, mě velmi znepokojuje, a potom celkem nejsem schopen uchopit smysl té smlouvy, protože bych čekal, že pokud česká strana učinila ústupek týkající se závazků slovenské strany vůči České národní bance, tak jako kompenzaci bych viděl splnění závazků vůči Slovenské inkasní jednotce, která měla být učiněna a byla i předtím potvrzena ze strany slovenského Ministerstva financí. A mohu s určitým nadhledem říci, že ty sumy byly rovnoměrné. Nicméně takto mi to připadá, že ten ústupek je dvojnásobný, a potom mám velké obavy, zda naše státní finance se nedostanou do situace, kdy do roku 2007 bychom měli řešit závazek ve výši 45 miliard.

Já plně rozumím tomu, že Ministerstvo financí nyní to nechce řešit přes státní rozpočet, ale vydáním státních dluhopisů, nicméně i takto bychom zvýšili dluhovou zátěž České republiky o dalších 45 miliard, a to se mi nezdá být jako vyvážené a dostatečně popsané v tom materiálu. Takže pro tuto chvíli musím říci, že určitá konsolidovaná bilance této smlouvy pro mne není zřetelná, a ptám se pana ministra, zda je tomu skutečně tak.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kocourkovi. Slovo má pan poslanec Zdeněk Jičínský, připraví se pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, vážené shromáždění. Zpravodaj zahraničního výboru - a myslím, že tato informace vám neutekla - uvedl, že při jednání v Národní radě Slovenské republiky opozice opustila jednací sál, protože samozřejmě nemůže souhlasit se smlouvou, která podle jejího názoru zrazuje slovenské národní zájmy. Už když jsme hovořili v prvním čtení o této smlouvě, bylo jasně řečeno - a myslím, že všichni jsme si dobře vědomi tohoto problému - že majetkové spory mezi státy jsou vždycky snadným důvodem pro vznik nacionalismu. Já jenom chci doufat, že politické poměry v Poslanecké sněmovně ČR se v určitém ohledu přece jenom příznivě odlišují od poměrů v Národní radě Slovenské republiky a že příklad HZDS při projednávání této smlouvy nebude mít následovníky, nebo aspoň více následovníků v této jednací síni. Nevím, zda kolega Payne odejde, ale doufám, že zůstane osamocen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP