(14.50 hodin)

(pokračuje Doktor)

Tolik tedy k této věci. Jinak dovolte, abych uvedl, že zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se smlouvou mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Ankaře dne 12. listopadu 1999.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Doktorovi, a nyní prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená paní předsedající, páni ministři, vážená sněmovno, rovněž rozpočtový výbor projednal uvedenou materii na své 24. schůzi dne 2. února t. r. a přijal usnesení č. 213, které jste obdrželi v písemné formě jako sněmovní tisk 452/1. Rozpočtový výbor má na smlouvu stejný názor jako zahraniční výbor, tzn. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s touto smlouvou vyslovila souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Recmanovi a otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. - Není tomu tak, rozpravu končím.

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení předloženém zahraničním výborem. Možná že by bylo dobré, kdyby pan poslanec Doktor zopakoval návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Michal Doktor: Dovolte, abych tedy znovu zopakoval návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsanou v Ankaře dne 12. listopadu 1999."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 111, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 143 vyslovilo 113 a jeden byl proti. Konstatuji, že návrh usnesení tedy byl schválen.

 

Dalším bodem je

 

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu
při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky
mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku
a Slovenskou republiku, podepsaná dne 24. listopadu 1999 v Bratislavě
/sněmovní tisk 492/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji za udělení slova. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, z pověření vlády před vás předstupuji se zdůvodněním vládního návrhu, kterým je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR Smlouva o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a o jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane místopředsedo.

Pánové (ke skupince diskutujících poslanců), já bych vás prosila o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, paní předsedající.

Při prvním čtení této smlouvy v Poslanecké sněmovně v lednu t. r. byla vedena rozsáhlá rozprava, důkladně zde byla smlouva posouzena a následně při jejím projednávání v rozpočtovém a zahraničním výboru, které měly k dispozici další podklady a informace, proběhla opět velmi podrobná diskuse různých aspektů této smlouvy. Při jednání v obou výborech byly hodnoceny ekonomické, historické i zahraničněpolitické aspekty této smlouvy.

Nezpochybnitelný je především zahraničněpolitický dopad smlouvy. S definitivní platností se řeší vyrovnání majetkových otázek mezi dvěma státy, které představovaly určitou zátěž v česko-slovenských vztazích. Dokončení dělení majetku nejenže pozitivně ovlivňuje vzájemné vztahy České republiky a Slovenské republiky, ale zlepšuje i postavení obou států vůči zahraničí. Vypořádání majetkoprávních otázek mezi Českou republikou a Slovenskou republikou velmi pozorně sledovala i Evropská komise a Evropská unie jako taková, které tuto skutečnost opakovaně zahrnovaly do pravidelných zpráv Evropské komise o pokroku v přípravě České republiky k přistoupení k EU. S největší pravděpodobností lze proto očekávat, že konečné vyřešení otázky majetkoprávního uspořádání mezi Českou republikou a Slovenskou republikou bude zaznamenáno i v pravidelné zprávě Evropské komise pro rok 2000.

Každé rozdělení státu, včetně rozdělení bývalého Československa před osmi lety, s sebou přináší řadu negativních i pozitivních skutečností. Ačkoli je snahou většiny lidí minimalizovat negativa a násobit ty kladné dopady, přítomnost i minulost nám ukazují, že každé dělení státu, které probíhá takto kulturně a civilizovaně jako v případě Československa, je neobvyklé a je nepochybně zásluhou, kterou je nutno pozitivně hodnotit a kterou tímto krokem máme dnes dokončit, alespoň na půdě Poslanecké sněmovny.

Jsem přesvědčen, vážené dámy a vážení pánové, že tento postup dělení státu by měl být co nejrychleji a definitivně ukončen, a proto mi dovolte, abych vám doporučil vyslovit s předloženou smlouvou souhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Mertlíkovi.

Vládní návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor, jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisk 492/1 a 492/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Lubomír Zaorálek.

 

Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní předsedající. Zahraniční výbor skutečně projednal vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společném postupu při dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky, a to na své 30. schůzi dne 9. února 2000, a přijali jsme usnesení č. 129, ve kterém doporučujeme Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s touto smlouvou. Usnesení zahraničního výboru jste obdrželi jako tisk 492/2.

Informoval bych vás o tom, že při projednávání v zahraničním výboru jeho členové konstatovali i určité návaznosti na diskusi, která tady proběhla ve sněmovně při prvním čtení, že totiž předkládací zpráva je příliš stručná, a proto požádali předkladatele, aby zahraničnímu výboru předložil některé další materiály dříve, než bude tato smlouva ve sněmovně projednávána. Jednalo se

1. o kvantifikaci dopadů smlouvy na hospodaření České národní banky,

2. o kvantifikaci dopadu smlouvy na státní rozpočet v příštích letech,

3. o zhodnocení vývoje a dopadů řešení nedobytných úvěrů ČSOB za Slovenskou inkasní do státního rozpočtu a

4. o analýzu zahraničněpolitických dopadů.

Chci vás informovat, že všechny tyto požadované materiály zahraniční, a pokud vím, také rozpočtový výbor obdržel, že zástupci Ministerstva financí předali zahraničnímu výboru všechny dokumenty, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy. Tyto dokumenty jsou k dispozici na zahraničním výboru, ty materiály, o kterých jsem mluvil, mají k dispozici všichni členové obou výborů.

Ještě bych vás chtěl informovat o tom, že 1. 2. 2000 tato smlouva byla schválena v Národní radě Slovenské republiky. V tomto jednání opozice opustila jednací sál.

Pokud bude třeba, po skončení obecné rozpravy jsem připraven přečíst text navrhovaného usnesení, jako ho připravil zahraniční výbor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP