(14.40 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, stávající platný zákon č. 136/94 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění zákona č. 95/1996 Sb., byl zpracován v návaznosti na zákon o spotřebních daních č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu odstranění možnosti záměny lehkých a velmi lehkých topných olejů za motorové nafty a s cílem zamezit tím úniku spotřebních daní.

Uvedený zákon specifikuje ta uhlovodíková paliva a maziva, která se musí ze zákona barvit a značkovat, a současně stanovuje i ta paliva a maziva, která se barvit a značkovat nesmějí. Dále určuje povinnosti osob nakládajících s palivy a mazivy a kontrolní orgány, které v praxi prověřují dodržování tohoto zákona.

Od 1. dubna tohoto roku je v České republice v platnosti novela zákona o spotřební dani č. 22/2000 Sb., která v souladu se směrnicemi Evropské unie - jedná se konkrétně o č. 92/81/EEC, č. 92/82/EEC a č. 95/60/EEC - užívá k definici předmětů daně z oblasti ropných výrobků § 19 názvosloví a kódů celního sazebníku. S touto změnou vyvstala i potřeba obdobné úpravy v názvosloví uhlovodíkových paliv a maziv, tj. zákona č. 136/94 Sb., ve znění zákona č. 95/96 Sb., a tedy i příprava novelizace zákona.

Ke zvýšení účinnosti zákona o barvení a značkování proti zneužití paliv a maziv se předkládanou novelou zákona ukládají další povinnosti právnickým a fyzickým osobám, jež nakládají s palivy a mazivy, která se nesmějí barvit a značkovat. Tyto povinnosti spočívají v nutnosti obstarání čestného prohlášení kupujícího, že barvení a značkování je na závadu určitého použití těchto paliv a maziv.

Dále je zavedena povinnost pro nakládající osobu vysloveně uvést v dokumentaci k těmto palivům a mazivům, že paliv a maziv nesmí být použito pro pohon vznětových motorů. Neplnění uvedených povinností je sankcionováno.

Novelou zákona navržené úpravy nejsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a jsou v souladu s Evropskou dohodou o postupné harmonizaci celních sazebníků.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám, a současně si vás dovolím o to požádat, propustit uvedený vládní návrh novely zákona do druhého čtení. Děkuji vám za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. Nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Tomáše Teplíka. (Jmenovaný poslanec není přítomen v sále.) Prosím pana poslance Tomáše Teplíka, aby se dostavil do sněmovny a přednesl zpravodajskou zprávu. (Bez reakce.) Prosím zaměstnance Poslanecké sněmovny, aby upozornili pana poslance Tomáše Teplíka, že v tuto chvíli má vykonávat zpravodajskou povinnost v Poslanecké sněmovně. (Poslanec Teplík stále nepřítomen.)

Prosím vedení hospodářského výboru, aby zvážilo, zda pana poslance Tomáše Teplíka, který se pravděpodobně do sněmovny nedostaví, nemůže v případě prvého čtení zastoupit jiný člen hospodářského výboru. Pokud se tak nestane, budu nucena přerušit projednávání tohoto bodu.

Vidím, že k mikrofonu přišel pan poslanec Josef Hojdar, kterému udílím slovo, pravděpodobně jako místopředseda hospodářského výboru navrhne postup.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se ujal funkce zpravodaje k tomuto bodu a řekl, co je zapotřebí říci. Vládní návrh zákona, tak jak je předložen, směřuje k tomu, aby se skutečně došlo k jednotnému a rozumnému důvodu k odstranění možnosti záměny lehkých a velmi lehkých topných olejů za motorové nafty. Myslím, že nikdo nepochybuje o tom, proč k tomu dochází. Domnívám se, že v tom, jak je zákon napsán, je jednoznačně popsáno, co všechno se musí udělat, aby bylo dodrženo to, co vláda tímto zamýšlí.

Domnívám se proto, že nejsou v tomto duchu žádné pochybnosti o tom, co se má dít, a proto doporučuji, aby byl zákon postoupen do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Hojdarovi, který se tímto způsobem ujal zpravodajské zprávy.

Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Myslím, že po takto rychle proběhlé obecné rozpravě pan ministr, ani pan zpravodaj nebudou chtít přednést závěrečné slovo.

Návrh na vrácení, ani na zamítnutí nepadl. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

V hlasování pořadové číslo 110, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání tohoto návrhu hospodářskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 139 vyslovilo 104 poslankyň a poslanců, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

 

Dalším bodem je

 

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku,
podepsaná v Ankaře dne 12. listopadu 1999
/sněmovní tisk 452/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si v tomto případě být poměrně stručný, protože jsem velmi podrobně uvedenou smlouvu vysvětlil v průběhu prvního čtení. Chtěl bych dodat jenom to, že ze zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, kde je Česká republika již několik let členem, Turecko je jednou z posledních zemí, kde nemáme dosud uzavřenu tuto příslušnou smlouvu. Vzhledem k rychle rostoucímu objemu vzájemných obchodních i investičních vztahů je velmi zapotřebí, aby se tomu tak brzy stalo a aby smlouva vstoupila v platnost.

Děkuji velice za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Mertlíkovi. Návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor. Jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 452/1 a 2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Michala Doktora, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že usnesení zahraničního výboru vám bylo rozdáno pod tiskem 452/2, nebudu ho podrobně číst.

Chtěl bych jenom nad rámec usnesení říci jakousi výzvu směrem k předkladatelům zahraničních smluv, které jsou projednávány na plénu Poslanecké sněmovny, že by bylo dobře, aby se seznámili s obsahem vystoupení jednotlivých poslanců, kteří vznášejí své dotazy v průběhu rozpravy, protože se nám již poněkolikáté stalo, že zástupce předkladatele nebyl informován a seznámen s obsahem diskuse a s obsahem vznesených dotazů, a nebyl pak schopen reagovat v průběhu projednávání na projednávaná témata.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP