(14.30 hodin)

(pokračuje Grüner)

K novelizaci tohoto zákona přesto dochází v poměrně krátké době, a to z důvodu dalšího sbližování právní úpravy s právem EU, především ale z důvodu přepracování některých formulačních úprav tohoto zákona. Jde zejména o drobná legislativní a gramatické zpřesnění textu, která působila problémy při aplikaci zákona v praxi.

Navrhovaná novela zákona č. 156/1998 Sb. je novelou technického rázu, řešící záležitosti uvádění hnojiv do oběhu, registrace hnojiv, označování a balení hnojiv a pomocných látek, skladování a používání hnojiv, agrochemické zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků. Nově se do zákona dostává zásada zajištění rovnoměrné aplikace hnojiv a statkových hnojiv na zemědělskou půdu a lesní pozemky pro efektivní využívání živin a omezení jejich ztrát, zejména ochrana půdy a vod před nerovnoměrným aplikováním koncentrovaných hnojiv, zejména kejdy.

Do návrhu zákona je zapracováno ustanovení umožňující označení určitých hnojiv jako hnojiva ES, které nabude účinnosti dnem vstupu ČR do EU a umožní provádět hodnocení detonační odolnosti dusíkatých hnojiv, včetně jednotných chemických analýz dle směrnic EU. Diskutabilní může být v zákonu § 10 Agrochemické zkoušení zemědělských půd, kde stát v pravidelných intervalech zjišťuje vybrané parametry půdní úrodnosti, sleduje ochranu vstupu nežádoucích látek do potravního řetězce, přikazuje vlastníkům zemědělské půdy strpět úkony související s prováděním agrochemického zkoušení půd na straně jedné a na straně druhé poskytuje výsledky těchto rozborů jedině na základě správního poplatku. Myslím si, že v tomto případě by měly být výsledky rozborů půd poskytovány vlastníkům zemědělské půdy bezúplatně.

Tento problém a jistě i některé další budou diskutovány v zemědělském výboru při projednávání tohoto zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o technickou normu odborného charakteru, odpovídající ústavnímu pořádku a právnímu řádu ČR, neodporující úmluvám, kterými je ČR v této oblasti vázána, a nemá žádný dopad na státní rozpočet, předpokládám, že Poslanecká sněmovna propustí zákon do druhého čtení, za což se vřele přimlouvám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Grünerovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Pan ministr si pravděpodobně nepřeje přednést závěrečné slovo, návrh na vrácení ani zamítnutí nepadl.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás pro jistotu všechny odhlásím a požádám o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 109, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání tohoto návrhu zemědělskému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 114 vyslovilo 106 a dva byli proti. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

V tuto chvíli mi dovolte, abych požádala předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby nás seznámil s výsledky prvního kola volby místopředsedy Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledky prvého kola prvé volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Byly vydány 174 hlasovací lístky, odevzdány pak byly 172 platné i neplatné hlasovací lístky.

Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Vojtěcha Filipa bylo odevzdáno 27 hlasů, pro paní Vlastu Parkanovou bylo odevzdáno 37 hlasů a pro pana poslance Františka Brožíka bylo odevzdáno 100 hlasů. V prvém kole byl zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny pan František Brožík, kterému blahopřeji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dovolte mi, abych panu místopředsedovi Brožíkovi jménem celé Poslanecké sněmovny i jménem svým také poblahopřála a v tuto chvíli mu udělila slovo.

 

Poslanec František Brožík: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, pane premiére, vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám v tuto chvíli poděkoval za důvěru, kterou jste vložili vhozením mého jména do volební urny. Já bych vás chtěl ubezpečit, že za osm let Poslanecké sněmovny jsem přesvědčen, že budu platným týmem ve vedení sněmovny a že pomohu zdárnému jednání naší Poslanecké sněmovny i jejích orgánů.

Dovolte mi také, abych v souladu s § 33 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny zákona 90 z roku 1995 z tohoto místa oznámil, že jsem povinen rezignovat na svoji funkci jako člena hospodářského výboru a jeho předsedy a současně také jako člena organizačního výboru, protože podle jednacího řádu jako zvolený místopředseda jsem automaticky místopředsedou organizačního výboru, a věřím, že v následujících dnech a hodinách dojde k tomu, že i mým nástupníkem v hospodářském výboru se stane člověk, který pomůže tomuto státu v hospodářských záležitostech, tak jako jsem se o to snažil celou dobu já.

Děkuji vám ještě jednou. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Brožíkovi a zvu jej, aby zaujal místo v lavici, které mu jako místopředsedovi náleží.

V tuto chvíli ještě udělím slovo předsedovi volební komise panu poslanci Janu Vidímovi.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, o čem hovořil čerstvě zvolený místopředseda sněmovny, tedy ke změnám ve výborech Poslanecké sněmovny, tento bod je již zařazen na pořad jednání sněmovny - "Změny v orgánech Poslanecké sněmovny" - stejně tak je i vyhlášena lhůta na podávání návrhů, která je do zítřka do 18.00 hodin. Čili pouze upozorňuji poslanecké kluby, že je rozšířen okruh orgánů Poslanecké sněmovny, kam mohou navrhovat kandidáty, i o hospodářský výbor. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vidímovi. Dalším bodem je bod 50 schváleného pořadu schůze.

 

50.
Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb.,
o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb.,
/sněmovní tisk 586/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr obchodu a průmysl Miroslav Grégr, kterého prosím, aby se ujal slova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP