(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny.

V tuto chvíli začneme projednávat další bod schváleného pořadu schůze, kterým je

 

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
/sněmovní tisk 588/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství Jan Fencl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, ctěná sněmovno. Vláda České republiky Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky mým prostřednictvím předkládá návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd - pracovně ho nazýváme zákonem o hnojivech.

V průběhu poměrně krátké doby tak dochází k novele zákona o hnojivech, která je vyvolána jednak potřebou zajištění dalšího sblížení právní úpravy hnojiv s právem Evropského společenství a jednak potřebou přepracování některých formulačních úprav stávajícího znění zákona, které působí problémy při jeho aplikaci.

Návrh zákona zejména vypouští jako nadbytečné národní specifikum ustanovení o tzv. směsích hnojiv, které nemá oporu v právech Evropského společenství, prodlužuje lhůtu nezbytnou pro rozhodnutí o registraci netypového hnojiva, pokud registrační řízení vyžaduje provedení biologických zkoušek ve skleníku nebo v hale, a dále zapracovává ustanovení umožňující označení určitých hnojiv jako hnojivo ES, které však nabývá účinnosti až dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost.

Návrh novely zákona je koncipován jako plně slučitelný s právem i praxí Evropského společenství. Před vstupem do Evropské unie se jednak předpokládá postupné doplňování typů hnojiv do tabulek typů obsažených v příloze č. 3 vyhlášky 271 z r. 1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva a nové typy hnojiv, které budou odpovídat nově zařazovaným typům hnojiv ES přílohy I. Směrnice Rady Evropského společenství č. 76/116 EEC. Dále se předpokládá aktualizace metod odběru vzorků a analýz průmyslových hnojiv vyhláškou č. 273 z r. 1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, v návaznosti na metody ES.

Navrhovaná úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky, neodporuje úmluvám, kterými je Česká republika vázána. Předložený návrh nezakládá zvýšené požadavky na státní rozpočet. Prosím o jeho propuštění do druhého čtení.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Janu Fenclovi. A nyní prosím o vystoupení zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Václava Grünera.

 

Poslanec Václav Grüner: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, zkráceně zákon o hnojivech, sněmovní tisk 588, je novelou zákona, který v červnu 1998 předložila Parlamentu vláda premiéra Tošovského a který zavedl do našeho právního řádu komplexní úpravu problematiky dozoru nad uváděním hnojiv do oběhu včetně podmínek stanovených pro jejich skladování a používání. Významně přiblížil legislativu v této oblasti předpisům Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP