(12.50 hodin)

(pokračuje Pithart)

Že jde tento návrh zákona proti zájmům národního parku, nepovažuji za nutné zdůvodňovat. V nejlepším případě zrušení blokačního paragrafu znamená otevření front nekonečných válek mezi obcemi a národními parky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pravděpodobnost úspěchu senátního návrhu zákona je menší než malá. Možná právě to mu teď dává jistou šanci. Můžete dokázat, že sněmovně je vlastní velkorysost, že je jí cizí neomylnictví, a především, že rozhoduje ve prospěch obecného zájmu, a nikoli ve prospěch zájmových skupin. Můžete předvést váš smysl pro spravedlnost.

Využijte, prosím, této menší než malé možnosti. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane senátore. Ptám se, zda na úvod přerušeného jednání chce vystoupit také zpravodaj. Ano, prosím.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych k tomuto bodu přičinil jen několik poznámek. Nebudu opakovat to, co zde řekl pan senátor Pithart o způsobu projednání v Senátu ve včerejších večerních hodinách.

Senát rozhodl velkou většinou o tom, že se nebude zabývat předlohou poslaneckou, a tím dal jasně najevo, že ji potvrzuje.

Já si nemyslím, že bychom tím, že budeme trvat na senátní předloze, nějakým způsobem vyjadřovali své neomylnictví, jak zde bylo nazváno. Já jen konstatuji, že v legislativním procesu předloha, mezi jejíž předkladatele patřím, prošla celým legislativním procesem. Zásadní výhrada, která zněla v Senátu v podobě obecné, tedy nebyla vyjádřena žádným návrhem na usnesení nebo pozměňovacím návrhem, je záležitost, kterou jsme ve sněmovně velmi široce diskutovali. A dokonce tu byly předneseny dva pozměňovací návrhy k této věci a žádný z nich neprošel. Z toho důvodu si myslím, že to není vyjádření neomylnictví nebo neochoty spolupracovat se Senátem, protože, zdůrazňuji, že poslanecká předloha této novely v sobě obsahuje celou řadu ustanovení, která byla převzata ze senátního návrhu, a to především pozměňovacím návrhem pana kolegy Havlíčka, z nichž všechny formulace, které jsme uznali za vhodné jako lepší, preciznější, do poslanecké novely už převzaty byly.

Z toho důvodu mi dovolte, abych avizoval, že v průběhu podrobné rozpravy navrhnu, aby senátní předloha, kterou právě teď projednáváme, byla zamítnuta v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní tedy budeme pokračovat v obecné rozpravě, do které mám jednu přihlášku. Prosím, pan kolega Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, slyšeli jsme nyní od pana senátora Pitharta, jak zacházel Senát s návrhem naším, jak zacházel s návrhem senátním.

Dovolím si mu oponovat. Fakt je to, že senátní návrh i náš návrh ve své podstatě chtěl řešit jednu a tu samou věc a ve své podstatě ji řešil. Jestli byli spory ohledně retroaktivity, o které tu byla řeč, já si myslím, že včerejším rozhodnutím bylo zcela jasně dáno najevo, a rozhodnutím Senátu, opakuji, že prostě toto byly dva právní názory, které se vedly, resp. to byl spor právníků o tom, co je lepší. Podle mého názoru to žádná retroaktivita nebyla a potvrzením Senátu, že se nebude zabývat naším návrhem, de facto potvrdili, že asi to pravda je a že tam nic takového neexistuje.

Trochu mě překvapuje, že dnes zase rozhodnutí je jiné, že z toho důvodu vlastně Senát trvá na svém návrhu. Tady si myslím, že je nějaký rozpor. Vůbec v samotném přístupu k tomuto návrhu.

Druhá věc je, co se týče území, resp. ploch a podílu lesů v národních parcích. Tam je to o něčem jiném.

Z dosavadního jednání všech zúčastněných včetně zmíněných obcí, kterým patří pozemky, kterým patří lesy z hlediska historického vývoje, je jim vše jasno a všichni chtějí, aby národní park fungoval, aby tyto plochy byly ošetřovány, aby tyto zóny tam existovaly a aby jim zajistil jednak i národní park, i samotná existence tohoto zákona právo užívat těchto ploch.

Jestli potom dojde ke změně a obce se dohodnou se státem o převodu těchto parcel, těchto lesů, ať už finanční náhradou, či jakýmkoli jiným způsobem, je to možné a nikdo tomu nebude bránit a obce to možná přivítají už z toho důvodu, že lesy v prvních zónách nelze hospodářsky využívat, kdežto v ostatních ano. Ale nechme to, ať se dohodnou. Zatím obce mají pouze čistý list papíru, možný slib, že někdy někdo se jimi bude zabývat. A šumavský národní park existuje od roku 1992, jestli se nemýlím, a až do letošního roku nebo resp. do podzimu loňského roku se nikdo s nimi o tom nechtěl ani bavit, přestože všichni věděli, že tyto lesy jsou jejich historickým majetkem.

Myslím si, že musíme brát na zřetel i postavení obce, zrovna tak jako bereme v občanské společnosti postavení jednoho člověka. A není vyšší zájem nad zájem jednoho člověka, že i tento člověk je součástí společnosti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedající, vážený pane senátore, dámy a pánové, dovolte, abych ještě jednou zopakoval svůj návrh, v němž navrhuji, aby senátní návrh zákona, kterým se mění zákon 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb., byl zamítnut v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Ptám se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Pokud se nepletu, v rozpravě zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Prosím všechny, kteří se chtějí zúčastnit nadcházejícího hlasování, nechť se dopraví do jednacího sálu.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 106. Kdo je pro to, předložený návrh zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 139, proti 4. Návrh byl přijat. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zamítla předložený návrh zákona.

 

Vážené kolegyně a kolegové, je 12.58 hodin, byl bych velmi rád, kdybyste mi věnovali ještě trochu pozornosti, neboť bych vás rád seznámil se tím, co nás ještě čeká dnešního dne.

Před polední přestávkou by mělo dojít k vyhlášení volby místopředsedy Poslanecké sněmovny, následovat by měla polední pauza a poté bychom se měli nejprve zabývat bodem 38, to jsme již schválili, pak navrhuji, abychom se zabývali bodem č. 50, což je zákon o barvení paliv a maziv v prvém čtení, na který jsme zapomněli, pak by následovaly zbývající mezinárodní smlouvy, které měl obhajovat pan ministr Mertlík. Následně poslední mezinárodní smlouva v prvním čtení, bod 69 pana ministra Vetchého, poté by měl teoreticky následovat plynule bod ústní interpelace na předsedu vlády a členy vlády, event., kdyby se objevil prostor, mohl by následovat některý z bodů "zprávy, návrhy a další body", takže chci poprosit ty předkladatele, resp. zpravodaje k bodům 95 až 103, aby zvážili, zda jsou způsobilí uvést sebe samé v pohotovost tak, abychom případnou mezeru v jednání Poslanecké sněmovny zaplnili projednáváním tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP