(11.40 hodin)

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budu stručný.

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, jak víte, byla podepsána v Lucemburku 4. října 1993. V té době bylo členy Evropských společenství 12 států. V souvislosti s rozšířením společenství v roce 1995 o Rakousko, Finsko a Švédsko je nutno provést takovou úpravu institucionálních aspektů Evropské dohody, která by tuto skutečnost zohlednila.

Tato úprava byla realizována sjednáním Protokolu o úpravě institucionálních aspektů Evropské dohody, zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii. Protokol byl podepsán představiteli Evropské unie, za Evropskou komisi bývalým generálním ředitelem pro vnější vztahy panem Günterem Burghartem a jménem předsednické země finským velvyslancem Anti Satulim, jakož i velvyslanci 15 členských zemí EU, a na základě zmocnění vlády České republiky panem ing. Josefem Kreuterem, velvyslancem České republiky a vedoucím mise České republiky při Evropských společenstvích v Bruselu, 29. listopadu 1999.

Protokol, který tvoří nedílnou součást Evropské dohody, bude schválen jeho smluvními stranami podle jejich národních legislativních postupů a vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení smluvních stran o završení těchto národních postupů.

Smluvní strany se zavazují přijmout opatření nezbytná pro provádění tohoto protokolu. Vládní návrh byl, pokud vím, bez připomínek projednán zahraničním výborem a výborem pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 488/2 resp. 1.

Chtěl bych poprosit zpravodaje obou výborů kolegu Zahradila, který se někde zatoulal v kuloárech, zda by se ujal slova, resp. v jeho zastoupení pan kolega Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Mohu mluvit za zahraniční výbor. Zahraniční výbor projednal na své schůzi 9. února tento návrh a přijal usnesení, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Protokolem o úpravě institucionálních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, zohledňující přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii, podepsaným dnem 29. listopadu 1999 v Bruselu."

Další části nejsou podstatné pro naše jednání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 92. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 154 pro návrh 97, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Děkuji.

 

Dalším bodem je

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Evropská prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří,
invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě
o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých;
Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří,
invaliditě a pozůstalých; Protokol k Evropské prozatímní dohodě
o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých
/sněmovní tisk 474/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády Pavel Rychetský v zastoupení… Aha, pardon. Omlouvám se. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart v zastoupení ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidly.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, národní zákony a mezinárodní smlouvy mnoha zemí přiznávaly a dosud zaručují zvýšenou sociální ochranu vlastním občanům oproti cizím státním příslušníkům. S cílem překlenout tento jev přijaly již v roce 1953 západoevropské státy sdružené v Radě Evropy mnohostranné smlouvy. Tyto smlouvy jsou nazývány jako prozatímní dohody. Obě tyto dohody, tj. Evropská a Prozatímní dohoda o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých, dále uváděna ve zkráceném názvu s číselným označením pořadí smluvních dokumentů přijatých Radou Evropy jako Prozatímní dohoda č. 12, a Evropská prozatímní dohoda o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých, dále jen Prozatímní dohoda č. 13, zakotvují v oblastech své působnosti dvě základní zásady.

První zásadou je rovnost zacházení s občany smluvních států jako s vlastními státními příslušníky při aplikaci národních právních předpisů a druhou základní zásadou je vztažení všech mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení uzavřených mezi dvěma nebo více smluvními státy i na občany jiných států.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prozatímními dohodami jsou s výjimkou Rakouska a Finska vázány všechny členské státy Evropské unie. Vzhledem k tomu, že české sociální zákonodárství z principu občanství nevychází a při stanovení nároků na dávky státní příslušnost občanů v úvahu nebere, nepřinese ratifikace prozatímních dohod pro Českou republiku v tomto směru žádné nové závazky. Z ratifikace pouze vyplyne pro českou stranu nově dílčí povinnost spočívající v zahrnutí občanů ostatních smluvních států do působnosti česko-francouzské smlouvy o sociálním zabezpečení.

To je na úvod vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 474/1 a 2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Nájemníka - takže obecně zastupujícího poslance Jiřího Payna, univerzálního náhradníka, zpravodaje zahraničního výboru, aby odůvodnil usnesení výboru.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji pěkně. Oba dva výbory, jak jsem si zkontroloval, přijaly stejné usnesení, které zní. Doporučují Poslanecké sněmovně přijmout takovéto usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas

1. s Evropskou prozatímní dohodou o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých,

2. Protokolem k Evropské prozatímní dohodě o soustavách sociálního zabezpečení ve stáří, invaliditě a pozůstalých,

3. Evropskou prozatímní dohodou o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých,

4. Protokolem k Evropské prozatímní dohodě o sociálním zabezpečení vyjma soustav ve stáří, invaliditě a pozůstalých,

které byly za Českou republiku podepsány ve Štrasburku 25. února 1998."

Další detaily nejsou podstatné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví kolegyně Müllerová. Myslím, že by stačilo konstatovat, že návrh usnesení je totožný.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Ano. Pane předsedající, mohu konstatovat, že usnesení výboru pro sociální politiku, zdravotnictví je naprosto totožné s usnesením zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám za vaše stručné vystoupení. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, a proto ji končím. Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 93. Ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 155 pro návrh 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zastupujícímu ministru, zastupujícímu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

57.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu
Úmluva o mezinárodní soudní příslušnosti soudních rozhodnutí
ve věcech občanských a obchodních, sjednaná v Luganu dne 16. září 1988
/sněmovní tisk 489/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr spravedlnosti Otakar  Motejl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP