(11.50 hodin)

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, v rámci druhého čtení příslušný výbor Poslanecké sněmovny vám doporučil k souhlasu bez jakýchkoliv pozměňovacích návrhů a připomínek Úmluvu o mezinárodní soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanskoprávních a obchodních, sjednanou v Luganu v roce 1988.

Tato úmluva podle klasifikace Evropské komise patří do okruhu smluv, které tvoří jádro právních předpisů Evropské unie, a ustanovení luganské smlouvy se ve značné míře shoduje s ustanoveními smlouvy bruselské o mezinárodní soudní příslušnosti z roku 1968, jejímiž smluvními stranami mohou být pouze členské státy Evropské unie. Přístup České republiky k luganské úmluvě, která umožňuje, aby k ní přistoupily i státy, které nejsou členskými státy Evropské unie, bude významným signálem směrem k Evropské unii o pokroku a vytváření předpokladů pro vstup České republiky do Evropské unie.

Luganská úmluva vymezuje mezinárodní soudní příslušnost v řízení ve věcech občanských a obchodních majetkové povahy. Nevztahuje se na řízení ve věcech daňových, celních a správních, na rozhodčí řízení, ale ani na řízení v otázkách osobního(?) stavu, způsobilosti k právním úkonům a zákonné zastupování fyzických osob, ani na řízení ve věcech dědických a na majetkové vztahy mezi manželi.

Základním ukazatelem pro stanovení mezinárodní soudní příslušnosti je bydliště odpůrce. Podle obecného ustanovení článku dvě úmluvy jsou k projednání žalob příslušné soudy toho státu, na jehož území má žalovaný bydliště, resp. sídlo, jde-li o právnickou osobu.

Úmluva sama o sobě znamená výrazné zjednodušení mezinárodněprávního styku, i pokud jde o uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí, kdy výrazně omezuje důvody odmítnutí uznání a výkonů.

Vzhledem k těmto okolnostem a zejména s přihlédnutím k výsledkům projednání v příslušném výboru, ke kterému došlo 15. března 2000, vás žádám, abyste v rámci druhého čtení po příslušné rozpravě zvážili možnost jejího schválení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře.

Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 489/1. Prosím zpravodaje výboru Jiří Vlacha, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Jiří Vlach: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, jak již bylo konstatováno, zahraniční výbor se touto smlouvou zabýval na svém jednání 15. března a pověřil mě navrhnout Poslanecké sněmovně jménem zahraničního výboru následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Úmluvou o mezinárodní soudní příslušnosti a výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních, sjednanou v Luganu dne 16. září 1988."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto ji končím.

Budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami, nebo jsem vás pro větší jistotu kladného vyjádření odhlásil.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 94. Ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 110 pro 109, proti nikdo. Návrh usnesení byl přijat, s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

58.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu
Evropská úmluva o osvojení děti, sjednaná ve Štrasburku dne 24. dubna 1967
/sněmovní tisk 490/ - druhé čtení

 

Návrh opět uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, ohledně této Evropské úmluvy o osvojení dětí, sjednané ve Štrasburku v dubnu 1967, odkazuji především na svoje zdůvodnění, které jsem přednesl v rámci prvého čtení.

Zdůrazňuji a vracím se opět k jedinému problému, spočívajícím ve výhradě, kterou Česká republika učiní ve smyslu článku sedm této úmluvy. Konstatuji, že gesční výbor se k této výhradě vyjádřil s návrhem, se kterým se ztotožňuji a souhlasím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje výboru poslance Petra Šuláka, aby odůvodnil návrh výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 490/1.

 

Poslanec Petr Šulák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, nejprve mi dovolte, abych omluvil zpravodaje poslance Karase, který z vážných rodinných důvodů je omluven ze zasedání Poslanecké sněmovny.

Zahraniční výbor přijal na své schůzi 15. března roku 2000 následující usnesení:

"Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Evropskou úmluvou o osvojení dětí, sjednanou ve Štrasburku dne 24. dubna 1967, a stanoví, že Česká republika při její ratifikaci učiní prohlášení následujícího znění:

1. V souladu s ustanovením článku 25 odst. 1 úmluvy si Česká republika vyhrazuje právo neuplatňovat článek 7 odst. 1;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a

3. zmocňuje zpravodaje, aby toto usnesení přednesl na plenárním zasedání Poslanecké sněmovny."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, a proto ji končím.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení navrženém zahraničním výborem, tak jak jej přednesl pan poslanec Šulák.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 95. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 120 pro návrh 106, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Dalším bodem je

 

59.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu
Evropská úmluva o předání žádosti o právní pomoc,
sjednaná ve Štrasburku dne 27. ledna 1977
/sněmovní tisk 491/ - druhé čtení

 

Návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, i tato smlouva byla mnou podrobně zdůvodněna v rámci prvého čtení. Jsem skutečně přesvědčen, že to je - řekl bych - dobrá smlouva, která vytváří dostatečný prostor v rámci prostoru členských států Rady Evropy pro realizaci a možnost uplatňování práv jednotlivých občanů v dalších členských státech Rady Evropy.

Gesční výbor se zabýval touto smlouvou bez připomínek a pozměňovacích návrhů. Doporučil její schválení, činím v tomto směru i já shodný návrh.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 491/1. Návrh uvede zpravodaj výboru Jiří Vlach.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedající, dámy a pánové, i touto smlouvou jsme se zabývali 15. března a po rozpravě, kde byl diskutován pouze článek šest této smlouvy, přijal jednomyslně zahraniční výbor následující návrh a pověřil mě předložit ho Poslanecké sněmovně. Navrhuji vám tedy následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Evropskou úmluvou o předání žádosti o právní pomoc, sjednanou ve Štrasburku dne 27. ledna 1977."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, proto ji končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP