(12.00 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 96 a ptám se, kdo je pro předložený návrh usnesení. Kdo je proti?

Z přítomných 124 pro návrh hlasovalo 109, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o kontrole nabývání
a držení střelných zbraní jednotlivými osobami ze dne 28. června 1978,
která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999
/sněmovní tisk 487/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh uvedl ministra vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, naváži na to, co zde v prvém čtení uvedl zástupce předkladatelů, tj. můj předchůdce ministr vnitra Václav Grulich.

Hlavní cíle této úmluvy ve stručnosti jsou tyto: Zabránit užívání střelných zbraní získaných v zahraničí při spáchání trestné činnosti. Zavést účinnou kontrolu pohybu střelných zbraní přes státní hranice a současně se vyhnout takovým opatřením, která by bránila legálnímu mezinárodnímu obchodu se zbraněmi. Umožnit pohyb osob a zboží bez diskriminujících omezení při kontrolách na státních hranicích. Přispět k potlačování nelegálního obchodu se zbraněmi a sledování či vyhledávání těchto zbraní při jejich pohybu na území České republiky a poskytovat prostřednictvím příslušných správních orgánů vzájemnou pomoc při potlačování nezákonného obchodu se střelnými zbraněmi a při sledování a vyhledávání střelných zbraní přepravovaných z jednoho státu na území státu druhého.

Při projednávání ve výborech nebyly vzneseny žádné připomínky. Proto předpokládám, že rozprava proběhne v klidu, a případně budeme reagovat na připomínky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vládní návrh projednal zahraniční výbor, výbor pro evropskou integraci a výbor pro obranu a bezpečnost. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 487/1, 2 a 3. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Payna, aby odůvodnil návrh výboru.

 

Poslanec Jiří Payne: Zahraniční výbor, podobně jako další dva výbory, projednal návrh této úmluvy a přijal usnesení.

Musím předem upozornit na to, že v tomto usnesení přijímáme výhradu k této úmluvě podle Vídeňské konvence o mezinárodním právu smluvním. A jistý problém je, že dva výbory - výbor zahraniční a výbor pro evropskou integraci - dospěly ke shodnému usnesení, zatímco výbor pro obranu a bezpečnost přijal usnesení, které v zásadě vyjadřuje doporučení souhlasit s touto úmluvou, nicméně formulace tohoto usnesení je nepatrně jiná.

Doporučuji, aby se sněmovna přidržela shodného textu, který odsouhlasil jak zahraniční výbor, tak výbor pro evropskou integraci.

Toto usnesení zní takto:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s ratifikací Evropské úmluvy o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami ze dne 28. června 1978, podepsané za Českou republiku v Budapešti dne 7. května 1999, a stanoví, že Česká republika při její ratifikaci učiní prohlášení následujícího znění:

"V souladu s ustanovením čl. 15 odst. 1 úmluvy a v souladu s body a), c) a d) přílohy II úmluvy si Česká republika vyhrazuje právo:

1. Neuplatňovat kapitolu II úmluvy, pokud jde o předměty uvedené v odst. 3 přílohy I k úmluvě dále uvedené: jakékoliv střelivo speciálně určené k vystřelení z předmětu uvedeného v bodech j), k) nebo n) odst. 1 přílohy I k úmluvě; jakákoli látka nebo materiál speciálně určený k vystřelení z nástroje uvedeného v bodu g) odst. 1 přílohy I k úmluvě.

2. Neuplatňovat kapitolu III úmluvy, pokud jde o předměty uvedené v odst. 3 přílohy I k úmluvě dále uvedené: jakékoliv střelivo speciálně určené k vystřelení z předmětu uvedeného pod body j), k) nebo n) odst. 1 přílohy I k úmluvě; jakákoli látka nebo materiál speciálně určený k vystřelení z nástroje uvedeného v bodu g) odst. 1 přílohy I k úmluvě. Neuplatňovat kapitolu III úmluvy na transakce mezi obchodníky se sídlem na území dvou smluvních stran."

To je celý text usnesení.

Důvodem pro přijetí tohoto usnesení a této výhrady je skutečnost, že na zbraně, kterým obecně říkáme "vzduchovka a zbraně obdobného typu", u nás není nutné mít licenci nebo povolení jako na jiné zbraně, což v jiných zemích například je. A právě kvůli této disproporci a kvůli tomu, že naše vnitrostátní úprava zákona o zbraních a střelivu tuto věc nereguluje, tak přijímáme výhradu tohoto typu.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Michal Lobkowicz se zcela ztotožňuje se stanoviskem, které zaznělo z úst zpravodaje zahraničního výboru.

Slovo má nyní zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Petr Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. I já se ztotožňuji jako zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost s předneseným návrhem usnesení Poslanecké sněmovny. Je pravda, že výbor pro obranu a bezpečnost přijal jinak formulované usnesení, nicméně věcně identické s tím, co zde bylo předneseno, takže i já se připojuji k témuž znění za výbor pro obranu a bezpečnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Budeme tedy následně po rozpravě, kterou otevírám a současně uzavírám, hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 97 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 133 pro hlasovalo 113, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Vypořádali jsme se tedy s tímto bodem.

 

Před projednáváním dalších tří bodů si dovoluji předložit procedurální návrh, a to na spojení rozpravy k bodům 61, 62 a 63. Je proti tomuto procedurálnímu návrhu námitka? Není, nechám jej však pro jistotu odsouhlasit.

Kdo je pro procedurální návrh na spojení rozpravy k těmto třem bodům? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 134 pro návrh hlasovalo 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou
o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
/sněmovní tisk 561/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross, prosím.

 

Ministr vnitra Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Nejprve bych se věnoval tomu, co je společné pro všechny tři smlouvy, které budeme nyní projednávat, a poté bych se věnoval tomu, co je specifické pro tuto smlouvu, a až bude otevřen další bod, tak v příštích bodech před otevřením sloučené rozpravy budu již hovořit pouze o specifických záležitostech k jednotlivým mezinárodním smlouvám.

Smlouva, která je uvedena ve sněmovním tisku 561, vychází z potřeby odstranit některé překážky, které brání účinné mezistátní spolupráci v oblasti vzájemné pomoci při živelních pohromách, technologických haváriích a jiných mimořádných událostech, jež postižený stát není schopen zdolat vlastními silami. Účinná a rychlá mezinárodní pomoc přitom může přispět ke snížení následků takovýchto událostí, které mohou být příčinou nejen značných škod na majetku a životním prostředí, ale také mohou mít za následek ztrátu lidských životů či poškození zdraví obyvatel.

Společné jsou zásady pro všechny tyto tři mezinárodní smlouvy, které by se daly popsat asi takto:

Pomoc bude poskytována na základě dobrovolnosti a na žádost postiženého státu. O tom, zda bude pomoc poskytnuta, nebo nebude pomoc poskytnuta, bude rozhodovat stát, který byl požádán. Pomoc bude poskytována v zásadě bezplatně a stát, který pomoc poskytne, se vzdává všech nároků na náhradu nákladů a škod, které mu v souvislosti s poskytnutím pomoci vzniknou, včetně škod, které vzniknou osobám vyslaným tuto pomoc poskytnout.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP