Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. dubna 2000 v 9.02 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji třetí jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám, některé srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a o vydání náhradní karty mě následně informovali.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Walter Bartoš, Taťána Jirousová, Petr Matějů, Miroslava Němcová, Miroslav Ouzký, Olga Sehnalová, Ladislav Skopal, Cyril Svoboda, Vlasta Štěpová - účast na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku, Jiří Karas - vážné rodinné důvody, Josef Mandík - nemocniční léčení, Vlastimil Tlustý - zahraniční cesta, Jaroslav Zvěřina - onemocnění. Z vlády pan ministr Miroslav Grégr z důvodu jednání Senátu, pan ministr Jan Kavan z téhož důvodu, pan ministr Pavel Mertlík na dnešní dopoledne z důvodu účasti na jednání Bankovní rady České národní banky.

Kdo má nějaký procedurální návrh? Prosím, pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, jak již zazněla informace pro Poslaneckou sněmovnu, z dnešního dopoledního jednání se písemně omluvil ministr financí z důvodu své účasti na jednání Bankovní rady České národní banky. Proto bych si dovolil navrhnout následující změnu v dnešním pořadu schůze Poslanecké sněmovny, tak abychom mohli bezproblémově projednat všechny body, u nichž je nutná přítomnost ministra financí.

Předkládám proto návrh, který zní takto: navrhuji, abychom bod 105, což je odpověď na písemnou interpelaci pana poslance Gongola, přesunuli jako druhý bod po bodu 38 po dnešní 14. hodině, s tím, že avizuji, že pan poslanec Gongol s tímto návrhem souhlasí. A dále navrhuji, abychom po tomto bodu, který jsem teď navrhl přesunout, zařadili body 51, 52, 67 a 68, což jsou body, které se týkají mezinárodních smluv.

Celkově tedy navrhuji, abychom po bodu 38 po dnešní 14. hodině projednali postupně body 105, 51, 52, 67 a 68.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pokud účast pana ministra Mertlíka na jednání Bankovní rady České národní banky přinese prospěch všem nám zde přítomným, potom nevidím důvod nevyhovět takovémuto přání.

Prosím, kdo má další procedurální návrh? Nikoho nevidím.

Prosím, abyste se zaregistrovali. Je zde přítomno 73 poslankyň a poslanců, což znamená, že Poslanecká sněmovna může jednat i hlasovat.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 82 a ptám se, kdo je pro přednesený procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 104 kolegyň a kolegů bylo 93 pro, proti jeden. Tento procedurální návrh byl schválen.

 

Rád bych vás tedy informoval, jaký bude průběh dnešního jednání. Zahájíme bodem 27, poté se vrátíme k přerušenému bodu 49. Pak by měly následovat odpovědi na písemné interpelace, mezinárodní smlouvy, před polední přestávkou jsou dva pevně zařazené body, a to body 40 a 94. Po polední přestávce jako první bod by měl být bod 38, poté odpověď na písemnou interpelaci pana poslance Gongola a následně pak smlouvy včetně těch, které jsme přeřadili pod číslem 51, 52, 67 a 68, a následně ústní interpelace na předsedu vlády a členy vlády.

V souladu s tím, co jsem nyní řekl, zahajuji projednávání bodu s pořadovým číslem 27 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

27.
Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy aprodukty
a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 479/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Dalším bodem této schůze je druhé čtení vládního návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty. Tento zákon doplňuje právní řád České republiky v oblasti, která dosud nebyla plně legislativně upravena. Vztahuje se na nakládání s geneticky modifikovanými organismy, které si zachovaly schopnost reprodukce, a nakládání s produkty, které životaschopné modifikované organismy obsahují. Součástí návrhu jsou i novely některých souvisejících zákonů, které uvádějí do souladu s textem návrhu zákona ustanovení týkající se geneticky modifikovaných organismů. Jde o vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích, který je předkládán samostatně a prošel již prvním čtením v této sněmovně.

Novela tohoto zákona obsahuje mj. ustanovení týkající se povinnosti označování potravin vyrobených z geneticky modifikovaných organismů.

Návrh zákona je harmonizován s příslušnými směrnicemi Evropského společenství. V prvním čtení byl tento návrh přikázán čtyřem výborům Poslanecké sněmovny - výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výboru pro evropskou integraci, výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a zemědělskému výboru. Tyto výbory návrh zákona projednaly a doporučují Poslanecké sněmovně schválit jej ve znění pozměňovacích návrhů.

Některé z pozměňovacích návrhů reagují na novou evropskou a mezinárodní legislativu v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými organismy. V rámci Programu pro životní prostředí Organizace spojených národů byl koncem ledna letošního roku podepsán tzv. Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti, který stanovuje pravidla přeshraničního pohybu živých modifikovaných organismů. Jak jsem zmínil, tato problematika je velmi ve vývoji a je jasné, že řada pozměňovacích návrhů právě reagovala na úplně novou evropskou a mezinárodní legislativu. Proto také příslušné výbory navrhují řadu pozměňovacích návrhů, které nereagují na to, že by tato vládní předloha nebyla kvalitní, ale že máme co do činění s problematikou, která obecně ve světě doznává velmi rychlého vývoje.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP