(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že je 17.00 hodin, vyzývám pana poslance Františka Pejřila, aby přednesl interpelaci na ministra obrany Vladimíra Vetchého a zahájil tak blok odpovědí členů vlády České republiky na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec František Pejřil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Moje otázka, pane ministře, je směřována k bezúplatnému převodu bývalých vojenských objektů do vlastnictví obcí a k objasnění podmínek těchto převodů.

Konkrétně se mi jedná o bývalou vojenskou hlásku na katastru obce Mokrá-Horákov. O tento objekt jsme jako obec, kde starostuji, požádali před několika roky. Bylo nám sděleno, že po nejnutnějších administrativních řízeních bude objekt na obec převeden. Ovšem jsou zde tři podmínky.

První podmínku, že objekt nesmí být po dobu deseti let prodán, obec akceptuje a pokládám ji za logickou a spravedlivou. Druhá podmínka je, že objekt nesmí být pronajmut, a třetí je, že nesmí být použit ke komerčním účelům. Tyto dvě podmínky jsou pro obec nepřijatelné. Pokud by se jednalo o větší město s větším finančním rozpočtem, tak možná, ale pro menší obce jsou tyto dvě poslední podmínky nepřijatelné.

Požádal bych vás tedy, zdali je možné aby podmínka první - neprodat tento objekt deset let - platila dále, ale objekt nepronajmout, případně nepoužít ke komerčním účelům, aby tyto podmínky padly. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pejřilovi a udílím slovo panu ministru Vetchému.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Pejřile, bezúplatný převod vojenských objektů, tedy majetku státu v právu hospodaření Ministerstva obrany, do vlastnictví obcí se řídí obecně platnými právními předpisy a zákony upravujícími nakládání s majetkem státu. Jedná se například o vyhlášku ještě Federálního ministerstva financí číslo 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, zákon číslo 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, usnesení vlády číslo 596/1994, o přechodu některých věcí z majetku státu do majetku obcí, výnos Ministerstva financí č. j. 22/34139/97 ze dne 7. května 1997, náležitosti žádostí o schválení či povolení výjimky k převodu majetku ze státního vlastnictví do vlastnictví nestátních subjektů, a podobně.

Převádět do vlastnictví nestátních subjektů, tedy i měst a obcí, lze pouze majetek státu, který je pro jeho potřeby přebytečný a neupotřebitelný. Z toho vyplývá, že po uvolnění vojenského objektu v rámci redislokačních a organizačních změn v resortu obrany je tento objekt nejprve nabídnut k přednostnímu bezúplatnému převodu do práva hospodaření ostatním státním subjektům, například okresním úřadům, ministerstvům, příspěvkovým a rozpočtovým organizacím. Majetek, o který neprojeví státní subjekty zájem, je zahrnut do materiálu předkládaného k projednání ve vládě se žádostí o udělení výjimky k převodu tohoto majetku státu do vlastnictví nestátních subjektů formou úplatného převodu veřejnou obchodní soutěží nebo bezúplatného převodu do vlastnictví měst a obcí z důvodu veřejného zájmu na základě uplatněné žádosti o převod.

Města a obce jsou v rámci přípravy a uvolnění vojenského objektu v místě informovány a předložené žádosti o převod projednává v souladu s interní směrnicí resortu obrany pro nakládání s přebytečným nemovitým majetkem ustanovená komise Ministerstva obrany. Po zpracování a podpisu zúčastněných stran je smlouva o převodu vlastnictví v souladu s ustanovením § 35 vyhlášky číslo 119/1998 Sb., o hospodaření s národním majetkem, předložena na Ministerstvo financí k povolení výjimky při převodu vlastnictví pozemku. Ministerstvo financí současně kontroluje, zda smlouva obsahuje omezující podmínky při převodu majetku státu do vlastnictví nestátních subjektů dle výnosu Ministerstva financí ono číslo jednací, které jsem vzpomínal. Jedná se o závazek, že majetek bude využíván nabyvatelem po dobu deseti let pouze ke konkrétnímu, předem stanovenému účelu, majetek nebude využíván nabyvatelem ke komerčním nebo jiným výdělečným účelům, ani je nebude nabyvatel k takovým účelům pronajímat nebo jiným způsobem zcizovat. V případě zcizení majetku, například při převodu majetku na třetí osobu v době kratší, než je dohodnutá desetiletá lhůta, je nabyvatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši sto procent ceny majetku v době převodu.

Protože citované podmínky byly důvodem odstoupení řady měst a obcí od připravovaného převodu, resort obrany požádal Ministerstvo financí v listopadu loňského roku o udělení výjimky nebo změkčení tvrdosti stanovených podmínek ve výnosu Ministerstva financí. Z dopisu Ministerstva financí č. j. 227/79606/99 ze dne 22. listopadu 1999 cituji: "Pokud jde o bezúplatné převody, postupuje se dle vyhlášky číslo 119/1988 Sb., to je, převod může být uskutečněn, pokud je ve společenském zájmu."

Tento pojem není nikde definován a jeho obsah se mění podle situace. Z uvedeného vyplývá, že i do vlastnictví obcí lze majetek státu převádět, pokud je to ve společenském zájmu. Tento zájem nemusí vždy znamenat využití pro účely humanitární, sociální a podobně, ale s ohledem na podporu rozvoje regionu může jej obec využít i k účelům komerčním, i to může představovat společenský zájem, například podpora zvýšení zaměstnanosti, zajištění odpovídajícího zázemí pro plnění úkolu obce dle zákona o obcích a podobně.

Ministerstvo financí jako ústřední orgán státní správy pro hospodaření s majetkem státu v rámci své metodické činnosti usměrňuje státní orgány a organizace při nakládání s majetkem státu, zejména pokud jde o bezúplatnou formu převodu. Jde zejména o to, aby tento způsob naložení s majetkem byl optimální z pohledu státu.

Je tedy zřejmé, že tímto dopisem bylo potvrzeno, že podmínky stanovené Ministerstvem financí pro převod zůstávají i nadále v platnosti, a byl pouze upřesněn obsah pojmu společenský zájem. Resort obrany na základě uvedeného dopisu ministra financí proto již v nově zpracovaných smlouvách o bezúplatném převodu nemovitostí do vlastnictví měst a obcí neuvádí zákaz komerčního využití.

V konkrétní záležitosti řešení bezúplatného převodu nemovitosti Horákov, radiotechnická hláska, do vlastnictví obce Mokrá-Horákov uvádím, že návrh smlouvy o převodu byl zpracován a odeslán Vojenskou ubytovací a stavební správou v Brně dne 16. února 2000 na odbor nemovitého majetku Hlavního úřadu nákupu majetku a služeb ke kontrole a k případnému doplnění před jejím předložením k podpisu. V případě, že nebudou shledány žádné závady, bude smlouva podepsána ze strany resortu obrany do konce dubna 2000.

Vážený pane poslanče, myslím, že není důvod, abychom smlouvu nedopracovali tak, aby bylo možné převod na obec uskutečnit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Vetchému. Pan poslanec Pejřil si přeje položit doplňující otázku. Udílím mu slovo.

 

Poslanec František Pejřil: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, chtěl bych poděkovat panu ministru obrany za vyčerpávající odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli prosím pana poslance Jaromíra Kohlíčka, aby přednesl interpelaci na ministra financí a místopředsedu vlády České republiky Pavla Mertlíka ve věci celnice a hraničního přechodu Rumburk.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, drahé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych ve své interpelaci se dotkl Šluknovského výběžku, který je nesporně jedním z odlehlých, ale přitom hustě osídlených koutů naší republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP