(17.10 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

Vždycky se ovšem místní snažili o sebe postarat především sami. O tom svědčí příprava průmyslové zóny Rumburk, Národní park České Švýcarsko, o který se snaží pečovat, se sídlem v Krásné Lípě, i snaha maximálně napomoci při výstavbě hraničního přechodu. Zde ovšem již potřebují pomoc a podporu zodpovědných pracovníků. Tím jste, pane ministře, ve věci celní správy právě vy.

Veřejná obchodní soutěž na výstavbu celniště včetně provizorní komunikace byla vypsána koncem roku 1999, a to se sporným zadáním i kritérii hodnocení. Dodnes není znám výsledek a já bych se nedivil, kdyby byla zrušena. Asi se již nepodaří splnit termín zahájení stavby, tj. 1. dubna 2000. Není divu. Dodnes totiž není ani specifikována trasa provizorní obchvatné komunikace.

Rád bych v této souvislosti položil několik otázek. Za prvé: Kdy bude specifikována trasa provizorní obchvatné komunikace? Za druhé: Bude nepříliš šťastně vypsaná soutěž, která probíhá, zrušena a vypsána nová s upřesněným zadáním a hodnocením? Za třetí: Počítá Generální správa cel s krytím zvýšených provozních nákladů provizorního celního odbavení v době výstavby?

Věřím, že jsme všichni vedeni snahou celou záležitost co nejdříve vyřešit ke spokojenosti všech zúčastněných. Město Rumburk je připraveno být při tomto řešení plně nápomocno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Uděluji slovo ministru Pavlu Mertlíkovi.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, dámy a pánové, stavba hraničního přechodu Rumburk začala být opětovně připravována po 11. září 1998, kdy byly na jednání zástupců Generálního ředitelství cel a Vrchního ředitelství cel Chemnitz definitivně schváleny a přijaty prostorové požadavky německé strany.

Stavba hraničního přechodu Rumburk na obchvatu měst Rumburk a Neugersdorf je zařazena v programu investiční výstavby na rok 2000. Objekty hraničního přechodu budou vybudovány pro výkon společných služeb orgánů České republiky a Spolkové republiky Německo. Stavba je financována ze státního rozpočtu formou individuální dotace s předpokládanými náklady stavby ve výši 174 mil. Kč. Z toho se předpokládá, že v roce 2000 bude proveden finanční objem ve výši 50 mil. Kč.

Na stavbu bylo vydáno dne 25. 11. 1996 územní rozhodnutí a dne 29. 6. 1999 stavební povolení na vodohospodářské objekty, dne 29. 6. 1999 stavební povolení na komunikace a zpevněné plochy a dne 9. 8. 1999 stavební povolení na pozemní objekty.

Na výběr zhotovitele stavby a k uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby byla v Obchodním věstníku č. 47 z roku 1999 dne 24. 11. 1999 vyhlášena veřejná obchodní soutěž. Kromě výstavby hraničního přechodu bylo předmětem soutěže i vybudování provizorní objízdné komunikace staveniště budoucího hraničního přechodu. Podle podmínek veřejné obchodní soutěže měla být provizorní objízdná komunikace hraničního přechodu dokončena v předstihu před zprovozněním nových objektů hraničního přechodu. Důvodem výstavby provizorní objízdné komunikace je skutečnost, že obchvat na českém území byl dokončen v roce 1999, na německém území má být dokončen do poloviny roku 2000. Bez vybudování provizorní objízdné komunikace by nebylo možno zprovoznit obchvat měst Rumburk a Neugersdorf jako celek. Současně bylo ke zprovoznění obchvatu měst dohodnuto vybudování provizorních odbavovacích objektů na stávajícím parkovišti na území České republiky pro celní odbavování orgánů ČR a SRN ve směru vývozu do SRN a vybudování provizorního objektu na území SRN pro celní a pasové odbavování orgánů ČR a SRN na směr dovozu do České republiky a pro pasové odbavování ve směru vývozu do SRN.

Po vyhodnocení nabídek v rámci veřejné obchodní soutěže na zhotovitele stavby hraničního přechodu Rumburk, které bylo provedeno jmenovanou komisí dne 7. ledna 2000, podal jeden z uchazečů námitku proti rozhodnutí zadavatele. Zadavatel námitce nevyhověl a věc byla předána k rozhodnutí orgánu dohledu. Podle sdělení zadavatele bude dnes, tj. 5. 4. 2000 - dostal jsem tento materiál včera, omlouvám se - orgán dohledu o uvedené záležitosti jednat. Dnes tady mám zcela čerstvou zprávu. Omlouvám se za tuto nepřesnost. Ta zpráva zní, že orgán dohledu zatím nerozhodl a celá věc je nadále v šetření. Proto nemůže zadavatel provádět žádné úkony. Dokud nebude rozhodnuto po oné námitce, což se nestalo, neboť se včera nedošlo k závěru, nemůže být rozhodnuto.

Co se týče provizorního řešení, vzhledem k tomu, že nedošlo k ukončenému výběrovému řízení, dojde zřejmě k posunutí předpokládaného termínu zahájení stavby hraničního přechodu. Proto bylo zahájeno jednání o možnosti vybudovat alespoň objízdnou komunikaci jako samostatnou stavbu, a to s náklady zhruba 7 mil. Kč. Provizorní objízdná komunikace a provizorní odbavovací objekty na českém a německém území by tak mohly být dokončeny a zprovozněny zhruba v září 2000 a po dokončení stavby hraničního přechodu by se provizorní objízdná komunikace stala jeho součástí.

Co se týče třetí otázky týkající se efektivnosti, Ministerstvo financí, resp. Generální ředitelství cel předpokládají zvýšení provozních nákladů, které vzniknou s provizorním pohraničním odbavováním v průběhu stavby. Tyto náklady lze v současné době pouze odhadovat, neboť nejsou dokončena všechna související jednání se zajištěním provizorního odbavování. Náklady budou zahrnovat investice do provizorních objektů na parkovišti - zde je předběžný odhad 640 tis. Kč, nájemné za pronajaté prostory od města Rumburk na parkovišti - zhruba 2,2 mil. Kč, a ostatní provozní náklady, např. na provoz služebních vozidel Celní správy k zajištění doprovodu nákladních vozidel po objízdné komunikaci apod. Zde se ročně odhaduje asi půl milionu Kč. Celkem lze odhadovat náklady ve výši 3 mil. Kč. Počítá se s tím, že náklady budou zajištěny v rámci rozpočtu kapitoly Celní správa.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Ptám se pana poslance Kohlíčka, zda si přeje přednést doplňující otázku. Slovo má pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, chci se zeptat, jestli můžeme odhadnout, kdy bude definitivně vyhodnocena veřejná obchodní soutěž nebo alespoň kdy bude rozhodnuto o námitce, protože termíny, o kterých jste zde hovořil, jsou relativně napjaté. V zimě se nedají některé práce na stavbě dělat, a pokud by byla soutěž vyhodnocena definitivně až někdy v létě, pak v letošním roce už není předpoklad, že by se toho moc udělalo, a celá stavba bude ve výrazném skluzu. Je vidět, že je snaha to řešit i v rozdělení stavby na obchvatnou komunikaci a ostatní objekty. Je vypsáno nějaké výběrové řízení na obchvatnou komunikaci?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi a uděluji slovo panu ministru Mertlíkovi.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Na dodatečnou otázku bohužel skutečně odpovědět nemohu. Dohled je nezávislý, nicméně mohu říci to, že je v zájmu Celní správy, aby přechod vznikl co nejdříve. Tíží Celní správu podobně jako město Rumburk a jeho obyvatele samotné. Pokud jsem informován, šlo podle všeho o dožádání dalších technických podkladů k soutěži, čili neměla by to být nějak fatálně dlouhá doba.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Nyní prosím pana poslance Jana Grůzu, aby se ujal slova a přednesl interpelaci na ministra zemědělství Jana Fencla ve věci výkonu Ministerstva zemědělství k nařízení vlády č. 344/1999.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, ve výkladu k nařízení vlády, který je součástí organizačních pokynů k zabezpečení poskytování finanční podpory podle nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2000 stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí, uvádíte k § 11 odst. 5 a § 17 odst. 6, že "o podporu nebo pomoc mohou žádat pouze vlastníci pozemku, kteří tento pozemek zemědělsky obhospodařují".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP