(17.20 hodin)

(pokračuje Grůza)

Dovoluji si vás, pane ministře, upozornit, že tento váš výklad je v rozporu s ustanovením § 1odst. 1 a) nařízení, které doslova říká: "Na základě podpůrných programů poskytuje stát finanční podporu nebo pomoc podle kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám, které: a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu na orné půdě, chmelnicích, vinicích" atd.

Váš výklad jde také nad rámec § 11 odst. 5 a § 17 odst. 6, které přesně vymezují další kritéria pro poskytnutí podpory podle § 10 odst. 1 e) a § 16 odst. 1 e).

Je vám jistě známo, že se jedná o programy změny struktury zemědělské půdy, zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou. Tímto výkladem by z podpor byli vyloučeni uživatelé půdy, nájemci, případně ti, kteří mají uzavřenu smlouvu o podnájmu pozemků s Pozemkovým fondem České republiky.

Vážený pane ministře, je vaším úmyslem vyloučit z řad příjemců státní podpory na program změny struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou subjekty…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, čas na interpelaci vypršel.

 

Poslanec Jan Grůza: ...hospodařící na půdě na základě nájemní či podnájemní smlouvy? Pokud toto není vaším úmyslem, kdy a jakou formou bude výklad nařízení vlády č. 344/1999 Sb. opraven.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím ministra zemědělství Jana Fencla.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, pane poslanče Grůzo. Nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí, obsahuje, tak jak jste správně citoval, mezi devíti podpůrnými programy též programy podpory nebo pomoci pro méně příznivé oblasti na změnu struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou. Nařízení vlády stanoví konkrétní kritéria, na základě jejichž splnění může být podpora nebo pomoc poskytnuta. Především se jedná o požadavek na předložení dokladu o změně kultury v katastru nemovitostí. A dále o požadavek, aby žadatel podepsal čestné prohlášení, že založený travní porost bude udržovat nejméně po dobu pěti let včetně roku jeho založení.

Je pravdou, že v materiálu, který se nazývá "Organizační pokyny k zabezpečení" atd., je v § 11 odst. 5 a § 17 odst. 6 řečeno: "O podporu nebo pomoc mohou žádat pouze vlastníci pozemku, kteří tento pozemek zemědělsky obhospodařují."

Ve snaze řešit problém i pro ty, kteří hospodaří na pronajaté půdě, ale za předpokladu splnění určitých podmínek, Ministerstvo zemědělství provedlo výklad možnosti splnění výše uvedených požadavků. V tomto následném doplnění výkladu rozšířilo okruh žadatelů a upozornilo na následující skutečnosti: Katastrální úřady provedou v katastru nemovitostí změnu kultury z orné půdy na louku nebo pastvinu pouze na základě oznámení vlastníka pozemku. Jinak to není možné. Závazek údržby travního porostu po dobu nejméně pěti let, včetně roku jeho založení, může podat pouze žadatel, který je vlastníkem dotčeného pozemku nebo je jeho nájemcem. Nájemcem, který má na tento pozemek uzavřenu nájemní smlouvu na dobu určitou, nejméně však na zmíněnou a nařízením vlády požadovanou dobu.

Já jsem si velmi dobře vědom, že řada zemědělců nemůže výše uvedená kritéria splnit. Proto jsme se pokusili kritéria formulovat tak, abychom zamezili opakovanému podávání žádostí o podporu nebo pomoc na zatravňování pozemků s ornou půdou.

Problém, volně vysvětleno, je následující: Pozemkový fond, který spravuje státní půdu, má uloženo zákonem 95 a zákonem 229 tuto půdu dát restitučně nebo na náhradní restituce, či ji prodat. To je zákonem určená povinnost Pozemkového fondu, a proto nemůže Pozemkový fond vyslovovat souhlas se zatravňováním, a tím blokovat tuto půdu pět let tím, že pět let musí být pro budoucí vlastníky, ať už ty, kteří ji obdrží v náhradních restitucích, tak také ty, kteří ji koupí, že na ní musí udržovat trvalý travní porost.

Není možno odhlédnout také od skutečnosti, že vlastně tímto krokem by se významně snížila cena této půdy jak pro restituční vydání, tak pro prodej.

Problém není v tom, že by toto nařízení vlády bránilo zatravňování těchto pozemků, tedy pozemků státu ve správě Pozemkového fondu, ale problém je v tom, že Pozemkový fond a jeho prezidium rozhodly, že tyto souhlasy nebude udělovat, protože prioritou Pozemkového fondu je tyto pozemky prodat. Předtím, než je prodá, je vůle daná metodickým pokynem tyto pozemky nabídnout pro náhradní restituce.

Svým způsobem tento problém má vztah i k pozemkům pronajatým, protože změnu kultury si může vyžádat pouze vlastník pozemku na katastru nemovitostí. Pokud tak učiní, není žádný problém. Pokud tento pozemek pronajme nezpochybnitelným způsobem uživateli na dobu nejméně pěti let, pak může tento subjekt, který na této půdě hospodaří, požádat o podporu. To vyplývá z dodatečného výkladu, který Ministerstvo zemědělství k této problematice přijalo. Toť vše z mé strany. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi. Pan poslanec Grůza se ujme svého práva přednést doplňující otázku.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane ministře, já se domnívám, že veškeré problémy spojené se zatravněním pozemků bylo potřeba řešit v nařízení vlády, a nikoli v dalších vašich opatřeních, která jste k tomuto provedl. Upozornil jsem na to, že jdete nad rámec vlastně podzákonné normy svým výkladem.

Ale můj doplňující dotaz se týká něčeho jiného. Týká se podpůrných programů, ale druhé části.

Je mi známo, že jste do dnešního dne nepodepsal zásady podpůrných programů schválené sněmovnou na minulém zasedání. Vzhledem ke lhůtám pro podávání žádostí se tak oddaluje konkrétní poskytování finančních prostředků příjemcům podpor. Proto se ptám: Jak dlouho budete, pane ministře, ještě oddalovat podpis na Ministerstvu zemědělství již připravených zásad, kdy tyto zásady podepíšete?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a předávám slovo panu ministru Fenclovi.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane poslanče Grůzo, myslím si, že i vaše interpelace jasně naznačila, jak je nezbytné dokonalým způsobem ošetřit poskytování dotačních titulů. Jak rizikové je tento proces uspěchat a pak vést diskuse a vysvětlovat problémy, které prostě nastanou.

Ujišťuji vás, že v žádném případě se nejedná o zdržování podpisu těchto dotačních titulů, ale jedná se o eliminaci všech rizik, která v podstatě dnes a denně nabývají, ve snaze vytvořit pokud možno dokonalý elaborát, abych nebyl nucen na příštím zasedání sněmovny opět být vámi interpelován a vysvětlovat, proč jsme někde učinili tu či onu chybu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP