(17.30 hodin)

(pokračuje Fencl)

Nicméně abych byl konkrétní a odpověděl konkrétně na vaši otázku, pokud se mi nepodaří ukončit dnes přípravy tohoto materiálu a podepsat materiál dnes, tak předpokládám, že tak učiním nejpozději zítra.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Fenclovi a nyní prosím paní poslankyni Ludmilu Müllerovou, která byla vylosována jako čtvrtá v pořadí, aby přednesla interpelaci na ministra kultury Pavla Dostála ve věci podmínky pro pronájem provozování hradu Sovinec.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane ministře, dovolte mi, abych vás ve stručnosti informovala o situaci kolem hradu Sovinec. Správa hradů a zámků na severní Moravě je výsledkem nestandardních experimentů, které byly zavedeny v 50. letech, ale v jiných krajích tento experiment aplikován nebyl. Jednalo se o začlenění hradů a zámků do působnosti jak Ministerstva vnitra, tak Ministerstva kultury, ale i v obou resortech se správa dále dělí na dva další subjekty. Již zmíněný hrad Sovinec je tedy v působnosti Ministerstva vnitra a je spravován Okresním vlastivědným muzeem v Bruntále. V roce 1993 je hrad pronajat městu Rýmařov a to uzavírá pronájemní smlouvu s kastelánem panem Šefrem na provozování hradu. V průběhu roku 1999 je městem Rýmařov a dalšími založena obecně prospěšná společnost Sovinec, o. p. s, s cílem provozovat a samofinancovat hrad. Představy této obecně prospěšné společnosti však zůstaly nerealizovány. V závěru roku 1999 se po doporučení okresního úřadu rozhodlo muzeum v Bruntále podat městu Rýmařov výpověď z nájemního vztahu. Město Rýmařov ještě stačilo navázat podnájemní vztah na provozování hradu Sovinec s o. p. s., což však nemělo vliv na výpověď nájemní smlouvy, která skončila dnem 31. 3. 2000.

Situace kolem hradu Sovinec je značně napjatá. Jsou organizovány různé petiční akce, je zde i výzva starostům měst a obcí severní Moravy. Problematika založení o. p. s. Sovinec byla konzultována s vaším bývalým poradcem panem ing. Romanem Váňou a způsob začlenění o. p. s. Sovinec pod event. jednotnou správu v působnosti Ministerstva kultury je popsán v pracovním materiálu Ministerstva kultury.

Obracím se tedy na vás, pane ministře, s otázkou, zda se hodláte angažovat ve vládě v záležitosti muzejní správy hradů a tím i hradu Sovince a skončit tzv. moravský experiment. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, váš čas vypršel. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní předsedající, zbylí poslanci a poslankyně, paní poslankyně mě uvedla do velice prekérní situace, protože nevím, jak zdvořile sdělit dámě, že už zapomíná. Řekněme tedy, že pominu to, že jsem s paní poslankyní o tomto problému mluvil a že jsem jí svůj názor sdělil. Já ho zopakuji.

V České republice správu hradů a zámků dělíme - dá se říci - do tří správních proudů. Jeden správní proud je, že hrady a zámky spravuje Ministerstvo kultury prostřednictvím svých příspěvkových organizací. Druhá správní linie je přes okresní úřady, to je případ hradu Sovince, třetí správní linie je, že některé hrady a zámky patří obcím.

Jak jsem již řekl, hrad Sovinec patří plně do kompetencí Okresního úřadu města Bruntál, který ho spravuje prostřednictvím svého okresního muzea. Ministr kultury nemá žádné kompetence a je dobře, že nemá žádné kompetence, aby zasahoval do výkonu státní správy prostřednictvím okresního úřadu. Jinými slovy, já na chod, provoz a pronájem hradu Sovince mám asi úplně stejný vliv jako na chod řekněme cukrárny v Moravském Krumlově. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se paní poslankyně, zda si přeje využít práva doplňující otázky. Je tomu tak, udílím jí slovo.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážený pane ministře, já bych se, jak jste již vzpomněl, před tímto ctihodným plénem nechtěla dohadovat vzájemně o kompetencích, o tom, jaká příslušnost komu patří, to už jsem zmínila v interpelaci, že vím, že to patří do kompetence Ministerstva vnitra. Nicméně jestliže tento hrad patří pod správu okresního muzea v Bruntále, domnívám se, že správa není až tak dobrá, jak je někdy předestíráno, a já jsem tady uvedla v závěru své interpelace, že nechci, abyste se míchal do kompetenčních záležitostí. Moje otázka zněla, zda se hodláte ve vládě zasadit o zrušení toho experimentu, který předpokládá správu muzeí, to znamená muzejní experiment. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má ministr kultury Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Vážená paní předsedkyně, vážená a milá paní kolegyně, já nevím, o kterém experimentu mluvíte, zda mluvíte o tom experimentu, že v 50. letech došlo k tomu, že některé hrady jsou řízeny tak a některé tak. Každopádně na vaši otázku, zda se ve vládě hodlám zasadit o to, aby tento experiment byl zrušen, odpovím, že já se o to ve vládě nemusím vůbec zasazovat, protože jak jistě víte, tato ctihodná sněmovna připravuje zákony, které souvisejí s transformací státní správy a samosprávy na tzv. vyšší územní samosprávné celky, a s tím samozřejmě bude souviset i otázka, kam přejdou veškeré organizace příspěvkové a rozpočtové, které spravují v této chvíli okresní úřady.

Jinými slovy, z této problematiky nejde vyjmout pouze otázku hradů a zámků a myslím, že tato ctihodná sněmovna dojde během času k tomu, že bude muset uvažovat o tom, co se stane s organizacemi okresů, když okresní úřady budou zrušeny. Jinými slovy, v této chvíli nebudu ve vládě k této věci vystupovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru Dostálovi a nyní prosím pana poslance Tomáše Kvapila, který byl vylosován na pátém místě, aby přednesl interpelaci na ministra pro místní rozvoj Jaromíra Císaře ve věci novely občanského zákoníku v bytové oblasti.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, před šesti týdny jsem zde přednesl interpelaci týkající se přetrvávajících deformací na trhu s byty, a to v oblasti nájemních vztahů. Protože jste, pane ministře, nebyl přítomen, odpověděl jste mi písemně. Mimo jiné jste mě ubezpečil, že novelizace občanského zákoníku je uvedena v legislativním plánu práce vlády. Tento plán je přístupný veřejnosti na internetu. Občan může procházet tento vládní plán práce shora dolů či zleva doprava, uvedenou novelu v něm však bude hledat marně.

Zopakuji stručně obsah mé předchozí interpelace. V oblasti nájemních vztahů je nutné co nejrychleji řešit tyto problémy: neúměrně vysoké kauce u nově uzavíraných nájemních smluv; hlášení změn v počtu osob bydlících s nájemníkem v bytě; přijetí osob do společné domácnosti a s tím související přechod nájmu; otázka podnájemních smluv a dále výpověď nájmu bez přivolení soudu s možností obrany nájemníka.

Písemně jste mi odpověděl, že tyto problémy hodláte řešit. Já jsem se však neptal pouze na to, co, ale i jak, a právě to "jak" naši veřejnost nejvíc zajímá. Proto se vás ptám, jak konkrétně, a to podtrhuji, chcete uvedené problémy řešit.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kvapilovi. Slovo má ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP