(12.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahajuji hlasování číslo 102. Kdo je pro tento procedurální návrh, kdo je proti?

Z přítomných 140 pro návrh 108, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv
ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování
soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních
a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských
nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000
/sněmovní tisk 565/ - prvé čtení

 

Návrh uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji. Pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, dovolím si podotknout, že předkládací zpráva a samoznačení této úmluvy vypovídá o jejím obsahu i o jejím významu. Jde v podstatě o prováděcí ustanovení k platným mezinárodním smlouvám a úmluvám, které mají usnadnit technický a operativní styk mezi justičními orgány České republiky a Spolkové republiky Německo. Žádám vás, abyste ji propustili do druhého čtení, a doporučuji, aby byla přikázána zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Miroslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Dámy a pánové, mám zjednodušenou úlohu, protože tisk, který máte před sebou, tisk 565, kterým, se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních, sjednaná v Praze dne 2. února 2000, patří mezi úspěchy České republiky v rozšiřování styku s našimi sousedy na západ od našich hranic.

Je známo, že vztahy mezi Československem a Spolkovou republikou Německo v minulosti byly zatíženy řadou anomálií a úkolem této smlouvy je jednu z těchto anomálií odstranit, protože podobná úmluva v minulosti nebyla v dvoustranných vztazích mezi Československem a Spolkovou republikou Německo uzavřena. Mezitím poté, co se podařilo otevřít vzájemný styk ve větší míře, vznikly smíšené ekonomické subjekty, došlo také i k větší výměně obchodní, kulturní i mezi jednotlivými občany, se ukázalo, že dosavadní stav je neúnosný, že existuje také řada soudních sporů, které zatěžují vztahy mezi oběma zeměmi a kde dosavadní praxe znamená průtahy v řízení, velký vzestup nákladů a samozřejmě také i komplikace v humanitární oblasti.

Toto všechno by mělo být do značné míry ulehčeno tím, že by byla schválena smlouva, která byla 2. února podepsána v Praze při návštěvě paní Däubler-Gmelin. Smlouva respektuje rámec Evropské unie, vychází vstříc přísným požadavkům na ochranu osobních dat a také se při jejím uzavření i vyšlo vstříc přání německé strany, která na tuto otázku kladla zvláštní důraz. Myslím, že bude mít velmi pozitivní dopad i na ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi i na humanitární oblast. Předkládám v souladu s textem i důvodovou zprávou Poslanecké sněmovně návrh, aby smlouva byla propuštěna do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, kterou současně v duchu usnesení, které jsme schválili přerušuji, a dalším bodem je

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze 2. února 2000
/sněmovní tisk 566/ - prvé čtení

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji. Pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno. Tato smlouva, která byla uzavřena současně s předcházející smlouvou ve věcech občanskoprávních, se týká - jak sám název hovoří - usnadnění a vzájemné pomoci ve věcech trestních. Z důvodů, které jsou celkem evidentní vzhledem k rozsáhlým kontaktům, které často přecházejí ke škodě obou dvou stran, nicméně jako výraz současné situace i pro potřebu spolupráce při řešení oboustranně narůstající kriminality, byla tato smlouva uzavřena. Podotýkám, že její plná realizace je bezprostředně reflektována i v předloženém návrhu novely trestního řadu, který je v této Poslanecké sněmovně už předmětem jednání. Jinak se odvolávám na předkládací, respektive důvodovou zprávu a žádám vás, aby byla propuštěna do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení kolega Miroslav Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Stejně jako u předchozího tisku 565 i v případě tisku 566 je třeba říci, že se tím napravuje dlouholetý dluh, který existuje v oblasti vzájemných styků. Úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání konečně bude mít své místo i ve vzájemných vztazích mezi oběma zeměmi. I tento návrh smlouvy byl podepsán při návštěvě paní ministryně spravedlnosti Herty Däubler-Gmelin 2. února 2000 v Praze.

Smlouva má racionální členění. Jako v prvním případě i v případě smlouvy následující je tady určitý problém v tom, že centrálními orgány se na obou stranách rozumějí jiné subjekty. Nicméně je to opět text, který vychází z evropského smluvního rámce, respektuje specifičnosti právních režimů v obou zemích a bude znamenat velkou pomoc při styku justičních orgánů obou států. Připomínám, že ze všech států, se kterými Česká republika na tomto poli spolupracuje, je intenzita styku justičních orgánů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo největší. Smlouva bude znamenat významný krok kupředu, a proto doporučuji sněmovně, aby tento tisk pustila do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, kterou přerušuji, a otvírám nový bod, kterým je

 

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o dodatcích k Evropské úmluvě o vydání ze dne 13. prosince 1957
a usnadnění jejího používání, sjednaná v Praze 2. února 2000
/sněmovní tisk 567/ - prvé čtení

 

Prosím ministra spravedlnosti, aby ji uvedl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Děkuji. Pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno. Tato smlouva je poslední z trojice smluv, které uzavírají dva sousedící státy, které se týkají obdobných materií. Pouhá skutečnost, že všechny tři tyto smlouvy jsou k prohloubení a usnadnění realizace jiných mezinárodněprávních dokumentů - v tomto případě je to Evropská úmluva o vydávání z 13. prosince 1957 - je důvodem, proč jsou tato ujednání pojata do tří samostatných právních dokumentů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP