(15.30 hodin)

(pokračuje Kohlíček)

Jednou ze zajímavostí této smlouvy je podpis na území třetího státu, tj. v Oslo. Je to poněkud neobvyklé, nicméně nebrání to doporučení tuto smlouvu, vyhotovenou ve dvou anglických originálech, podpořit v prvním čtení.

Děkuji za pozornost a doufám, že při diskusi ve výboru se dozvíme, jak jsou aplikovány ty části, o kterých jsem zde hovořil, tzn. sdružené podniky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Miloslav Výborný, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pan kolega Kohlíček prohlásil, že by jej zajímalo, co znamená právo požívání nemovitého majetku, a vyjádřil přesvědčení, že se pravděpodobně jedná o překlep. Nuže, není tomu tak. Zde nemá nikdo na mysli nějakou konzumaci. Právo požívání je ustálený právní termín, který má svůj obsah. Při jednání ve výboru to bude jistě panu poslanci Kohlíčkovi pečlivě předkladatelem vysvětleno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Výbornému. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Já vás všechny odhlásím a žádám o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 113, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním tohoto návrhu zahraničnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 byl tento návrh přijat, když ze 101 přítomných hlasovalo 97 pro, nikdo nebyl proti. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dalším bodem je

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Panamskou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. srpna 1999 v Panamě
/sněmovní tisk 573/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, uvedená smlouva byla slavnostně podepsána u příležitosti otevření honorárního konzulátu České republiky v hlavním městě Panamy Panamě dne 27. 8. 1999. Tímto aktem Panama zdůrazňuje svůj zájem na vytvoření hlubší spolupráce s Českou republikou.

Dohoda důsledně vychází z textu vzorové dohody o ochraně investic, schválené usnesením vlády č. 303 z roku 1999, nemění podstatu jednotlivých ustanovení této vzorové dohody a obsahuje všechny její klíčové závazky.

Dohoda upravuje následující záruky a principy pravidelně zakotvené v tomto typu dohod: závazek umožnit na svém území a v souladu se svým právním řádem investice investorů druhého státu a poskytnout jim řádné a spravedlivé zacházení; závazek poskytnout investorům, jejich investicím a výnosům z nich národní zacházení a doložku nejvyšších výhod; princip poskytnutí náhrady za škody, které investice investora utrpí následkem války nebo jiného ozbrojeného konfliktu; záruku proti vyvlastnění majetku zahraničních investorů s výjimkou vyvlastnění na základě zákona, ve veřejném zájmu a proti vyplacení adekvátní náhrady; záruku povinného převodu plateb souvisejících s investicí do zahraničí ve volně směnitelné měně; způsob řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou nebo mezi smluvními stranami navzájem.

Dohoda je sjednána na 15 let. Její platnost bude poté pokračovat po neurčitou dobu, pokud 12 měsíců předem jedna ze smluvních stran dohodu nevypoví písemně. V případě ukončení platnosti dohody zůstanou její ustanovení účinná po dobu 15 let od data ukončení platnosti.

Závazky a principy zakotvené v této dohodě se vztahují na všechny budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu dohody v platnost.

Společné podniky stejně jako přímé české investice v Panamě, sice zatím neexistují, avšak podstatné je, že řada firem s českou kapitálovou účastí dnes využívá možnosti zaregistrovat se v Panamě.

V předkládací zprávě je dále podrobně rozvedeno, že strategický a ekonomický význam Panamy spočívá především v existenci Panamského průplavu. Reexport zboží prostřednictvím zón volného obchodu ve městě Colón do zemí Latinské Ameriky vysoce převyšuje vývoz panamských produktů. Země má dokonalý bankovní systém, působí zde více než sto bank, které zaměstnávají kolem 9 tisíc pracovníků, a nabízí komplex daňových a celních zvýhodnění. To všechno spolu s poplatky za využívání Panamského průplavu a s dalšími prvky logistické infrastruktury vybudované v Panamě vytváří z tohoto teritoria velice dobré nástupiště pro české zahraniční obchodníky a české investory do celé řady zemí. Proto je v zájmu České republiky, aby tato dohoda byla uzavřena, a já ji doporučuji k propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi a prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro první čtení pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové poslanci, všechno podstatné řekl pan místopředseda vlády a ministr financí, takže já se omezím jen na několik stručných poznámek.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Panamskou republikou k podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. srpna 1999 v Panamě, sněmovní tisk 573, je velmi žádoucí dokument. Dohoda se týká vzájemné podpory a ochrany investic. Byla schválena usnesením vlády České republiky 2. února 2000 č. 129.

Závazky a principy zakotvené v této dohodě se vztahují na všechny budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu dohody v platnost.

Jak zde již bylo řečeno, Panama je republika, která se rozkládá v nejužším místě Střední Ameriky mezi Karibským mořem a Tichým oceánem, takže je to velmi důležitá země. Výjimečný strategický a ekonomický význam Panamy spočívá především v existenci Panamského průplavu, který je nejdůležitější vodní cestou spojující Atlantický a Tichý oceán. Zvláštní funkci tedy plní Panama v námořní a obchodní přepravě.

Společné podniky stejně jako české investice v Panamě zatím neexistují. Řada firem s českou kapitálovou účastí však využívá možnosti zaregistrovat se v Panamě. Panama má zájem o české stroje grafické, textilní, koželužské, dopravní, položky investičního charakteru, chemické výrobky, sklo, bižuterii, zlaté šperky, kola, motocykly a osobní automobily.

Vzájemné vztahy České a Panamské republiky jsou oboustranně korektní. Česká republika nemá vůči Panamě žádné pohledávky, a to ani z minulosti.

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic s Panamskou republikou je mezinárodní dvoustrannou hospodářskou smlouvou všeobecné povahy. Nevyžaduje změnu v právním řádu České republiky, nedotýká se závazků obsažených v jiných mezinárodních smlouvách.

Z toho, co zde uvedl pan místopředseda vlády a ministr financí, a z těchto krátkých poznámek, které jsou uvedeny v důvodové zprávě, doporučuji, aby dohoda byla postoupena do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šulákovi a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Kohlíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP