(15.20 hodin)

(pokračuje Buzková)

Pro jistotu vás všechny odhlásím a prosím o novou registraci.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 112, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 143 vyslovilo 116 a 16 bylo proti. Návrh usnesení byl schválen. (Potlesk.)

 

Ještě než zahájím další bod, uděluji slovo panu místopředsedovi Mertlíkovi.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové přestože nás čeká ještě projednávání této smlouvy v Senátu Parlamentu České republiky, chtěl bych vám všem velmi poděkovat a říci, že toto je do jisté míry historický moment, který znamená velký krok v pozitivním rozvoji česko-slovenských vztahů, a chtěl bych z tohoto místa také pozdravit Jeho Excelenci velvyslance Slovenské republiky pana Stanka, kterého vidím na tribuně. (Velvyslanec pozdravil povstáním.)

Děkuji vám všem. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Kučera, pravděpodobně s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Jenom pro stenozáznam, paní předsedající. Mám u svého jména Kučera starší uveden křížek, ale hlasoval jsem přirozeně pro.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

Dalším bodem je

 

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
podepsaná v Oslo dne 18. ledna 2000
/sněmovní tisk 570/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, smlouva o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů s Islandskou republikou byla sjednána na základě vzorových modelů vypracovaných v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů. Česká republika má v současnosti v platnosti 60 takových mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, přičemž další se připravují. Tato smlouva s Islandem je z posledních v rámci vztahů mezi Českou republikou a členskými zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Předkládaná smlouva zajišťuje objektivní rozdělení práva na zdanění příjmu mezi stát jeho zdroje a stát, v němž má příjemce sídlo nebo bydliště, a přispěje proto k objektivizaci vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Islandem v oblasti ekonomiky. Uzavřením této komplexní daňové smlouvy se zvýší právní jistota investorů obou států o existenci a výši zdanění jejich příjmů a zajistí se jim stejné daňové zacházení pro subjekty jednoho státu na území státu druhého.

Smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou stran, umožňuje řešení sporů vzniklých při výkonu a provádění jednotlivých ustanovení smlouvy a výměnu informací. Umožní koordinaci činností daňových orgánů směřujících k omezení případných daňových úniků a podvodů.

Uzavření smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Islandem ani její provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet, nevyžaduje změny v českém právním řádu a nedotýká se závazků z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

Smlouva se předkládá před ratifikací prezidentem České republiky Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu podle článku 49 Ústavy České republiky, protože upravuje odchylně od ustanovení zákonů České republiky daňové povinnosti právnických a fyzických osob.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby smlouvu postoupila do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Pavlu Mertlíkovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, vážené kolegyně a kolegové poslanci, k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Oslo dne 18. ledna 2000, bych chtěl říci - asi bych hovořil poněkud zkráceně, protože vše podstatné řekl pan místopředseda vlády -, že dvojí zdanění, ke kterému dochází v mezinárodním obchodě, je nežádoucí, neboť snižuje příjmy, které fyzickým a právnickým osobám jednoho státu plynou z druhého státu. Jde zejména o příjmy z provádění stavebních, montážních, výzkumných a jiných činností, z využívání patentů a jiných průmyslových práv, technických znalostí a zkušeností, výrobně technických poznatků, z úroků, z majetkových účastí, z výrobní a technické kooperace a z jiných zdrojů. Dvojí zdanění postihuje také příjmy z nabývání autorských práv k dílům literárním, uměleckým, vědeckým a příjmy výkonných umělců a sportovců.

Příčinou vzniku mezinárodního dvojího zdanění je kolize daňových zákonů dvou států. Mezinárodní dvojí zdanění může být účinně vyloučeno opatřením obou států vzájemně koordinovanou mezinárodní smlouvou tohoto typu. Smlouva zajišťuje rovněž soutěžní podmínky pro organizace a občany obou smluvních států tím, že upravuje zásadu rovného nakládání, umožňuje neformální řešení sporů a výměnu informací mezi příslušnými úřady.

Sjednání smlouvy s Islandskou republikou nevyžaduje změny v českém právním řádu a nedotýká se závazků z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. Smlouva se předkládá před ratifikací prezidentem České republiky Parlamentu k vyslovení souhlasu, protože upravuje odchylně od ustanovení zákona České republiky daňové povinnosti právnických a fyzických osob a poskytuje daňové osvobození a jiné úlevy. Smlouva vstoupí v platnost na základě výměny nót, v nichž si smluvní státy vzájemně oznámí, že byly splněny ústavní požadavky pro vstup této smlouvy v platnost.

Z těchto důvodů, které jsem zkráceně řekl, doporučuji, aby sněmovna postoupila tuto smlouvu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslancovi Šulákovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážení kolegové a milé kolegyně, dovolte mi, abych přičinil několik poznámek ke Smlouvě mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmů. Tato standardní smlouva obsahuje pouze některé drobné zvláštnosti a překlepy - v českém překladu, pochopitelně.

Zejména článek 4 - Rezident - precizuje podrobněji, než je obvyklé, způsob určení rezidentů. Článek 5 této smlouvy mimo jiné ve čtvrtém odstavci specifikuje, co není považováno za stálou provozovnu. To si myslím, že přispívá k jasnějšímu výkladu smlouvy.

V článku 6 mi ovšem není jasné, co míní autor pod pojmem právo požívání nemovitého majetku. Zřejmě - protože jsem nedostal originál - se jedná o překlep.

Významný je článek 9 - Sdružené podniky, jehož aplikace by při prosazení ve všech mezinárodních relacích, kde je takový článek zanesen, mohla zlepšit současný tristní stav při přelévání zisků mezi společnostmi. To si v praxi dokážu představit a zajímalo by mě, jestli se podle již dnes platných smluv o dvojím zdanění tento postup skutečně uplatňuje. Mám dojem, že to není tak jednoduché.

Smlouva, kterou zde diskutujeme, obsahuje dále ve článcích 22 až 25 deklaraci vyloučení dvojího zdanění, zákaz diskriminace i řešení případů dohodou včetně výměny informací mezi příslušnými institucemi obou stran.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP