(16.20 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Mohl bych vám sdělit, kolik bylo odsouzeno z tohoto celkového počtu žen, kolik recidivistů, jaké tresty byly nepodmíněné a podmíněné, jakou měly trestní sazbu. Mohl bych srovnat růstové indexy v letech 1989 - 1998. Ale protože si vážím vzácného času této sněmovny a nepochybuji ani o tom, že pan poslanec Kühnl napjatě čeká, zda se dostane na jeho druhou interpelaci, dovolte mi, abych vynechal tuto pasáž pečlivě připravené zprávy, včetně toho, v jakých okresech, v jakých drogách a s jakou výší trestu k této represi došlo.

Jak už jsem řekl, vynechávám rovněž poměrně podrobnou expertizu pana Pobudy a jeho situace a končím prosbou. Prosbou velmi upřímně míněnou. Jsem přesvědčen, že pan poslanec Severa žije v hluboké iluzi blížící se klamu, že tato vláda má geniálního ministerského předsedu. Protože nebýt této iluze, nikdy by mi nemohl položit otázku, co vím o blíže neidentifikovaném člověku, který před jakousi nejmenovanou restaurací prodával údajně drogy, či co vím o blíže neidentifikovaném pracovníku protidrogové komise, který podepisuje blíže neidentifikované petice, a nemohl by se také domnívat, že za jednu minutu astrální či telepatickou komunikací budu schopen získat informace umožňující korektní odpověď na jeho dotaz.

To, že si myslím, že pracovník protidrogové komise by neměl podepisovat petice, jejichž obsah je v rozporu s prací protidrogové komise, je nesporně elementární a pan poslanec Severa snad neočekával ani jinou odpověď. Ale já nevím, který pracovník to byl a jaká petice to byla. Závěrem znovu konstatuji, že panu poslanci nic nebránilo, aby v úterý na přímý dotaz specifikoval, na co se vlastně ptá. Chceme-li využít užitečně tento čas interpelací na předsedu vlády, a čas každého z nás nemá nulovou hodnotu, pane poslanče, pak je věcí elementární lidské slušnosti říci předem, na co se vlastně budu ptát.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana poslance Severy, zda si přeje přednést doplňující otázku. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Severa: Doplňující otázku nikoli. Pouze bych chtěl konstatovat, že pana ministra Karla Březinu jsem oslovil já sám osobně. Pane premiére, řekl jsem mu, že se bude jednat o obecný dotaz, na který není potřeba žádná příprava, žádná data, že budu chtít pouze váš osobní postoj.

Dostal jste ode mě dvě otázky. Nechtěl jsem žádná jména pracovníků, proto jsem je ani neuváděl, žádná jména restaurací. Chtěl jsem jenom obecný princip, přístup vás jako premiéra této vlády. Vy jste mi odpověděl v průběhu své řeči vlastně na jednu z otázek. Věřím, že na druhou otázku byste byl schopen také odpovědět bez přípravy. Nevím, proč pan ministr Karel Březina říkal, že jsem mu odmítl specifikovat otázku. Nešlo ji více specifikovat, musel bych říkat jména a mně o jména organizací či osob nešlo, ale o obecný princip. Je mi líto, že jste se postavil k té odpovědi takto. Nicméně jednu otázku považuji za zodpovězenou. Věřím, že příště si budeme rozumět více.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan předseda vlády Zeman si přeje reagovat na doplňující otázku. Má slovo.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Kolegyně a kolegové, nechci teď zpochybňovat dva rozporné výroky, včetně citace zamítnutí vaší odpovědi větou "to se přece nedělá". Chci jenom konstatovat, že mám-li odpovědět na vaše otázky seriózně, a to platí o první i o druhé otázce, tak já přece - i když nebudeme uvádět konkrétní jména - nemohu posuzovat to, co dělal jakýsi nejmenovaný muž či žena před jakousi restaurací, dokud jsem nepožádal např. vyšetřovací orgány nebo obdobné instituce o jejich posudek této situace. Já přece nemohu posuzovat, když to nevím předem, zda pracovník protidrogové komise jedná v souladu se svým posláním, když neznám obsah petice, kterou podepisoval. Co když to byla petice, která žádala zvýšení represe za šíření drog? To prostě nevím. A kdybyste dvě věty - opakuji dvě věty, které vás nestojí žádné intelektuální úsilí - panu ministru Březinovi řekl, jemuž jste údajně sdělil i to, že  kdyby nebyl ve funkci tak krátce, tak byste tuto interpelaci zcela logicky, a to chápu, adresoval jemu, a nikoli ministerskému předsedovi, tak by moji pracovníci nemuseli zpracovávat složité a hodiny vyčerpávající analýzy na věci, na které jste se mě nakonec vůbec neptal, ale které z textu vaší interpelace - opakuji: ve věci protidrogové politiky České republiky - naprosto logicky vyplývaly. Protidrogová politika České republiky není jenom to a není především to, že někdo před restaurací nabízí drogy či někdo podepisuje petice.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji Miloši Zemanovi. Nyní udílím slovo panu poslanci Karlu Kühnlovi k přednesení ústní interpelace na předsedu vlády Miloše Zemana ve věci odpovědnosti za činnost a působnost poradců.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, paní předsedající. V poslední době se v médiích, ale také z okruhu vlády nebo přinejmenším bývalých členů vlády množí informace o nepřípustném zasahování do činnosti státní správy ze strany poradců předsedy vlády a o jejich pokusech o ovlivňování chodu státní správy. Zároveň se také objevují pochybnosti o právním postavení poradců a o bezpečnostní způsobilosti některých nejbližších spolupracovníků předsedy vlády.

Dovolte mi proto, paní předsedající, položit následující otázky:

Za prvé: a) Kolik poradců zaměstnává Úřad vlády pro pana premiéra, b) kteří to jsou, c) v jakém jsou pracovněprávním či jiném vztahu k Úřadu vlády, d) jakou mají náplň činnosti, e) jaké mají předpoklady pro výkon svých funkcí, f) zda a s jakým výsledkem jsou prověřeni podle zákona o utajovaných skutečnostech.

Za druhé: Je pravdou, otazník, že jeden z poradců předsedy vlády, konkrétně ten nejvyšší, se pokusil zasahovat do personálních pravomocí bývalého ministra vnitra a policejního prezidenta? Jestliže ano, a bývalý ministr vnitra to potvrdil, dělo se tak na základě příkazu předsedy vlády nebo s jeho souhlasem a je předseda vlády připraven převzít za tento postup odpovědnost?

Za třetí: Omlouvám se, že tentokrát to není otázka přímo k poradcům - jakým způsobem zajistí předseda vlády splnění zákona o utajovaných skutečnostech na Úřadě vlády v dnes zveřejněném případě jeho osobního tajemníka Karla Heřmana?

Za čtvrté: Domnívá se pan premiér, že zastávání funkce členů předsednictva OV KSČ, tajemníků OV KSČ, ideologických tajemníků ÚV SSM a propuštěných policistů je tou pravou praxí pro poradce a tajemníky předsedy vlády České republiky?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Karlu Kühnlovi a udílím slovo předsedovi vlády Miloši Zemanovi.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní místopředsedkyně, drahý poslanče Kühnle, vážené kolegyně a kolegové, přiznávám se, že cítím nikoli masochistickou, ale reálnou radost z toho, že jsem dostal tuto interpelaci, a upřímně, bez jakékoli ironie vám za vaše otázky děkuji.

Dovolte mi pouze, abych citoval úvodem jeden výrok: Kdyby Napoleon měl k dispozici Rudé právo, Evropa by se nikdy nedozvěděla, že prohrál bitvu u Waterloo, protože bitva u Waterloo by byla v Napoleonově Rudém právu vydávána za jeho drtivé vítězství.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP