(18.20 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Když podnikání jde, tak benefit jde do soukromých kapes, když se podnikání nedaří, platí stát. To je věc, kterou obecně naprosto nelze akceptovat v tržní ekonomice. Sám tento princip ex post, jakkoliv je složitá finanční situace řady těch, kteří byli zpravidla oběťmi kriminálního činu vedení těchto záložen, jak se stále více ukazuje v probíhajících vyšetřováních a činnostech orgánů činných v trestním řízení, zřejmě je velmi obtížné řešit tímto plošným způsobem. Ale opakuji, nebylo to dosud zváženo a zváženo to bude. Důvody, proč dosud ne, jsou technické, jak jsem dosud uváděl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se, zda má pan poslanec Recman doplňující otázku.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, pane ministře, samozřejmě rád slyším o tom, že se intenzivně pracuje na novém zákonu o spořitelním družstevnictví. Na druhé straně musím říci, že meritum mé interpelace směřovalo právě k té druhé žádosti, tzn. na pomoc vlády prostřednictvím Konsolidační banky, na finanční injekci do Fondu pojištění vkladů. Myslím si, že vláda pomáhala jiným subjektům soukromým, a to zejména na úseku bankovnictví, kde celkové náklady na ozdravení tohoto sektoru jsou dnes odhadovány na 300 mld. korun. Tyto 3 miliardy jako návratné pomoci pro kampeličky je minimum.

Chtěl bych se zeptat pana ministra, kdy analýza družstevního sektoru bude hotová, popř. v kterém časovém období předpokládá, že by žádost, která byla přednesena Poslaneckou sněmovnou formou usnesení, předložil do vlády, a kdy by se o této pomoci Fondu pojištění vkladů mohlo jednat ve vládě. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím kolegy pana poslance Recmana, aby se pokusili nevyrušovat naše jednání. Pan ministr.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Kdy to bude přesně, to nemohu k dnešnímu dni říci. Nicméně předběžná analýza, o které jsem hovořil, mě osobně přesvědčuje o tom, že by takový postup nebyl moudrý, takže velmi pravděpodobně to sám vládě nedoporučím. Ale nemám o tom ještě definitivní stanovisko. Samozřejmě dnes, či postupně tomu tak bude, se bude měnit do jisté míry situace v tom smyslu, že např., jak jsem se dočetl z dnešního denního tisku, jedna z družstevních záložen, která byla v nucené správě, byla navržena na konkurs. Jestli byl konkurs vykonán, si nejsem jist. Pak dojde k plnění z fondu a Ministerstvo financí se tím bude muset intenzivně zabývat. Čili doba nebude příliš dlouhá.

Snad ještě poznámka zcela na okraj. Vláda samozřejmě v minulosti různým způsobem zasahovala finančně do podniků, převážně to však nebyly podniky soukromé, nýbrž podniky, kde měla vláda prostřednictvím Fondu národního majetku nebo jiným způsobem rozhodující vlastnickou účast. Takovými podniky bezesporu družstevní záložny nejsou. Naopak, ty jsou ryze soukromými subjekty, za které primárně zodpovídají vlastníci, v tomto případě družstevníci. Vláda obecně ve finančním sektoru zasahovala buď tehdy, když plnila své závazky vlastníka, anebo tehdy, když zde byla či potenciálně mohla být hrozba eventuálního systémového rizika, což není tento případ. Systémovým rizikem mám na mysli riziko měnové.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Škoda, že nemohu dávat doplňkové otázky, protože jsem si přeložil jeho vystoupení tak, že se nebude nijak pomáhat těmto družstevním záložnám, protože změna zákona je něco v úplně jiné kategorii. Nekomentuji to, pouze jsem se pokusil přeložit si to do jazyka mně srozumitelného.

Vážení kolegové, musím vás upozornit, že jsme překročili čas 18.20 hodin, tedy moment poslední, kdy je možné podat poslední ústní interpelaci na člena vlády. Tím tedy ústní interpelace končím pro dnešní den. Současně končím dnešní jednací den Poslanecké sněmovny. Začínáme zítra v 9.00 hodin. Dobrý večer.

 

(Jednání přerušeno v 18.25 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP