(10.10 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku do obecné rozpravy mám. Prosím, pane poslanče. Je to řádná přihláška nikoliv faktická poznámka.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, kolega Zahradil nás tady trochu postrašil vědeckostí nebo resp. nadřazeností vědy nad vším a zároveň také i občanskými sdruženími. Já bych se teď k tomu chtěl vyjádřit ne z hlediska zákonodárce, ale obyčejného člověka.

Víte, věda se podle mne nemůže nadřazovat nad všechno a argumenty, že všude jinde se zkoumá, věda je vpředu, technologie jsou vpředu, my jsme pozadu, ano. Myslím si, že někdy není na škodu být pozadu. Já třeba zcela odmítám určité vědecké teorie a jsem rád, že jsme se jich nezúčastnili a nejsme na nich participováni. Třeba vědecká teorie o rasové nadřazenosti je zcela scestná, technologii zažili naši otcové. Teorie o vědeckosti komunismu je zcela scestná. To jsme zažili na vlastní kůži. Věda není samospasitelná. Je třeba ji využívat a pečlivě ji hodnotit.

Druhá věc jsou občanská sdružení. Víte, občanská sdružení mají určitý vliv, určité možnosti vyjádření, ale je na člověku a na jeho zdravém rozumu, aby posoudil, do jaké míry to je či není účinné. Já třeba nekouřím a nemusím číst ani vědecké stati, ani podlehnout někomu, prostě bylo to moje rozhodnutí. Zrovna tak moje rozhodnutí bylo, že nikdy nebudu používat drogy, a může mě k tomu tisíckrát nějaká organizace, dobrovolná, občanská, ujišťovat o tom, že měkké drogy nejsou škodlivé atd., prostě je to moje osobní rozhodnutí, kterým jsem dospěl k tomu, že je to škodlivé. (Neustále zvoní mobilní telefony.)

Můj názor na geneticky modifikované organismy je přesně z tohoto ranku. Považuji je osobně za škodlivé, osobně se budu snažit jim vyhýbat, nebudu je používat a nebudu se vůbec ani na nich participovat a budu se snažit držet stranou, protože je považuji za škodlivé. (Zvoní stále mobilní telefony.)

Je třeba říci, že tento zákon se snaží dostat bádání kolem této věci a výzkumy a provozování technologie do určitého pořádku. Pevně věřím v to, že lidstvo nakonec pozná, že toto je cesta do slepé uličky, ale tato doba ještě nenastala a patrně se musí vědecky ověřit a zkusit, že opravdu tam asi něco nehraje, ale je dobře, že to budeme mít pod kontrolou.

Některé pozměňující návrhy, které budou řečeny a které jsou zatím obsaženy v tiscích, si myslím zkvalitňují předlohu. Rovněž se nedomnívám, že účast třeba dobrovolných sdružení a občanských sdružení by byla opravdu tím rozhodujícím v řídícím a rozhodovacím článku, nicméně jejich hlas nechť zazní, ale nechť je právě na zdravém lidském rozumu, aby si každý vybral a posoudil, co může.

Ve své podstatě jsem pro tento zákon, ale znovu opakuji, jsem proti využívání a jakémukoliv dalšímu používání geneticky modifikovaných produktů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím.

Předpokládám, že - a teď prosím pana zpravodaje Ambrozka - nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí. Nezazněl. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan kolega Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme k rozpravě podrobné, která určitě bude věcnější než předešlá diskuse. Myslím si, že byla užitečná, i když nebyla příliš o zákoně.

Chtěl bych navrhnout čtyři pozměňovací návrhy, které vyplynuly z další diskuse po seminářích s odborníky a které mají za cíl spíše upřesnit některé definice v zákoně, protože vzhledem k tomu, že je to zákon především o jakési evidenci a kontrole, tak definice jsou opravdu klíčové a bez nich zákon nebude moci dobře fungovat.

Proto navrhuji v § 2 písm. a) aby znělo:

"a) organismem - biologická jednotka, buněčná nebo nebuněčná, schopná rozmnožování nebo přenosu dědičného materiálu včetně virů, viroidů, živočišných a rostlinných buněk v kultuře".

Jedná se o upřesnění. Dnes v návrhu je použito slovo "jedinec", ale to z právního hlediska nezahrnuje buněčné kultury, které jsou jedním ze stupňů při provádění genetických modifikací. Tato definice je překladem z evropské směrnice. Slovo "entity" je přeloženo jako "jednotka".

Druhý pozměňovací návrh. V § 3 se vkládá nový odst. 10, který zní:

"Pokud je geneticky modifikovaný organismus nebo produkt zapsán podle § 7 - 9 v některém ze seznamů uvedených v odst. 3 písm. b) - d), není nutno podávat novou žádost o zapsání do tohoto seznamu."

Cílem tohoto návrhu je odstranění případných nejasností, které by mohly nastat, když by výzkumník nebo žadatel nevěděl, zda musí v případě, že s organismem nakládá po nějaké době, znovu podávat zase žádost, a má to odstranit problémy uživatelů.

Za třetí. V § 7 odst. 3 za slovo "uvede" se vkládají slova "organismus nebo".

Odůvodnění: Současné znění mluví jenom o skupině organismů a teoreticky by neumožňovalo podat žádost s uvedením pouze jednoho organismu.

Za čtvrté. V § 9 se vkládá nový odst. 8, který zní:

"Za uživatele se nepovažuje právnická osoba a fyzická osoba, která nakládá s geneticky modifikovaným organismem nebo produktem zapsaným do seznamu pro uvádění do oběhu."

Zdůvodnění: Ze zákona nebylo úplně jasné, kdo je uživatel, zda ten, kdo s organismy přímo nakládá, nebo zda ten, kdo jenom kupuje, takže proto navrhuji vložit tento odstavec.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan kolega Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh, a sice k části druhé, změna zákona o správních poplatcích. V § 25 nahradit položku 131C novým textem. Protože jsou zde změny i drobné v textu, přečtu položku celou.

a) Vydání rozhodnutí o zápisu do seznamu osob oprávněných k určitému způsobu nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, poplatek 10 000 korun českých." Zde v návrhu není žádná změna.

b) "Vydání rozhodnutí o zápisu do seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uzavřené nakládání, poplatek za zapsání jednoho geneticky modifikovaného organismu 2 000 korun českých. " Zde navrhujeme podstatné snížení této částky.

c) "Vydání rozhodnutí o zápisu do seznamu geneticky modifikovaných organismů schválených pro uvádění do životního prostředí, poplatek za zapsání jednoho geneticky modifikovaného organismu 500 000 korun českých." Zde je podstatné zvýšení.

d) "Vydání rozhodnutí o zápisu do seznamu geneticky modifikovaných organismů a produktů, schválených pro uvádění do oběhu v České republice, a to poplatek za zapsání jednoho geneticky modifikovaného organismu nebo produktu, pokud je již zapsán v seznamu geneticky modifikovaných organismů, schválených pro uvádění do životního prostředí, 30 000 korun českých" - to je beze změny, ale - "poplatek za zapsání jednoho geneticky modifikovaného organismu nebo produktu, pokud není zapsán v seznamu geneticky modifikovaných organismů, schválených pro uvádění do životního prostředí, 530 000 korun českých." Zde je opět podstatné zvýšení.

To je vše. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Moje otázka zní, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu končím. (Opět zvoní mobilní telefony.) Končím tím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Děkuji panu ministrovi i zpravodaji, všem, kteří vystupovali v obou rozpravách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP