(9.40 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Jsem přesvědčen o tom, že miliardy utracené ve školství jsou významné a mnohonásobně jejich efekt převyšuje ony administrativní výdaje na reformu veřejné správy. Stejně tak považuji za samozřejmé - na to jsem už upozornil - že bude účelné uvažovat o uvedení výdajů Úřadu vlády do souladu s výdaji ostatních kapitol a zbavit Úřad vlády oné dnešní výlučnosti, ve které ve svých výdajích vysoce předstihuje výdaje ostatních resortů. Není bez zajímavosti, že opakem v návrzích je značná redukce výdajů parlamentu.

Dovolte mi, abych na závěr, protože předpokládám, že to se zřejmě očekává od zpravodaje, se souhrnně vyjádřil k tomuto návrhu, k této třetí verzi státního rozpočtu. Domnívám se, že z toho, co jsem uvedl, je zřejmé, že nelze vyjadřovat nadšení nad touto třetí verzí státního rozpočtu. Nicméně ani prodlužování rozpočtového provizoria není a nemůže vyvolávat jakoukoliv radost. Proto si dovolím konstatovat, že pod tlakem nepříznivých důsledků dalšího prodlužování rozpočtového provizoria se domnívám, že je možné tuto třetí verzi návrhu státního rozpočtu na rok 2000 tolerovat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji rozpočtového výboru panu poslanci Vlastimilu Tlustému.

K návrhu zákona jsme obdrželi oponentní zprávu menšiny rozpočtového výboru jako sněmovní tisk 376/7. Prosím nyní určeného zpravodaje této menšiny pana poslance Jiřího Václavka, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, pane premiére, dámy a pánové, jak již sdělil pan zpravodaj rozpočtového výboru, rozpočtový výbor na svém zasedání nepřijal usnesení k návrhu třetí verze státního rozpočtu na rok 2000. Návrh usnesení na rozpočtovém výboru však předložen byl, ale o jeden hlas v rozpočtovém výboru neprošel. Proto menšina poslanců rozpočtového výboru předkládá této sněmovně znovu návrh formou oponentní zprávy. Tu jste dostali jako tisk 376/7. Do protokolu ji však musím přečíst, byť bude v podstatě k roku 2000 čtena v této síni již potřetí, jak sami uvidíte, v určitých částkách týkajících se příjmů a výdajů se neliší zhruba ani o jedno procento. Přesto dovolte, abych ji formálně přečetl a splnil tím svou povinnost.

Menšina rozpočtového výboru doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení.

Poslanecká sněmovna

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 podle sněmovního tisku 376/6 takto:

  1. výše příjmů se stanoví částkou 592 mld. 156 mil. Kč,
  2. výše výdajů se stanoví částkou 627 mld. 336 mil. Kč,

    rozdíl mezi příjmy a výdaji se stanoví částkou 35 mld. 180 mil. Kč;

  3. celkový finanční vztah k rozpočtu obcí, a to dotacemi, se stanoví částkou 14 mld. 65 mil. 750 tis. Kč;

II. a) souhlasí s tím, že způsob vypořádání salda státního rozpočtu České republiky na rok
2000 bude řešen zvláštním zákonem;

b) souhlasí se zmocněním výkonných orgánů uvedených v § 2 odst. 2 a v § 3 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2000 podle sněmovního tisku 376/6;

III. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu České republiky takto:

ústavně právní výbor - kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti, část správní a souhrn celé kapitoly a kapitola 358,

rozpočtový výbor - kapitoly 301, 302, 303, 312, 342, 345, 347, 381 a 398 Všeobecná pokladní správa plus okruh státní dluh,

hospodářský výbor - kapitoly 322, 327, 353, 344, 374, 375,

zemědělský výbor - kapitola 329 Ministerstvo zemědělství vč. Státního fondu tržní regulace v zemědělství a Státního fondu pro zúrodnění půdy, a kapitola 346,

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí - kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí vč. Státního fondu životního prostředí, dále kapitola 314 Ministerstvo vnitra, část správní, kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj, souhrn celé kapitoly, kapitola 348 Český báňský úřad plus okruh rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí,

výbor pro sociální politiku a zdravotnictví - kapitola 335 a kapitola 313,

výbor pro obranu a bezpečnost - kapitola 305, kapitola 307 vč. okruhu Civilní ochrany, kapitola 308, kapitola 314 Ministerstvo vnitra, část bezpečnostní a Požární ochrana a souhrn celé kapitoly, a kapitola 336,

výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - kapitoly 321, 333, 334, 361, 372 vč. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, a Státní fond kultury,

zahraniční výbor - kapitola 306,

petiční výbor - kapitola 304,

výbor pro evropskou integraci - kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj, část "státní a veřejné prostředky vynakládané na předvstupní programy Evropské unie, na rozvojové priority národního rozvojového plánu a na regionální operační programy", dále plánované využití podpor ze zdroje EU a EIB a dalších ve vztahu na celkovou zadluženost veřejných rozpočtů; …

Tolik k přikázání kapitol.

IV. přikazuje k projednání návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na rozpočet Poslanecké sněmovny a návrh organizačního výboru Senátu na rozpočet Senátu na rok 2000 rozpočtovému výboru.

Zmocňuje poslance Václavka, aby s touto zprávou seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Dámy a pánové děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Václavkovi a nyní se dostáváme k  fázi rozpravy. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím tyto písemné přihlášky: jako první se přihlásil pan poslanec Kalousek, jako druhý pan kolega Recman, jako třetí je přihlášen pan kolega Ransdorf. Rozumím tomu tak, že písemná přihláška pana kolegy Václavka byla vyčerpána tímto jeho vstupem k oponentní zprávě. Děkuji. Takže v tomto pořadí budou kolegové vystupovat. Nejprve bude hovořit pan kolega Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jménem obou dvou poslaneckých klubů čtyřkoalice si dovoluji přednést návrh usnesení k tomuto bodu, který zní:

Poslanecká sněmovna zamítá základní údaje vládního návrhu zákona o státním rozpočtu a setrvává na svém doporučení obsaženém v usnesení 660 ze dne 8. prosince 1999.

Nechci vás zdržovat podrobným komentářem. Stejně tak jako pan ministr financí odkážu na svá vystoupení v předcházejících rozpravách o návrzích státního rozpočtu, a to proto, že předkládaný návrh státního rozpočtu není nepochybně lepší, jak zaznělo z úst zpravodaje, ale je nepochybně stejný jako návrhy předcházející.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP