(14.50 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako poslední se písemně přihlásil pan poslanec Kučera mladší.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, předstupuji před vás s návrhem stáhnout z programu této schůze body 10 a 11, tedy projednávání tisku 788 a 836, a to z toho důvodu, že zemědělský výbor projednal tuto problematiku až koncem minulého týdne. Bylo předloženo přes 200 pozměňovacích návrhů a poslancům bylo usnesení zemědělského výboru doručeno až dnes.

Je to problematika, kterou se zabývá podstatně širší spektrum poslanců, než kteří jsou v zemědělském výboru. Tito poslanci neměli možnost se s touto problematikou a s přijatými a zamítnutými pozměňovacími návrhy dostatečně dobře seznámit. Proto jsem před vás předstoupil s tímto návrhem.

Pokud by můj návrh nebyl přijat, žádám sněmovnu, aby zařadila tyto body schůze nejdříve na zítra ráno, nikoliv na dnešek, aby zůstala zachována alespoň nějaká šance na kulturní projednání celé problematiky. Děkuji vám za pochopení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, já bych chtěla požádat o přeřazení nebo o pevné zařazení bodu č. 12. Jedná se o sněmovní tisk 863, novela zákona o vlastnictví bytů. Žádám o pevné zařazení tohoto bodu na středu jako první odpolední bod. Důvodem je nepřítomnost předkladatelky novely zákona. Nepřítomna je z důvodu nemoci.

(V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Opravdu prosím sněmovnu o klid. Jestli někdo intenzivně potřebuje něco konzultovat, nechť to konzultuje mimo tento sál. Pana Kynštetra bych prosil, aby nezaváděl nového poslance do špatných zvyklostí tady. V roli kancléře je to mimořádně nešťastné.

Slovo má pan poslanec Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nezbývá mi, než abych reagoval na svého předřečníka, pana poslance Kučeru, který navrhl vyřadit sněmovní tisky 788/2 a 836/2. Stejně jako tu před chvílí hovořil pan poslanec Vymětal o celním zákonu, o zákonu č. 13, i já budu hovořit o tomto tisku, který za několik dní bude v této sněmovně již bezmála rok. Právě díky další poslanecké iniciativě pana poslance Kučery, pana poslance Němce a dalších se pozdrželo projednávání obou těchto předloh až přes léto letošního roku. Já si myslím, že zemědělský výbor, který se těmito předlohami zabýval až do poslední chvíle, to znamená do čtvrtka minulého týdne, musí nejlépe vědět, které návrhy schválil a jaký komplexní pozměňovací návrh Poslanecké sněmovně předložil.

I kdyby vystoupil jakýkoliv jiný poslanec Poslanecké sněmovny s námitkou, že nebyl dostatek času - protože pozměňovací návrh byl předložen včera ve 14 hodin, tudíž 24 hodin před zahájením schůze, myslím, že není důvod, abychom znovu odročovali a vyřazovali z tohoto programu tyto dvě novely zákona o myslivosti.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane místopředsedo, jestli jste takto nervózní, než střílíte jelena, tak ho nikdy netrefíte. Nemohu si pomoci. (Smích v sále.) Sdílím váš názor, že by myslivci neměli být diskriminováni, ale nemohl jsem si odpustit tuto poznámku.

Kdo se dále hlásí o slovo? Pan ministr Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, žádám sněmovnu o jednu záležitost. Týká se toho, zdali by byla ochotna projednat na této schůzi sněmovny ve druhém a třetím čtení vládní návrh zákona o azylu. Je to návrh, který prošel Poslaneckou sněmovnou v prvním čtení na květnové schůzi. Projednal ho příslušný gesční výbor. Já bych byl rád, kdyby tento zákon vstoupil v účinnost co nejdříve, a to i vzhledem k případné migrační vlně, která by mohla do prostoru střední Evropy v budoucnu dorazit. Považoval bych za poněkud zbytečné, kdybychom odkládali projednání tohoto zákona na příští schůzi sněmovny. Jednal jsem o tom s poslanci výboru pro bezpečnost. Mají na to - alespoň ti, se kterými jsem hovořil - shodný názor.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já jsem si to zapsal. Samozřejmě o tom budeme hlasovat. Nicméně bych prosil, kdyby slova "jednal jsem o tom s poslanci výboru" mohla být "s reprezentativní částí poslanců výboru", nikoliv s jednotlivci. Proto prosím, aby předseda výboru byl také přítomen, aby k tomu mohl dodat vysvětlení.

Kdo další se hlásí k pořadu schůze? Jestliže nikdo, dostáváme se k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podány, s tím, že začneme mými návrhy. Prosím, abyste se dostavili k hlasování.

 

První byla žádost předsedy vlády o zařazení bodu "Smlouva o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a v Evropské informační a pozorovací síti" za bod 15 návrhu pořadu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 182 poslanců 159 pro, 9 proti. Návrh byl přijat.

 

Druhým mým návrhem je návrh časového harmonogramu projednávání zákona o státním rozpočtu s umístěním za bod 27 dosavadního návrhu pořadu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 182 poslanců 177 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Třetí návrh je přeřadit bod 29, odpovědi na písemné interpelace, mezi druhá a třetí čtení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 183 poslanců 176 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Změna názvu bodu 28 na změny ve složení orgánů, nejenom tedy ve složení výborů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 5 z přítomných 184 poslanců 179 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Sděluji, že pan poslanec Payne má náhradní kartu č. 13.

 

Nyní je tu návrh paní poslankyně Šojdrové jako bod 16 zařadit druhé čtení sněmovního tisku 909, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP