(18.30 hodin)

(pokračuje Starec)

Předem říkám, že když jsem přišel s touto připomínkou za navrhovateli zákona, za zástupci ministerstva, tak byla akceptována a ministerstvo v duchu tohoto principiálního záměru zpravodaje zpracovalo tuto úpravu a komplexně ji do zákona promítlo. Tím znovu chci říci, že návrh na to, abychom postupovali podle usnesení hospodářského výboru, je tím odůvodněnější.

Druhá věc, ke které bych se vrátil, je, že tato právní úprava je plně kompatibilní s Evropskou unií, řekl bych, že v této verzi možná ještě o něco více, a že zároveň ruší téměř 15 různých vyhlášek a nařízení vlády, popř. části zákona z daleké minulosti, které už zdaleka nebyly v situaci, že by se daly použít pro současný stav.

Co se týče ostatních věcí, bylo k tomuto zákonu již vše řečeno při prvním čtení ve zpravodajské zprávě, takže se k nárokům na státní rozpočet a k dalším záležitostem už nemusím vracet a nemusím je zdůvodňovat.

Bude-li zájem, lze ocitovat i ta usnesení nebo ty evropské normy, které v této souvislosti byly použity při zpracovávání tohoto nového komplexního návrhu, ale myslím si, že je všechno vyjádřeno v tisku 373/1. To je tedy moje zpráva a já nemám v tuto chvíli žádných dalších připomínek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji poslanci Starcovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Hlásí se pan kolega Teplík, žádná písemná přihláška není, takže můžete hovořit. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji, pane předsedající, omlouvám se, že jsem vás přeslechl.

Vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, jsem si vědom toho faktu, že řadě z nás může připadat tato zákonná předloha jako okrajová, jako norma v podstatě povinnostní a jako norma, která se hospodářského a obchodního života ČR příliš netýká. Přesto si myslím, že vývoj nemusí stát na místě a celá tato záležitost se může svým způsobem vyvíjet.

Nicméně si dovolím nebýt tak optimistický jako pan zpravodaj ve své zpravodajské zprávě, a bohužel musím konstatovat -

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, musím vás přerušit.

Kolegyně a kolegové, prosím o klid.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji vám, pane místopředsedo.

Bohužel musím konstatovat, že tato zákonná předloha v rozporu s tím, co je napsáno v její důvodové zprávě, v řadě ustanovení není kompatibilní s právem EU. Jednak musím podotknout, že právo Evropské unie nemá jednotnou právní normu na úpravu námořního práva, každá země toto řeší svými vlastními národními předpisy, ale podotýkám, že všechny tyto předpisy vycházejí z předlohy, kterou je Britský námořní kodex. A právě s tímto kodexem se tato naše předloha dostává v několika svých ustanoveních a paragrafech do rozporu.

Navíc se domnívám, že je i v rozporu s obecně závaznými přijatými mezinárodními dohodami, jako je Yorsko-antverpská dohoda a Hamburská dohoda. Z tohoto důvodu si dovoluji v obecné rozpravě navrhnout vrácení této předlohy předkladateli k dopracování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Teplíkovi. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Rozpravu uzavírám, protože se nikdo nehlásí.

Takže před hlasováním má možnost vystoupit zpravodaj i navrhovatel. Přejete si vystoupit? Zpravodaj nikoli, pan navrhovatel, ministr dopravy a spojů ČR kolega Antonín Peltrám ano.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Antonín Peltrám: Pane předsedající, dámy a pánové, platí zásada, že obecné obvinění je nevyvratitelné. Já se na rozdíl od pana poslance Teplíka zabývám normami Evropské unie od roku 1985 a ministerstvo v této oblasti pracuje taky déle. Z mého hlediska mohu zaručit, že návrh je v plném souladu s EU, také jsme to projednávali s Evropskou komisí. Jinak jsou daleko závažnější mezinárodní organizace v námořní dopravě, takže obvinění, že návrh zákona není kompatibilní, mohu jenom popřít.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Slyšeli jsme závěrečné slovo před hlasováním o návrhu kolegy Teplíka. Vidím zdviženou ruku Jiřího Hofmana, ale rozprava byla, pane kolego, uzavřena. Pardon, to je návrh na odhlášení, moc se omlouvám. Odhlašuji vás tedy a žádám o novou registraci.

Budeme v hlasování pořadové číslo 41 rozhodovat o návrhu kolegy Teplíka na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Nebo který návrh to byl, pane kolego? (Poslanec Teplík: Návrh k přepracování.) Návrh k přepracování ve druhém čtení není možný, takže váš návrh je nehlasovatelný, není tedy o čem hlasovat. Rozprava byla uzavřena, čili pan kolega Teplík může hovořit pouze procedurálně.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já si troufám upřesnit svůj návrh, a to na vrácení této předlohy výboru k opětovnému projednání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, je to nový návrh, ale musíme předtím otevřít rozpravu. Otevřít rozpravu může ministr, kterýkoli člen vlády, popřípadě sněmovna svým usnesením. Protože již několikrát jsme se do podobné situace dostali, nikdy to nebylo akceptováno jako upřesnění návrhu.

Sněmovna tedy nejprve bude hlasovat o znovuotevření rozpravy a potom kolega Teplík dostane možnost změnit tento návrh.

 

Takže v hlasování pořadové číslo 41 budeme hlasovat o návrhu na znovuotevření rozpravy. Hlasování zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 136 pro bylo 71, proti 55, návrh byl přijat.

 

Rozprava je opět otevřena, pan kolega Teplík se do ní hlásí.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji sněmovně, děkuji kolegyním a kolegům za shovívavost a opět vznesu návrh na vrácení této předlohy výboru k opětovnému projednání.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu tedy uzavírám. Budeme tedy hlasovat o návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k opětovnému projednání, jak navrhl pan kolega Teplík.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 42. Stanovisko pana ministra je negativní, zpravodaje taktéž.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 42. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 148 pro 67, proti 67, návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku. Táži se, kdo se hlásí z místa. Hovořit bude pan kolega Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že nebyl přijat můj návrh, dovolím si předložit komplexní pozměňovací návrh k této předloze. Nicméně se zeptám pana předsedajícího, protože je jistě lepším znalcem jednacího řádu než já, zdali musím tento návrh číst na mikrofon, nebo stačí ho předložit v písemné podobě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Přestože jsem přesvědčen, že je zájmem nás všech, aby ke čtení nedošlo, tak praxe zde zaběhnutá je taková, že je-li text pozměňovacího návrhu součástí sněmovního tisku, je možno odkázat na sněmovní tisk, nicméně není-li součástí sněmovního tisku, je zapotřebí přednést celý pozměňovací návrh.

Pane kolego, váš návrh, pokud se nemýlím, nemá číslo sněmovního tisku, je tedy zapotřebí celý tento návrh přednést. Takže prosím.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Dobře, nezbývá mi tedy nic jiného, předem se omlouvám, měl jsem dobrou vůli. Upozorňuji jenom, že to je pět stránek v podstatě holého paragrafového textu nebo určitých textových úprav, takže samozřejmě nevyžaduji absolutní přítomnost v sále.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nedemoralizujte tady poslankyně a poslance, pane kolego, já si myslím, že všichni si rádi poslechneme váš technický projev.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Jsem rád, pane předsedající, že si to všichni poslechnou rádi, a já tedy začínám s pozměňovacím návrhem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP