(11.20 hodin)
(pokračuje Gross)

Náklady za českou stranu budou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury a pro řešení případných problémů spojených s touto investicí bude zřízena smíšená česko-polská komise.

Na polské straně odsouhlasila záměr na sjednání této úmluvy rada ministrů Polské republiky dne 22. července, pardon, června 2001. A ministři dopravy a spojů České republiky a ministr dopravy a mořského hospodářství Polské republiky tuto smlouvu podepsali v Katovicích dne 25. srpna loňského roku.

Děkuji vám za pozornost. Doufám, že sněmovna vysloví s touto smlouvou souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1038/1. Prosím zpravodaje výboru, pana poslance Petra Šuláka, aby návrh odůvodnil.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, stejně jako v předchozím případě pan ministr vnitra vyčerpávajícím způsobem popsal okolnosti této smlouvy, takže mně nezbývá nic jiného, než abych vás seznámil s činností zahraničního výboru.

Zahraniční výbor se na své schůzce dne 14. listopadu zabýval touto smlouvou a přijal následující usnesení. Po odůvodnění náměstka ministra dopravy a spojů Karla Holla a zpravodajské zprávě Petra Šuláka zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín-Chalupki;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a otevírám rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrhu, jak byl předložen zahraničním výborem. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín-Chalupki."

 

O tomto rozhodneme v hlasování pořadové číslo 619, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 619 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 137 vyslovilo 110 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je bod 114 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

114.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace
výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu
/sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se za omluveného ministra obrany Jaroslava Tvrdíka ujal slova ministr školství Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám Poslanecké sněmovně k projednání vládní návrh na vyslovení souhlasu s Memorandem o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit, které je též známo jako Memorandum EUROPA.

Memorandum EUROPA je jedním ze základních smluvních instrumentů upravujících spolupráci v oblasti obranného výzkumu v rámci západoevropské skupiny pro vyzbrojování, jejímž členem se Česká republika stala v roce 2000. Hlavním prostředkem spolupráce podle Memoranda EUROPA by v budoucnosti měla být tzv. evropská výzkumná seskupení vytvářená k řešení konkrétních výzkumných programů či jednotlivých výzkumných projektů.

Ačkoliv Memorandum EUROPA bude prováděno převážně v působnosti resortu obrany, jde o mezinárodní smlouvu prezidentské povahy vyžadující souhlas Parlamentu České republiky. Důvodem je ustanovení, které smluvním stranám ukládá povinnost aplikovat při provádění tohoto memoranda ve vztahu k daním, clům a podobným dávkám Dohodu o právním postavení Západoevropské unie, zástupců státu a mezinárodního personálu sjednanou dne 11. května 1955 v Paříži. Tato tzv. Pařížská dohoda má charakter smlouvy o výsadách a imunitách podléhající ve smyslu článku 49 Ústavy ČR souhlasu Parlamentu ČR. Ačkoliv Česká republika přístup k Pařížské dohodě nepřipravuje, prostřednictvím Memoranda EUROPA se zavazuje k její částečné aplikaci. V důsledku toho podléhá Memorandum EUROPA souhlasu Parlamentu ČR.

Vážený pane předsedo, vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, jménem vlády vás žádám o vyslovení souhlasu s Memorandem EUROPA, které přispívá k posílení spolupráce mezi Českou republikou a ostatními státy evropského kontinentu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vládní návrh projednal zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 1043/1 a 1043/2. Prosím zpravodajku zahraničního výboru, paní poslankyni Světlanu Navarovou, aby návrh výboru odůvodnila.

 

Poslankyně Světlana Navarová: Vážená paní předsedající, milé kolegyně, kolegové, zahraniční výbor se návrhem zabýval na své 49. schůzi dne 14. listopadu 2001 a doporučil sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se sjednáním Memoranda o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsaného dne 15. května 2001 v Bruselu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan poslanec Michal Lobkowicz.

 

Poslanec Michal Lobkowicz: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro evropskou integraci se danou smlouvou zabýval na své 53. schůzi dne 10. ledna a doporučil Poslanecké sněmovně s ní vyslovit souhlas. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak. Rozpravu končím.

Vzhledem k tomu, že v rozpravě nepadly žádné návrhy a že usnesení obou výborů jsou identická, můžeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jej doporučil jak zahraniční výbor, tak výbor pro evropskou integraci.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se sjednáním Memoranda o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsaného dne 15. května 2001 v Bruselu."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 620, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 620 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 137 pro vyslovilo 107 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Poslední z bloku druhých čtení mezinárodních smluv je bod 115, schváleného pořadu schůze, kterým je

 

115.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954
/sněmovní tisk 1047/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, zmíněná úmluva, kterou uvedla paní místopředsedkyně Buzková, byla schválena usnesením vlády č. 517 ze dne 30. května 2001 s tím, že zahraniční výbor po projednání zde v prvém čtení se jí věnoval 14. listopadu 2001 a vydal Poslanecké sněmovně doporučující stanovisko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP