(pokračuje Svoboda I.)

Na závěr závěrečného slova bych se zmínil ve vztahu k rozpočtu i o problematice sociálního pojištění, protože stabilita rozpočtové soustavy naší republiky je ve značné míře závislá na stabilitě systémů sociálních transferů.

Nejsme nepřáteli širší orientace příjmové základny formou kapitálového fondového modelu v určité míře. Ale osobně nechtějte po mně jako po ministru financí této republiky, abych situaci naprosto netransparentního kapitálového trhu, kolísajících cen akcií na jakýkoli impuls, byť naprosto šumový, vlastně mrtvostí tohoto trhu, propagoval model, jehož celková bilance by byla ve značné míře nebo úplně odvozena právě od parametru tohoto trhu. A tady nám, bohužel, heslo minulých vlád "ekonomika před právem" vytvořilo obrovský časový dluh a myslím si, že tento dluh bychom měli všichni společně splatit a pak hovořit o dalších modelech důchodového pojištění.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru financí Ivo Svobodovi, i když připomínám, že jste v druhé části hovořil k druhému sněmovnímu tisku. V tuto chvíli bych poprosil zpravodaje ke sněmovnímu tisku č. 35 bodu 6 našeho pořadu, poslance Libora Ježka, aby se ujal závěrečného slova, pokud se ho nevzdává. Nevzdává, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ježek: Pane předsedající, dámy a pánové, pokusil bych se stručně shrnout tu část sdružené rozpravy, která se týkala bodu 6 schváleného programu 5. schůze. V této rozpravě k bodu 6 ve vystoupení pana poslance Matulky zazněla otázka na pana ministra, kde chce odpověď v rámci prvého čtení, a dále v této rozpravě zazněly dva návrhy pana poslance Gongola na přikázání tohoto sněmovního tisku rozpočtovému a hospodářskému výboru a poslance Libora Ježka na zamítnutí v prvém čtení vládního návrhu zákona.

Já bych tuto řeč ukončil a otázkou zůstává odpověď pana ministra. (Hlas: Odpověď byla řečena.) Protože byla řečena v projevu pana ministra, myslím, že můžeme přistoupit k hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Poprosil bych, pane zpravodaji, jestli byste předložil Poslanecké sněmovně první návrh k hlasování k tomuto sněmovnímu tisku.

 

Poslanec Libor Ježek: Podle jednacího řádu bude v prvním pořadí hlasování návrh poslance Libora Ježka, který si dovoluji přečíst.

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR po zprávě předkladatele ministra financí pana Svobody, zprávě zpravodaje poslance Libora Ježka a po rozpravě Poslanecké sněmovny zamítá v prvém čtení vládní návrh zákona sněmovní tisk č. 35, ve kterém se mění zákon ČNR č. 587 z r. 1992 o spotřebních daních a zákon č. 588 z roku 1992 o dani z přidané hodnoty."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 15.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo jste pro přijetí tohoto návrhu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat - výsledek hlasování je takový, že pro návrh se vyjádřilo 82 poslanců a poslankyň, proti bylo 108 poslankyň a poslanců.

 

Pane zpravodaji, prosím, abyste předložil další návrh hlasování.

 

Poslanec Libor Ježek: V případě, že neprošel tento návrh, to znamená, že nebyl podán návrh o vrácení k přepracování, tzn., že tento návrh je propuštěn do druhého čtení a v druhém čtení přikazuje sněmovna rozpočtovému a hospodářskému výboru tento návrh, sněmovní tisk č. 35, k projednání v těchto výborech.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Obávám se, že musíme rozhodnout odděleně o těchto dvou návrzích - rozhodneme tedy nejprve při hlasování pořadové číslo 16 o přikázání sněmovního tisku č. 35 rozpočtovému výboru.

Kdo je pro přikázání tohoto tisku rozpočtovému výboru, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 191 poslankyň a poslanců a proti nebyl nikdo.

 

V dalším hlasování, pořadové číslo 17, rozhodneme o přikázání sněmovního tisku č. 35 výboru hospodářskému.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 176 poslankyň a poslanců, proti bylo 12.

 

Děkuji v této chvíli zpravodaji k sněmovnímu tisku č. 35, kolegovi Ježkovi.

 

Nyní přistoupíme k projednání sněmovního tisku č. 36 (bod 7), jehož zpravodajem je pan poslanec Martin Kocourek.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP