(pokračuje Gross)

V této chvíli bychom měli přistoupit k tomu, neboť je po uzavření rozpravy, že se závěrečného slova může ujmout zástupce předkladatelů, kterým je v tomto okamžiku ministr financí. Ptám se ho tudíž, jestli ke sněmovnímu tisku 36, kterým je zákon o dani z příjmu, hodlá ujmout závěrečného slova, či se jej vzdává. Vzdává. Pan poslanec Kocourek jako zpravodaj má možnost vyjádřit se v závěrečném slovu. Ptám se ho, zda se chce vyjádřit. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, zaznamenal jsem v průběhu rozpravy jeden návrh usnesení k tomuto návrhu zákona, a to návrh usnesení, které jsem navrhl já jako zpravodaj, a to je zamítavé stanovisko sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozhodneme v tuto chvíli o návrhu na zamítnutí, jestli vám, pane zpravodaji, dobře rozumím.

 

Poslanec Martin Kocourek: Ano, to znamená, že Poslanecká sněmovna se po zprávě ministra financí a zpravodaje usnese k zamítavému stanovisku tohoto vládního návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Dobře. Budeme hlasováním pořadové číslo 18 rozhodovat o tom, že sněmovní tisk č. 36 bude zamítnut. Je zde žádost o odhlášení. Pardon. Faktická poznámka, ale prosím za řečnický pult, aby všichni kolegové mohli slyšel obsah této faktické poznámky. Upozorňuji vás, pane kolego, že jsme mimo rozpravu, takže vám nebudu moci dát příliš velký prostor, je to pouze k proceduře hlasování.

 

Poslanec Ivan Pilip: Zcela technická připomínka. Žádost na Kancelář, teď už to skočilo správně. Ale při všech předchozích jednáních svítil jiný název bodu, než o kterém se hlasovalo. Svítil státní rozpočet při spotřebních daních, potom dlouho svítila spotřební daň při daních z příjmu, čili jestli by Kancelář mohla zajistit, aby svítily v okamžiku hlasování správně názvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji vám za tuto poznámku. Myslím si, že byla na místě. V tuto chvíli tedy rozhodneme v hlasování číslo 18 o zamítnutí sněmovního tisku číslo 36.

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování číslo 18. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Kolegyně a kolegové, mám zde námitku proti tomuto hlasování, nechám to doběhnout, prohlašuji ho za neplatné, jeden kolega poslanec nemá možnost se zaregistrovat a účastnit se hlasování, tudíž by to byl problém. Odhlásím v tuto chvíli všechny poslance a poslankyně, všechny bych vás poprosil o novou registraci. Počkám, zda kolega bude moci hlasovat, zda bude v pořádku hlasovací zařízení. Pan poslanec Vávra má náhradní kartu číslo 10.

 

V tuto chvíli můžeme v hlasování pořadové číslo 19 rozhodnout o zamítnutí sněmovního tisku číslo 36. Zahajuji hlasování.

Kdo je pro zamítnutí tohoto tisku, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 14 poslanců a poslankyň, proti bylo 172 poslanců a poslankyň.

 

Je zde ještě jedna faktická poznámka, ale upozorňuji vás, že jsme mimo rozpravu, tudíž pouze k proceduře hlasování. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, nejsem si jist, jestli mám zprávu, jak má fungovat hlasovací zařízení, ale jsem přesvědčen, že když člověk v průběhu hlasování stiskne tlačítko a rozsvítí se nějaká signální kontrolka, a pak to chci stáhnout a zmáčknu podruhé tlačítko, měla by zhasnout, ale ono to nefunguje. Mám pocit, že něco s hlasovacím zařízením je v nepořádku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, v jednacím řádu je pouze to, že poslanec může v průběhu celé dvacetivteřinové lhůty rozhodnout, jestli bude pro a proti. Musím se vás tudíž zeptat, zda vznášíte námitku proti hlasování.

 

Poslanec Jiří Payne: Jen upozorňuji, že je technická závada na hlasovacím zařízení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Předpokládám, že Kancelář sněmovny toto slyšela. Buď hlasovací zařízení přestalo fungovat, zákon o jednacím řádu na to pamatuje tak, že bychom hlasovali zdvižením ruky za pomoci skrutátorů. Zatím ale takovouto námitku jsem nezaznamenal, budeme pokračovat v hlasování prostřednictvím hlasovacího zařízení. Požádal bych v tuto chvíli zpravodaje, zdali by předložil další návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane předsedající. V případě, že sněmovna zamítla můj návrh na zamítnutí, tento tisk je propuštěn do druhého čtení a sněmovně zbývá rozhodnout, kterému z výborů bude přidělen. Doporučuji, aby to byl rozpočtový a hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Organizační výbor taktéž doporučuje rozpočtový výbor, vy v tuto chvíli navrhujete ještě hospodářský výbor. O obou návrzích rozhodneme hlasováním odděleně.

 

V tuto chvíli tedy v hlasování číslo 20 rozhodneme o přikázání sněmovního tisku číslo 36 rozpočtovému výboru.

Kdo je pro přikázání tohoto tisku rozpočtovému výboru, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Tento návrh byl přijat když se pro jeho přijetí vyjádřilo 197 poslankyň a poslanců. Proti byl 1 kolega.

 

V tuto chvíli rozhodneme o druhém návrhu na přikázání sněmovního tisku číslo 36 hospodářskému výboru.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Tento návrh byl přijat (v hlasování číslo 21), když se pro jeho přijetí vyslovilo 180 poslankyň a poslanců, proti bylo 12 poslankyň a poslanců.

 

Pane kolego, ptám se, jestli máme ještě něco k hlasování k tomuto bodu.

 

Poslanec Martin Kocourek: Myslím si, že usnesení sněmovny je v tuto chvíli kompletní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Obávám se, pane zpravodaji, že není kompletní a že stejné chyby se dopustil i předcházející zpravodaj, neboť jestli mě má paměť neklame, v rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty.

 

Poslanec Martin Kocourek: Pane předsedající, omlouvám se, ale předpokládal jsem z prvního vystoupení, že ten návrh byl míněn jinak. Konstatuji, že padl návrh na zkrácení lhůty o 20 dní.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozhodneme nyní v hlasování pořadové číslo 22 o zkrácení lhůty k tomuto sněmovnímu tisku a pak se budeme muset vypořádat s otázkou vztahující se k předchozímu bodu.

 

Rozhodneme tedy v této chvíli v hlasování pořadové číslo 22 o zkrácení lhůty k projednání sněmovního tisku číslo 36 ve výborech o 20 dní.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 145 poslankyň a poslanců, proti bylo 47 poslankyň a poslanců.

 

V této chvíli bych navrhl sněmovně ten postup, že bychom se vrátili k předcházejícímu bodu. Požádal bych zpravodaje k předešlému bodu, zdali by předložil návrh na zkrácení, zdali padl v rozpravě, má paměť mi říká, že padl. Pokud zpravodaj řekne, že nepadl, potom se hluboce omluvím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP