(12.00 hodin)

(pokračuje Rychetský)

Proto tato novela má učinit z úřadu, a v tomto případě z předsedy úřadu, osobu nezávislou na exekutivě. Jak víte, předseda úřadu je jmenován prezidentem na návrh vlády, a aby se posílila jeho nezávislost, nebylo možné dát do zákona prostor pro to, aby vláda mohla i bez konkrétního, v zákoně uvedeného důvodu iniciovat jeho odvolání. Tím bychom nedodrželi ten závazek, že to bude nezávislý úředník. Proto jsme použili naprosto stejnou dikci, jaká je v zákonu o NKÚ u předsedy tohoto úřadu. To je vše, co jsem chtěl říci.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zástupci navrhovatelů. Táži se, zda chce využít možnosti závěrečného slov zpravodaj pan poslanec Kalousek. Nechce. Prosím ho, aby nám předložil návrh, jak budeme hlasovat. Obávám se, že to nebude moc složité.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás provedl houštinou pozměňovacích návrhů, kterých je jeden, a sice návrh pana poslance Vymětala, který máte uveden ve sněmovním tisku 125/3. Myslím, že nám nic nebrání, abychom o tomto návrhu hlasovali.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozhodneme o tomto návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 125/3. Stanovisko navrhovatele nesouhlasné, stanovisko zpravodaje zásadně nesouhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 321. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro 35, proti 140, návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku, pane zpravodaji? Ano, takže přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle sněmovního tisku 125."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 322 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro 178, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přicházíme k dalšímu bodu, kterým je bod

 

97.
Vládní návrh zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
/sněmovní tisk 154/ - třetí čtení

 

Zahajuji třetí čtení. Místo u stolku zpravodajů už zaujal místopředseda vlády Pavel Rychetský, který zastoupí Pavla Mertlíka. Prosím také zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Starce, aby zaujal též pozici u stolku zpravodajů.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 154/2. Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu ve třetím čtení, kterou otevírám. Hlásí se někdo do rozpravy ve třetím čtení? Nehlásí, uzavírám.

Prosím pana zpravodaje, aby se připravil na to, jak nechá hlasovat, ale ještě se táži místopředsedy vlády Rychetského, jestli chce využít možnosti závěrečného slova. Ano, je tomu tak. Hovořit bude místopředseda vlády pan Pavel Rychetský. A prosím o klid.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, děkuji vám za péči, kterou jste věnovali předloženému návrhu zákona v rámci předchozích čtení. Zejména děkuji hospodářskému výboru a chci jménem předkladatele sdělit, že všechny pozměňovací návrhy navržené hospodářským výborem předkladatelé akceptují. Považujeme je za vylepšení normy.

Negativní stanovisko má vláda jako předkladatel k jedinému pozměňovacímu návrhu, a to k pozměňovacímu návrhu pana poslance Exnera. Podle předloženého návrhu zákona se předpokládá, že nouzové zásoby ropy bude možno skladovat mimo území České republiky pouze na území členských států EU. Pan poslanec Exner svým pozměňovacím návrhem navrhuje, aby byla vypuštěna slova "Evropské unie". Chápeme, že by možná pro nás bylo někdy výhodné skladovat tyto nouzové zásoby ropy např. na území Slovenska. Po konzultaci s EU a zejména po prostudování těch směrnic EU, které my tímto zákonem implementujeme do našeho právního řádu, musím však říci, že taková možnost bohužel není, a proto nemůžeme k tomuto jedinému pozměňovacímu návrhu vyslovit kladné stanovisko.

Děkuji vám a doufám, že návrh zákona podpoříte.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády Rychetskému. Chce využít možnosti závěrečného slova zpravodaj? Ne. Prosím, pane zpravodaji, abyste přednesl sněmovně proceduru, kterou navrhujete.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji,a bychom hlasovali tak, že v bodě A budeme hlasovat o 1, 2 a 3 zvlášť, u bodu B samostatně a u bodu C - protože se jedná o komplex legislativně technických změn, které se nijak neváží na čtyři návrhy předtím, navrhuji, nebude-li nikdo proti, hlasovat o všech najednou. Kdyby byl někdo proti, můžeme o každém bodu zvlášť, ale myslím, že vzhledem k diskusi a vzhledem k tomu, jaké jsou to návrhy, to nebude potřeba. Takový je návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je souhlas s touto procedurou, nebo navrhuje někdo jiný postup? Ne, zřejmě byl konsensuálně akceptován návrh pana poslance Starce. Prosím, pane zpravodaji, abyste předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Martin Starec: Nejdříve bychom hlasovali o bodu A1. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra kladné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 323. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Druhý návrh je návrh pod písmenem A2. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pana ministra je také kladné.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 324. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro 182, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Další bude A 3, opět doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ministr také doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 325. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro 181. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Další bude pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B pana poslance Václava Exnera. Již jsme slyšeli ve zprávě pana místopředsedy vlády, že nedoporučuje, zpravodaj také nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 326. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 185 pro 29, proti 1590. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Konečně pod písmenem C je soupis legislativně technických úprav, který jsem předložil já jako zpravodaj, a navrhl jsem hlasovat o všech najednou, tzn. o bodu C1 až C7. Samozřejmě doporučuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP