(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Navrhovatel také doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 327. Ptám se, kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro bylo 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martin Starec: Konstatuji, že byly přijaty pozměňovací návrhy pod písmeny A1, A2, A3 a pod písmenem C, nebyl přijat B. Navrhuji tedy hlasovat o celku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. V tuto chvíli budeme tedy hlasovat o závěrečném návrhu usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), podle sněmovního tisku 154, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 185, pro bylo 160, proti 3. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas (v hlasování číslo 328).

 

Děkuji zpravodaji Martinu Starcovi a místopředsedovi vlády Pavlu Rychetskému.

 

Kolegyně a kolegové, nyní v tuto chvíli můžeme projednávat už jenom jeden jediný bod, u kterého jsme si ale stanovili, že jej začneme projednávat až po přestávce. Je jím návrh zákona o léčivech. V tuto chvíli bychom tedy museli přistoupit k revokaci toho rozhodnutí, zařadit jej v tuto chvíli, tím bychom mohli pokračovat tímto bodem jako posledním, ve kterém můžeme dnes pokračovat. Teoreticky můžeme ještě projednávat další dva body, kterými jsou bod 86, zákon o advokacii - ten můžeme projednávat nejdříve od 16 hodin, a bod druhý, bod číslo 77, novela trestního zákona - tu můžeme začít projednávat v 17 hodin. A veřejné zakázky? Ty můžeme začít projednávat poté, co o nich bude jednat příslušný výbor, který sněmovna požádala o stanovisko. To stanovisko budeme znát v úterý, neboť v úterý je příslušný výbor svolán.

Ptám se tedy, zda někdo přednášíte návrh na revokaci rozhodnutí o tom, že zákon o léčivech proběhne až po polední přestávce. Vidím pana poslance Škromacha, že se hlásí. Nevím, co nám chce sdělit. Přistupte k řečništi a ujměte se slova.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přednáším návrh na revokaci tohoto usnesení - abychom urychlili naše jednání. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen teď, v tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji za tento procedurální návrh.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 329, ve kterém o tomto návrhu rozhodneme.

Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Z přítomných 185 pro 168, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli v souladu s tímto rozhodnutím můžeme přistoupit k projednávání bodu

 

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb.,
o léčivech a o změnách a doplněních některých souvisejících zákonů,
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 110/ - třetí čtení

 

Kolegyně a kolegové, opětovně vás žádám, abyste své projevy poněkud utlumili, protože práce stenografů v této sněmovně není příliš záviděníhodná - ještě navíc, když hladina hluku dosáhne tohoto stupně, pak je práce prakticky nemožná. Nenuťte mě, abych jednotlivé kolegy a kolegyně vyvolával jménem.

Zahajuji třetí čtení tohoto návrhu. U stolku zpravodajů již zaujal pozici ministr zdravotnictví České republiky pan Ivan David. Zároveň prosím zpravodaje výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pana poslance Milana Cabrnocha, aby učinil totéž a aby ho kolega Nečas neblokoval a umožnil mu pracovat.

Pozměňovací návrhy jsme obdrželi ve sněmovním tisku 110/2. Žádám zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval rozpravu.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Vidím, že se jako první do této rozpravy hlásí ministr zdravotnictví České republiky Ivan David. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jedná se o dosti komplikovanou normu, a to jak z hlediska věcného, tak i z hlediska legislativně technického. Důvodem pro předložení projednávaného vládního návrhu je snaha v co možná největší míře přizpůsobit naše právní normy právu Evropského společenství a odstranit nedostatky, které se při aplikaci zákona v praxi objevily. Zpracovatelem bylo vedle Ministerstva zdravotnictví vzhledem k tomu, že je zde upravena i problematika veterinárních látek, také Ministerstvo zemědělství, na které nás upozornila odborná veřejnost.

Rozsah dokládá, že připomínek bylo mnoho - k té původní normě i k té normě, která je dnes předkládána.

Vládní návrh se týká zejména problematiky výjimek z registrace léčivých přípravků, dále vybavení pacienta potřebnými léčivy ošetřujícím lékařem v oblasti vyhrazených léčiv, zařazení zařízení transfuzní služby mezi výrobce léčiv a podrobnější vymezení průběhu klinického hodnocení a dalších drobnějších úprav většinou technického rázu.

Já se zde nyní vyjádřím k těm návrhům, které mohou být sporné, které budou asi předmětem hlasování, kde asi budou nevelké rozdíly mezi počtem hlasů pro a proti.

V průběhu projednávání tohoto vládního návrhu ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jakož i při jeho projednávání v plénu, byla vznesena řada pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy v tisku 110/2, ke kterému proběhne hlasování. S pozměňovacími návrhy obsaženými v tisku v oddílu A - to je ta nejrozsáhlejší část na začátku - doporučuji souhlas, a to až na po pozměňovací návrh uvedený pod bodem 14 oddílu A, který se týká registračního řízení a kde podle mého soudu nesmí být vypuštěn seznam podmínek, za kterých může být registrovaná látka zařazena mezi vyhrazená léčiva. Námitka se tedy netýká obsahu celého bodu 14, ale pouze jedné jeho části.

Z důvodů, které jsem uvedl, podporuji a souhlasím s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Fischerové, který je uveden v pozměňovacích návrzích ve druhém čtení ze dne 29. v tisku 110 jako B, bod 1, neboť tento návrh stanoví skupinu léčivých přípravků, kterou lze stanovit za vyhrazená léčiva.

Navrhuji tedy toto včlenit jako obligátní součást do bodu 14, to znamená, že bod 14 bez tohoto vymezení má věcně značně jiný význam a vedl byl k extrémnímu rozšiřování počtu vyhrazených léčiv, která by byla prodávána mimo lékárny se všemi z toho plynoucími důsledky. Před tím varuji.

K dalším pozměňovacím návrhům paní poslankyně Fischerové uvádím, že pozměňovací návrh pod bodem 2 - to si potom řekneme během hlasování - lze doporučit za podmínek, které jsou tam uvedeny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP