(9.11 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, já jsem se s tímto kalendářem seznámil, jsou na nich opravdu zajímavé revoluční výjevy, takže myslím si, že se každý může řádně pokochat do roku 2000. Takže teď registruji další - prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já nebudu rozdávat, já sněmovně uberu trošku práce. Včera jsme při projednávání vládního návrhu zákona o dani z přidané hodnoty tento zákon schválili, a jelikož jsem avizoval ve druhém čtení, že v případě, že v tomto vládním návrhu zákona se objeví věc, které jsem navrhoval formou pozměňovacích návrhů, a to se týká zavedení snížené sazby daně u služeb veřejného stravování a ubytování - což se stalo, sněmovna toto snížení schválila. Já bych vám chtěl všem poděkovat, protože podnikatelé v této branži na tuto věc čekali čtyři roky a včera se konečně dočkali. Takže z těchto důvodů i z důvodů dalších mých schválených pozměňovacích návrhů navrhuji a žádám sněmovnu podle § 86 odst. 6 o souhlas vzetí mého návrhu zákona zpět.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. To byl pan kolega Kořistka. Kolegyně a kolegové, prosím trochu o klid, i když si dovedu představit, že při studiu toho kalendáře leckterý z vás se rozjaří, ale my v tuto chvíli musíme - protože návrh zákona lze vzít zpět do ukončení druhého čtení. Druhé čtení bylo ukončeno, takže myslím si, že skutečně musíme hlasováním vyřadit bod č. 74 z programu schůze a konstatovat, že tento návrh byl vzat zpět. Čili je srozumitelné, o čem budeme hlasovat?

Já bych jen poprosil skutečně - já nevím, jestli na studování toho kalendáře nemám na chvíli přerušit schůzi sněmovny.

Kolegyně a kolegové, budeme v hlasování pořadové číslo 241 rozhodovat o procedurálním návrhu pana Kořistky na vyřazení bodu č. 74 a souhlasu se vzetím zpět tohoto návrhu.

Hlasování číslo 241 zahajuji a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti.

Návrh byl přijat. Z přítomných 173 pro 146, proti 3. Konstatuji, že jsme tento bod vyřadili z našeho programu.

 

Nevidím žádné přihlášky, které by znamenaly návrhy na změnu programu a můžeme přistoupit k avizovanému bodu

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády České republiky a ministr financí pan Pavel Mertlík a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek. Budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě, do které zatím nemám písemnou přihlášku. Nicméně táži se, zda se někdo do této přerušené podrobné rozpravy hlásí. Ano, jest tomu tak. Hlásí se pan kolega Petr Hort.

Kolegyně a kolegové, já bych skutečně požádal o to, aby se atmosféra v jednacím sále o něco zklidnila. Já myslím, že každý bude mít dostatek času v průběhu polední přestávky si kalendář prostudovat a inspirovat se. Prosím, pane kolego. Pan kolega Hort.

 

Poslanec Petr Hort: Vážený pane předsedající kolegyně, kolegové. Chtěl bych předložit tyto pozměňovací návrhy.

V článku 1, k bodu 16 § 12, odst. 1 písm. b) zní: převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků, vstupujících jako materiál do vyráběných vybraných výrobků s výjimkou směsí uvedených v § 19 odst. 7.

K bodu 35 § 12 písm. c odst. 1 se slova : v § 19 odst. 2 písm. a, d a e, nahrazují slovy: V § 19 odst. 2, písm a, c, d.

K bodu 42 v § 18 odst. 2 písm. b) se slova : podle § 19 odst. 2 písm c) nahrazují slovy: podle § 19 odst. 7.

K bodu 43 v § 19 odst. 2 se ruší písmeno c v plném rozsahu. Stávající písmena d) a e) se přejmenují na písmena c) a d). V § 19 odst. 2 písm. d - dříve e se za slova uvedená v odstavci 1 vkládají slova: s výjimkou směsí uvedených v odst. 7. V § 19 se za odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní: za výrobu paliv a maziv se nepovažuje smíchání paliv a maziv uvedených v odst. 1 písm. c), d), e) s metylestery, řepkového oleje, uvedených pod číselným kódem nomenklatury celního sazebníku pod číslem 38 24 90 95 12, přičemž podíl metylesterů řepkového oleje musí činit buď více než 30 % objemových podle ČSN 656508, nebo nejvíce 5 % objemových podle ČSN 656509 všech látek ve směsí obsažených.

K bodu 44 v § 20 písm. c) se slova: v § 19 odst. 2 písm. c) nahrazují slovy: v § 19 odst. 7. K bodu 45 § 22 se ruší odst. 4 v plném rozsahu. Ostatní odstavce se přečíslují.

K bodu 43 v § 19 odst. 1 písm c). doplnit čísla : 34 03 11 00 10, 34 03 19 10 10, 34 03 19 99 10, 34 19 91 10, 38 24 90 95 20. V § 19 odst. 1 písm f) doplnit čísla: 34 03 11 00 20, 34 03 19 10 20, 34 03 19 10 90, 34 19 91 20, 34 03 19 99 20, 34 03 19 99 90, 38 24 90 9530, 38 24 90 95 90.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Hortovi. Hlásí se ještě někdo dále? Hlásí, prosím paní kolegyně. Nyní bude hovořit paní kolegyně Horníková, pak jsem zaznamenal ještě, že se někdo hlásil? Ne. Paní kolegyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi přednést pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 367 - před část 6. vložit novou část šestou s názvem: Změna zákona o DPH, která zní : Článek VII. zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: § 20 odst. 2 zní: Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítává cena bez daně při převodu cenných papírů, který je zdanitelným plněním, osvobozeným od daně podle § 28, odst. 2 písm. b) cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, který je zdanitelným plněním osvobozen od daně podle § 35 cena bez daně za převod pozemku a staveb, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 30.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP