Pořad 19. schůze

19. schůze (30. listopadu, 1., 2., 3., 7., 8., 9., 10., 21. prosince 1999)


Zahájení schůze

1. Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - druhé čtení

Projednávání (30. listopadu 1999)

2. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení

Projednávání (30. listopadu 1999)

3. Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 204/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (30. listopadu 1999)

4. Návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 271/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (30. listopadu 1999)

5. Návrh zákona o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech) /sněmovní tisk 272/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (30. listopadu 1999)

6. Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry /sněmovní tisk 335/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (30. listopadu 1999)

7. Projednání časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na I. pololetí 2000

Projednávání (30. listopadu 1999)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení

Projednávání (30. listopadu 1999)

9. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - druhé čtení

Projednávání (30. listopadu 1999)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

11. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - druhé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

12. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - druhé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (1. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2 (8. prosince 1999)

14. Návrh poslanců Vlasty Parkanové, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

15. Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) /sněmovní tisk 441/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

16. Vládní návrh zákona o obcích (obecní zřízení) /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

17. Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení) /sněmovní tisk 423/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

18. Vládní návrh zákona o okresních úřadech /sněmovní tisk 424/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

19. Vládní návrh zákona o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

20. Vládní návrh ústavního zákona o zkrácení funkčního období zastupitelstva hlavního města Prahy /sněmovní tisk 384/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

21. Vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 426/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

22. Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů /sněmovní tisk 440/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

23. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 433/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

24. Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

25. Vládní návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

26. Vládní návrh zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 438/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (1. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2

27. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích /sněmovní tisk 439/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (1. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2

28. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (1. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2 (2. prosince 1999)

29. Vládní návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 442/ - prvé čtení

Projednávání (2. prosince 1999)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 429/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (1. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2 (2. prosince 1999)

31. Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

32. Vládní návrh zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 443/ - prvé čtení

Projednávání (1. prosince 1999)

33. Vládní návrh zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) ve znění zákona č. 13/1998 Sb. /sněmovní tisk 448/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (1. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2 (2. prosince 1999)

35. Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření pochybností vzniklých v kauze SPT TELECOM, a.s.

Projednávání (2. prosince 1999)

36. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 /sněmovní tisk 376/4/ - prvé čtení nového rozpočtu

Projednávání, část č. 1 (8. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2

38. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů /sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

Projednávání (2. prosince 1999)

39. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - druhé čtení

Projednávání (2. prosince 1999)

40. Návrh poslanců Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/ - druhé čtení

Projednávání (2. prosince 1999)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení

Projednávání (2. prosince 1999)

42. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení

Projednávání (2. prosince 1999)

43. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - druhé čtení

Projednávání (7. prosince 1999)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - druhé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

46. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého a Pavla Peška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení

Projednávání (7. prosince 1999)

47. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Michaela Kuneše a Aleny Svobodové na vydání zákona o Horské službě České republiky /sněmovní tisk 350/ - prvé čtení

Projednávání (7. prosince 1999)

48. Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

49. Návrh poslanců Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Pavla Němce, Jana Grůzy a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

Projednávání (10. prosince 1999)

51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 431/ - prvé čtení

Projednávání (10. prosince 1999)

52. Vládní návrh zákona o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (krizový zákon) /sněmovní tisk 447/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

53. Vládní návrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o sbírkách muzejní povahy) /sněmovní tisk 427/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením /sněmovní tisk 430/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

55. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. /sněmovní tisk 432/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

57. Vládní návrh zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy /sněmovní tisk 445/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

58. Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu, splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999, převyšujícího rozpočtovaný schodek /sněmovní tisk 416/ - zkrácené jednání

Projednávání (10. prosince 1999)

59. Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 428/ - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1999)

60. Vládní návrh zákona o registračních pokladnách a o změně některých dalších zákonů (zákon o registračních pokladnách) /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

Projednávání (8. prosince 1999)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o Informačním centru Organizace spojených národů v Praze /sněmovní tisk 397/ - prvé čtení

Projednávání (10. prosince 1999)

62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 7. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná dne 12. května 1999 v Praze /sněmovní tisk 404/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Trestně právní úmluva o korupci, Štrasburk 27. ledna 1999 /sněmovní tisk 402/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů, Štrasburk 24. listopadu 1983 /sněmovní tisk 405/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o finančních operacích prováděných důvěrně obeznámenými osobami, Štrasburk 20. dubna 1989 a její Protokol, Štrasburk 11. září 1989 /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli, Štrasburk, 30. listopadu 1964 /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, sjednaná v Helsinkách dne 17. března 1992 /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

69. Návrh poslanců Václava Krásy, Petra Mareše, Karla Kűhnla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 325/ - třetí čtení

Projednávání (2. prosince 1999)

70. Návrh poslanců Radko Martínka, Jaromíra Talíře a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 242/1992 Sb. a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 194/ - třetí čtení

Projednávání (2. prosince 1999)

71. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

Projednávání (7. prosince 1999)

72. Vládní návrh zákona o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) /sněmovní tisk 245/ - třetí čtení

Projednávání (7. prosince 1999)

73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

Projednávání (7. prosince 1999)

75. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Jiřího Václavka a dalších na vydání ústavního zákona o zřízení vyšších územně samosprávných celků /sněmovní tisk 174/ - třetí čtení

Projednávání (8. prosince 1999)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (10. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2 (21. prosince 1999)

79. Návrh poslanců Pavla Svobody a dalších na vydání ústavního zákona o lidovém hlasování (referendu) o vstupu České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení

Projednávání (9. prosince 1999)

80. Návrh poslanců Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád v letech 1939 - 1945 /sněmovní tisk 251/ - třetí čtení

Projednávání (9. prosince 1999)

82. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení

Projednávání (9. prosince 1999)

83. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998 /sněmovní tisk 363/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (9. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2

84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

Projednávání (9. prosince 1999)

85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení

Projednávání (9. prosince 1999)

86. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (3. prosince 1999)

87. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Projednávání, část č. 1 (3. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2 (8. prosince 1999)

88. Návrh na volbu člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (3. prosince 1999)

89. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Projednávání, část č. 1 (3. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2 (8. prosince 1999)

90. Dodatek ke Zprávě o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1. 1. 1998 až 31. 12. 1998 /sněmovní tisk 341/

Projednávání (9. prosince 1999)

91. Výroční zpráva Dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 1998 (2. verze) /sněmovní tisk 353/

Projednávání, část č. 1 (9. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2

92. Návrh na odvolání Dozorčí rady Grantové agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (9. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2

93. Informace o zvýhodněném financování za I. pololetí 1999 /sněmovní tisk 368/

Projednávání (8. prosince 1999)

94. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 1999) /sněmovní tisk 369/

Projednávání (8. prosince 1999)

95. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za první pololetí 1999 a za třetí čtvrtletí 1999

Projednávání (9. prosince 1999)

96. Zpráva vlády o stavu a vývoji dluhové služby a poskytnutých státních zárukách /sněmovní tisk 380/

Projednávání (9. prosince 1999)

97. Zpráva vlády - Střednědobý fiskální výhled na období let 2000 - 2005 /sněmovní tisk 382/

Projednávání (9. prosince 1999)

98. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 1999 /sněmovní tisk 398/

Projednávání (8. prosince 1999)

99. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 417/

Projednávání (9. prosince 1999)

100. Vládní návrh základních pravidel rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v druhé etapě /sněmovní tisk 387/

Projednávání (9. prosince 1999)

101. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2000 včetně stanovení výše poplatku družstevních záložen na rok 2000 /sněmovní tisk 408/

Projednávání (10. prosince 1999)

102. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1998 /sněmovní tisk 413/

Projednávání (8. prosince 1999)

103. Výroční zpráva Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1998 /sněmovní tisk 419/

Projednávání (21. prosince 1999)

105. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (2. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2 (9. prosince 1999)
Projednávání, část č. 3

106. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (2. prosince 1999)
Projednávání, část č. 2 (8. prosince 1999)

107. Zpráva vlády České republiky o řešení situace v nesolventních podnicích při nevyplácení mezd zaměstnancům

Projednávání (10. prosince 1999)

108. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 385/ - druhé čtení

Projednávání (2. prosince 1999)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 385/ - třetí čtení

Projednávání (3. prosince 1999)

110. Vládní návrh na vázání rozpočtových výdajů státního rozpočtu na rok 1999 v kapitolách Poslanecká sněmovna, Senát, Nejvyšší kontrolní úřad /sněmovní tisk 456/

Projednávání (10. prosince 1999)

111. Návrh na prodloužení lhůty pro předložení zprávy o zjištěních vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Projednávání (21. prosince 1999)

112. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Projednávání (21. prosince 1999)Přihlásit/registrovat se do ISP