(9.20 hodin)

(pokračuje Horníková)

Cena bez daně při prodeji platných poštovných cenin a kolkových známek, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 26 písm. e), a vklady sázejících přijaté provozovateli při provozování loterií i jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění, který je zdanitelným plněním osvobozeným od daně podle § 34, mimo sázkových her provozovaných podle ustanovení § 2 písm. b), e), i), j) a k) zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění.

Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítávají příjmy nebo výnosy za plnění, která nejsou zdanitelná, pokud zákon nestanoví jinak.

Původní část šestá se přejmenuje na část sedmou a původní článek sedm se přejmenuje na článek osm.

Pro vysvětlení: Je to pozměňující návrh, který umožní příjem zhruba 100 milionů pro sportovní činnost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Horníkové. Nyní bude hovořit pan kolega Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl poměňující návrh k pozměňujícímu návrhu rozpočtového výboru. Opakuji, je to pozměňující návrh k bodu 6 rozpočtového výboru, který se nahrazuje novým zněním.

V článku I se doplňují nové body 40 a 41, které znějí:

Bod 40. Za § 12c se doplňuje nový § 12d, který včetně poznámek pod čarou zní:

§ 12d odst. 1. Nárok na vrácení daně vzniká právnickým a fyzickým osobám, odkaz na poznámku pod čarou č. 8, provozujícím zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa, odkaz na 18b, které nakoupily výrobky uvedené v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) za cenu obsahující daň a prokazatelně je použily pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa. Odkaz 18b je odkaz na § 2 písm. h) a k) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a doplnění některých zákonů, lesní zákon.

Odst. 2. Zemědělskou prvovýrobou se pro účely tohoto zákona rozumí rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo pronajatých.

Odst. 3. Nárok na vrácení daně je ve výši 60 % daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) ve výši platné v den jejich vyskladnění od plátce daně, maximálně však do výše odpovídající spotřebě podle normativů stanovených právním předpisem. Právnické a fyzické osoby, kterým vzniká nárok na vrácení daně, mají pro tento účel postavení daňových poplatníků bez povinnosti se registrovat.

Odst. 4. Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o nákupu výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c), evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků, dokladem o výměře zemědělských a lesních pozemků, na nichž hospodaří na základě vlastnického práva, za tím je odkaz na 18e, písemné nájemní smlouvy, odkaz na 18f, nebo jiného právního důvodu, odkaz na 18f, seznam zemědělských a lesnických strojů spotřebovávajících výrobky uvedené v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c), používaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, a jde-li o fyzickou osobu, dokladem o zapsání do evidence podle zvláštního právního předpisu, odkaz na 18c, jde-li o právnickou osobu, ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, odkaz na 18d. Pod čarou 18c je odkaz na § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb. Odkaz na 18d - jedná se o § 27, § 28a a § 28 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění zákona 142/1990 Sb., odkaz 18e - zákon 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění zákona 289/1996 Sb., 18f - např. občanský zákoník, § 8 odst. 10 až 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1977 Sb., § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. (Předsedající žádá o klid.)

Odst. 5. Skutečnosti podle odst. 4 s výjimkou dokladů o nákupu a s výjimkou evidence o skutečné spotřebě výrobků podle § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) prokazuje poplatník při prvém uplatnění nároku na vrácení daně. Dojde-li

a) ke změně nebo výmazu skutečností týkajících se poplatníků podle odst. 1 v obchodním rejstříku nebo v evidenci uvedené podle zvláštního právního předpisu, odkaz na 18d,

b) ke změně v obhospodařování celkové výměry zemědělských pozemků,

c) ke změně v seznamu zemědělských a lesnických strojů,

předloží poplatník v daňovém přiznání za příslušné daňové období doklad o této změně, popř. výmazu.

Odst. 6. Na dokladu o nákupu, který je povinen vydat prodávající, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a) obchodní jméno, název, není-li obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, odkaz na 17, prodávajícího, je-li prodávající právnickou osobou, jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo prodávajícího, je-li prodávající fyzickou osobou,

b) obchodní jméno, název, není-li obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo kupujícího, je-li kupující právnickou osobou, jméno a příjmení, popř. obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo kupujícího, je-li kupující fyzickou osobou,

c) množství výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) v objemových jednotkách,

d) sazba spotřební daně platná v den vyskladnění výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) plátcem daně,

***
Přihlásit/registrovat se do ISP