(9.30 hodin)

(pokračuje Grůza)

e) výše celkové ceny výrobků uvedených v §19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) včetně spotřební daně,

f) výše spotřební daně celkem,

g) datum vystavení dokladu o nákupu,

h) číslo dokladu o nákupu,

i) podpis prodávajícího.

Odstavec 7: Správnost dokladů podle odst. 4, 5 a 7 kontroluje správce daně, a to vždy nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

8. Nárok na vrácení daně mohou uplatnit poplatníci podle odst. 1 v daňovém přiznání podaném u finančního orgánu, odkaz na 3, na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Nárok se uplatní za zdaňovací období, ve kterém vznikl. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Nárok lze uplatnit nejpozději do 6 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Daňové přiznání předkládají poplatníci nejpozději do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy nárok na vrácení daně vznikl. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vrátitelný přeplatek, vrátí se poplatníkovi bez žádosti do 30 dnů ode dne následujícího po jeho vzniku.

Odstavec 9: Pokud poplatníci podle odstavce 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odst. 10, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek snížení nároku na krácení daně, jsou povinni předložit správci daně dodatečné daňové přiznání podle zvláštního právního předpisu. Odkaz na 18 a).

Odstavec 10: Pokud poplatníci podle odst. 1 zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odstavce 10, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení nároku na vrácení daně, mohou předložit správci daně nejpozději do 6 měsíců od posledního dne lhůty pro předložení daňového přiznání dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

Odstavec 11: Dodatečné daňové přiznání musí být jako dodatečné výrazně označeno. V dodatečném daňovém přiznání se uvedou pouze rozdíly proti daňovému přiznání původně podanému.

Nový odstavec 41 § 12 f) zní:

12 f): Za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

Odstavec 2: Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví vyhláškou způsob výpočtu nároku na vrácení daně z výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence podle § 12 d) odst. 4 a normativy spotřeby výrobků uvedené v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa, podle § 12 d) odst. 3.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Grůzovi. Nyní bude hovořit pan kolega Kováčik, poté pan kolega Turek. Prosím, aby pachatel vypnul mobilní telefon, který zde stále hraje. Připomněl bych, že sněmovna svým usnesením zakázala užívání mobilních telefonů.

Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, dovolte mi podat pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Grůzy, a sice v odst. 3 § 12 d) podle návrhu pana poslance Grůzy nahradit číslovku 60 % číslovkou 80 %. Svůj návrh odůvodňuji tím, že již v prvém čtení jsem tady hovořil o tom, že v zemědělství převážná většina nafty - uvádí se, že více než 80 % - je spotřebována při polních pracích, zrovna tak v lesnictví. Myslím si, že by bylo třeba, aby i v kontextu na podmínky, které mají zemědělci v EU, bylo toto opatření provedeno tak, aby naši zemědělci na tom mohli být alespoň v jednom ukazateli podpůrných opatření stejně.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Zatím jako posledním přihlášený je pan kolega Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, pokusil bych se opět přednést malý pozměňovací návrh, který by zněl: Před částí 6 zákona vložit novou část 6 s názvem "Změna zákona o DPH", která zní:

Článek 7, zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

V § 45 e) odst. 3 v druhé větě se za slova "zmocněná osoba" vkládají slova "která je plátcem daně". Původní část šestá se přečísluje na část sedmou a původní článek sedm se přečísluje na článek osm. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Turkovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Podrobnou rozpravu uzavírám. Táži se nyní pana ministra, zda - hovořím k panu ministrovi financí, pane kolego Turku, nevyrušujte pana ministra financí, když k němu hovoří předsedající schůze. Pane ministře, využijete možnosti závěrečného slova v tuto chvíli, nebo až ve třetím čtení? Ne. Děkuji. Pan zpravodaj? Také ne.

Nezazněl ani návrh na vrácení, ani návrh na zamítnutí, tudíž končíme druhé čtení tohoto návrhu. Končíme tím bod č. 13.

Děkuji jak navrhovateli ministru financí panu Pavlu Mertlíkovi tak zpravodaji panu kolegovi Ježkovi.

 

Kolegyně a kolegové, v souladu se schváleným pořadem přistoupíme nyní k bodu č. 36, kterým je

 

36.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2000
/sněmovní tisk 376/4/- prvé čtení

 

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 376/4. Z pověření vlády České republiky návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík. Prosím pana ministra financí, aby zaujal místo u řečnického stolku. Atmosféra je poměrně zklidněná, takže pane místopředsedo a ministře v jedné osobě, můžete hovořit.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vláda České republiky předstupuje před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky s druhým návrhem státního rozpočtu pro rok 2000.

Vláda při minulém projednávání návrhu státního rozpočtu obdržela od Poslanecké sněmovny doporučující usnesení, jímž Poslanecká sněmovna doporučila vládě na návrh rozpočtového výboru následující rozpočtové změny:

1. část předpokládaných vyšších příjmů využít ke snížení deficitu státního rozpočtu,

2. do státního rozpočtu na rok 2000 nezahrnovat příjmy z Fondu národního majetku,

3. zahrnout do bilance státního rozpočtu očekávanou ztrátu Konsolidační banky,

4. vytvořit rezervu na náklady připojování České republiky k EU,

5. mandatorní výdaje rozčlenit na výdaje ze zákona povinné a dále na ostatní, které budou sníženy.

Spolu s tím Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky požádala vládu, aby společně s návrhem státního rozpočtu na rok 2000 předložila návrh konkrétních kroků vedoucích ke snížení tendence nárůstu podílů mandatorních výdajů na státním rozpočtu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP