(19.40 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Chtěl bych říci také to, že jedním z hlavních úkolů Fondu národního majetku a jeho nového vedení je v maximální míře zajistit transparentnost těchto procesů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovořil místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík.

Kolegyně a kolegové, já mám v tuto chvíli poslední ambici - udělat bod č. 171, neboť minule, když jsme se ho snažili projednávat, sněmovna bez hlasování konsenzem cítila, že by bylo dobré, aby u něj byl ministr financí, byť to není přímo jeho bod. Jde o bod, který se nazývá Informace rozpočtového výboru o projednávání Zprávy o měnovém vývoji za rok 1998.

Není-li námitek a je-li připraven zpravodaj pan kolega Kocourek, kterého vidím, že se v tuto chvíli připravuje, tudíž budeme moci tento bod projednávat, tak zahajuji projednávání bodu číslo

 

171.
Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za rok 1998

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 134 z 23. června tohoto roku, které uvede zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 134 z 16. schůze ze dne 23. června 1999 ke Zprávě České národní banky o inflaci za rok 1998.

Rozpočtový výbor na této schůzi:

Za prvé: Vzal na vědomí materiál zpráva o inflaci z dubna 1999 předložený Českou národní bankou a odůvodněný guvernérem Josefem Tošovským.

Za druhé: Konstatoval, že čistá meziroční inflace byla v prosinci 1998 1,7 % a inflační cíl stanovený Českou národní bankou pro konec roku 1998 činil 5,5 až 6,5 %.

Za třetí: Považuje předložený materiál zpráva o inflaci za zprávu České národní banky o měnovém vývoji podle § 3 odst. 1 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za rok 1998." Tolik usnesení rozpočtového výboru.

Já bych chtěl pouze doplnit, že projednáváme vlastně zprávu České národní banky za rok 1998 - a máme listopad 1999. Myslím si, že sněmovna bude na příštím jednání projednávat zprávu za první pololetí, případně za třetí čtvrtletí roku 1999, a tam informace může být aktuálnější a zajímavější, takže v této chvíli nepovažuji za zcela nutné komentovat předchozí vývoj na rozpočtovém výboru, který by už nebyl tak aktuální pro Poslaneckou sněmovnu jako zpráva, kterou budeme projednávat na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji zpravodaji panu poslanci Kocourkovi. Prosím pana zpravodaje, aby spolu se mnou sledoval u stolku zpravodajů rozpravu, kterou v tuto chvíli otevírám. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí, rozpravu uzavírám.

V tuto chvíli prosím, jestli se chce vyjádřit zpravodaj Martin Kocourek k proběhlé rozpravě, má k tomu možnost, pokud se nebude chtít vyjádřit k rozpravě, tak ho prosím, aby předložil návrh usnesení.

 

Poslanec Martin Kocourek: Návrh usnesení by zněl: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci rozpočtového výboru o projednání Zprávy o měnovém vývoji za rok 1998."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo776, které jsem zahájil. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 114 pro 96, proti 1, návrh byl přijat.

 

Tento návrh usnesení byl schválen a konstatuji, že jsme tím projednali bod 171. Děkuji panu kolegovi Kocourkovi.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli si myslím, že bychom mohli dnes skončit, ale chtěl bych se ještě dohodnout a nechal bych hlasovat, jak budeme postupovat zítra.

Mé doporučení, které je víceméně v souladu s tím, co zatím bylo schváleno, toto: První bod zítřejšího jednání by mohl být nebo dokonce měl být bod č. 192, tj. bod, který jsme již schválili, že chceme jako první bod zítra, jedná se o pojištění odpovědnosti vozidel, jestli mám správné poznámky, v každém případě je to bod 192. Druhý bod by mohl být druhé čtení zákona o sdružování v politických stranách, tj. bod č. 32, třetí bod by mohl být bod 183, což je stav zemědělství za rok 1998, i když rozprava byla skončena, jsme pouze před hlasováním, čtvrtý bod 181, který se týká programu obnovy vodních toků, bod pět, asi nejnáročnější, třetí čtení zákona o veřejných zakázkách, bod šest by bylo třetí čtení zákona o sdružování v politických stranách.

Ptám se, jestli je námitek vůči tomuto mému návrhu. Nejsou námitky, takže ho nechám odhlasovat, aby bylo jasno, jak budeme zítra postupovat.

 

Kdo souhlasí s tímto novým řazením zbývajících bodů, nechť v procedurálním hlasování číslo 777 zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 114 pro 89, proti 1, tento návrh byl přijat.

 

Já vám všem děkuji, přeji dobrou noc a zítra v 9.00 hodin začínáme bodem 192.

 

(Schůze přerušena v 19.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP