Neautorizováno !


 

(12.50 hodin)

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já jsem ve druhém čtení při projednávání tohoto vládního návrhu zákona přednesl pozměňovací návrh, který je pod písm. E. Zároveň, když jsem ho přednášel, jsem sdělil, že tento návrh musí být doplněn legislativně technickými změnami, které jsem ještě projednal s legislativou Poslanecké sněmovny a také s Ministerstvem vnitra. Text těchto legislativně technických změn byl rozdán schválně jako informace, aby to nemělo žádné číslo tisku, abychom tady pak nedebatovali o lhůtách, a proto dávám k úvaze využít usnesení Poslanecké sněmovny, které umožňuje, že podle § 63 je možné předložit tento typ návrhu písemně, aby nemusel být přednášen na mikrofon.

Proto navrhuji - a doufám, že budu ve shodě zpravodajem - že ponecháme ten bod E jako můj pozměňovací návrh s tím, že nebude přednášen na mikrofon ten legislativně technický doplňovací návrh, protože jde skutečně jenom o legislativně technickou záležitost a já nechci otravovat Poslaneckou sněmovnu čtením tak dlouhého pozměňovacího návrhu.

Žádám tedy jenom, aby toto bylo vzato do procedury, aby můj návrh, až se o něm bude hlasovat, aby se o něm hlasovalo jako korektním návrhu, který byl dotažen do konce.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, já tu cítím určitý problém. My jsme do této doby vždy postupovali tak, že pozměňovací návrhy, které nebyly obsaženy ve sněmovním tisku, musely být předčítány. Pravdou je, že tady je to záležitost poněkud odlišná právě proto, že se jedná o legislativně technická zpřesnění, ale obávám se, že to na mikrofon bude muset být předneseno. Já vím, že je to děsně nepříjemné.

Ještě hovoří pan kolega Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Usnesení Poslanecké sněmovny č. 248/1997 říká: "Návrhy nebo jejich části podle § 63 zákona je možno podat také písemně bez přednesení ve sněmovně. Takový návrh musí být předán zpravodaji a rozdán prostřednictvím Kanceláře Poslanecké sněmovny všem poslancům do ukončení rozpravy. O podání takového návrhu informuje sněmovnu v rozpravě navrhovatel nebo zpravodaj."

Takže já odkazuji na toto usnesení. Ale jestli je nějaká námitka, pak já přečtu svůj návrh.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, já si myslím, že tady je společná vůle. Přiznám se, že jste obohatil mé znalosti, protože jsem na toto usnesení sněmovny zapomněl. A pokud vůči tomuto postupu nebudou námitky, pak bych konstatoval, že pan kolega Cyril Svoboda dodržel pravidla našeho jednání, a že jeho návrhy, obsažené v písemné podkladu, který byl rozdán všem poslancům, jsou relevantní a hlasovatelné jako legislativně technické připomínky, pokud proti tomu nikdo nevznese námitku, že tu nejde o legislativně technické připomínky. Ale bude s nimi nakládáno, jako kdyby byly předneseny v rozpravě. Děkuji.

Dále v rozpravě vystoupí pan kolega Koudelka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane přesedající, vážená sněmovno, dovolte, abych požádal o stažení svého pozměňovacího návrhu pod písm. L, a v případě, že by s tímto stažením nevyslovila sněmovna souhlas, tak dávám k pozměňovacímu návrhu pod písm. L a označením 1 legislativně technickou změnu, kdy údaj o nejmenším počtu mandátových obvodů, který je uveden v § 26 číslem 10, musí být totožný s přílohou tohoto zákona, kde je nejmenší číslo 9. Takže správně má být číslo 9, jak v příloze zákona, tak v § 26. Ale toto pouze v případě, že by sněmovna nevyslovila s tímto stažením souhlas.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili navrhujete stažení svého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

Dále se přihlásil pan kolega Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, ve druhém čtení jsem předložil pozměňovací návrhy, které jsou v tisku 344/2 označeny písm. F. Navrhuji, aby v těchto pozměňovacích návrzích v bodu F7 a F9 byla slova "volební strana", které nepoužívá navrhovaný zákon, nahrazena slovy "politická strana, politické hnutí a koalice". Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Není námitek proti tomu, že se jedná o legislativně technické zpřesnění? Nevidím žádnou námitku.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy ve třetím čtení? Pan zpravodaj kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, dovolil bych si vystoupit ještě s legislativně technickou poznámkou k bodům A8 a A14 pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu.

V bodu A8, bude-li přijat, pak je zapotřebí, aby v § 47 odst. 3 byl také vypuštěn text "nebo se volby nekonaly podle § 22 odst. 8".

U bodu A14, bude-li tento pozměňovací návrh přijat, je zapotřebí, aby v § 43 odst. 1 ve druhé větě bylo vypuštěno sousloví "a koalice".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím, aby všichni registrovali, abychom se pak vypořádali s případnými námitkami, jestli to je nebo není legislativně technické zpřesnění. Hovoří pan kolega Vidím, po něm paní kolegyně Rujbrová.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vzhledem k tomu, že v zákoně o krajích byly schváleny jiné počty členů zastupitelstev krajů, než na jaké reaguje můj pozměňovací návrh pod písm. G a číslicemi 1, 2 a 3, domnívám se, že tento můj návrh a stejně tak i návrh kolegy Koudelky je nehlasovatelný, a žádám sněmovnu o jejich stažení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hovoří paní kolegyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Ráda bych se vyjádřila k upřesnění kolegy Beneše. Domnívám se, že tak, jak bylo provedeno, kdy promítá návrh pod bodem A8 do dalšího textu zákona, do jiného ustanovení, že svědčí o tom, že bohužel nejde o legislativně technickou úpravu, byť snahu dostat tento návrh do kontextu se současným zněním zákona chápu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Já přesto, že nejsem příliš velkým zastáncem velkých změn v rámci třetího čtení, bych upozornil na znění jednacího řádu, které právě hovoří o promítnutí schválených návrhů, které je možno v rámci třetího čtení přednést. Já jen přečtu, jestli si to pamatuji správně: "Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb, gramatických chyb, chyby písemné nebo tiskové, a úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popř. podat návrhy na opakování druhého čtení."

Já mám pocit, že to, co navrhl kolega Beneš, logicky vyplývá z přednesených pozměňovacích návrhů, a že to tedy splňuje to, co lze ve třetím čtení přednést. Ale budou-li námitky, budeme muset o tom rozhodnout hlasováním.

Takže, paní kolegyně Rujbrová, rozmyslete si, zda trváte na svém stanovisku - já si myslím, že v tomto případě v rozporu s jednacím řádem nejsme. (Poslankyně Rujbrová se vzdává své námitky.)

Děkuji. Další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení nevidím - přece jenom ale vidím, hlásí se pan kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Já bych jen chtěl pana kolegu Beneše jako zpravodaje seznámit s tím, že chci navrhnout při proceduře rozdělení bodu 14, to znamená § 43, aby se zvláště hlasovalo o části odst. 1 "číslovku 3 nahradit číslovkou 5 %", a potom o dalším textu. A prosil bych ho, aby nám sdělil, jestli ta jeho legislativně technická úprava potom je tímto způsobem nějak ohrožena nebo ne, nebo jestli platí to, co říkal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP