(15.50 hodin)

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, mnoho se tu mluvilo o korektnosti a přitom většinou to byla politická demagogie.

Chtěl bych jenom říci, že korektnost se týká také způsobu legislativního projednávání návrhů zákonů. Stalo se tady dost běžnou praxí, že se projednává návrh určitého zákona a k němu se potom z různých důvodů připojují změny jiných zákonů, které s tím ani nesouvisí. Je to špatná praxe a neměli bychom v ní pokračovat.

V této věci byl podán určitý návrh týkající se určité skupiny osob. Navrhovatelé v této souvislosti jej řádně předložili a je k němu také stanovisko vlády, protože je třeba vědět, jaké jsou také finanční prostředky, jestli jsou peníze na to, aby náklady s ním spojené mohly být uhrazeny. Jestliže se do takovéhoto návrhu zákona poslaneckého připojí potom poslanecká iniciativa, která se týká podstatně jiného problému, vláda se nemůže k tomu vyjádřit, to už je mimo, a kde jsou peníze, o to se navrhovatelé nestarají. Myslím si, že korektnost má i tuto dimenzi.

Opravdu nic nebránilo poslancům ODS, aby podali takovýto zvláštní návrh, aby navrhli, kde se budou brát peníze na úhradu nákladů s tím spojených, a abychom složitou problematiku - protože je tu jistá kolize určitých jiných zákonů, které v této věci už byly přijaty - seriózně projednali včetně toho, aby vláda jako odpovědný orgán exekutivy sdělila své stanovisko, které bychom tu mohli věcně projednat. To je moment korektnosti jednání Poslanecké sněmovny, který tu byl úplně zanedbán.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan poslanec Turek, připraví se pan poslanec Benda.

 

Poslanec Radim Turek: Je mi opravdu velmi nepříjemné to - a naplnila se má neblahá předtucha - co se nyní děje kolem tohoto návrhu zákona. My se neustále míjíme někde v časoprostoru a každý hájíme tu svou pravdu. Poprosil bych, abychom se teatrálně neobviňovali ze lži nebo žádali po sobě omluvy, jelikož zápis bude hovořit zcela jasně o tom, že nikdo nezpochybňuje oprávněný nárok obou skupin občanů, a pokud to předseda klubu neslyšel, je to určitě v zápise již nyní zaznamenáno.

Chtěl bych upozornit ještě na to, že na galerii sedí doktor Karel Čermín, pokud by poslanci měli dojem, že potřebují vysvětlit, že válka skončila v roce 1945 a to, co se stalo následně, začalo v roce 1948 a že mezi tím jsou tři roky, a měli by pocit, že tomu je jinak, tak je to člověk, který to vše zažil, oba režimy na vlastní kůži. Můžeme ho možná požádat o vystoupení v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Benda. Pan poslanec Benda stahuje. Hlásí se někdo dále do rozpravy? Pan poslanec Brtnický.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Paní předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl jenom stručně reagovat na to, co tady říkal pan poslanec Tlustý, že sociální demokracie si nepřeje odškodnění lidí, kteří byli postiženi komunistickým režimem. Není tomu tak, ale nelze směšovat postižené lidi - odbojáře proti fašismu, protože odboj skončil v roce 1945, s odbojáři proti komunistickému režimu, který začal v roce 1948. Tak to vůbec není. My si to přejeme, ale není to možné z časových hledisek, z letopočtů, které jsou jasné, dát dohromady. To není možné!

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále se do rozpravy nikdo nehlásí. Končím obecnou rozpravu k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že bylo vzneseno veto, není možné projednávat podle odstavce 2, probíhá tedy řádné první čtení. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na zamítnutí ani na vrácení tohoto návrhu, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Hlásí se paní poslankyně Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážená paní místopředsedkyně, navrhuji, aby tento zákon byl projednáván ještě v petičním výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. V tuto chvíli vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování číslo 237 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 237 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 148 vyslovilo 135 a 5 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 238 a ptám se, kdo je pro přikázání petičnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 238 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 154 vyslovilo 86 a 52 bylo proti.

 

Nyní se obracím na paní zpravodajku, protože si vzpomínám, že byl předložen návrh na zkrácení projednávání tohoto návrhu o 30 dnů a pan navrhovatel s tím vyslovil souhlas.

 

Ano, budeme tedy hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 239 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 239 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 154 vyslovilo 135 a 4 byli proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru rozpočtovému a výboru petičnímu a lhůta pro jeho projednávání byla zkrácena o 30 dnů.

 

Dalším bodem je

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb.,
o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb.,
o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 870/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova, a současně prosím o klid v jednacím sále.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, uvádím zde zákon, který již před nějakým časem v Poslanecké sněmovně byl, byť v poněkud jiné podobě. Jedná se o zákon o přestupcích. Možná že si pamatujete, že v září 1999 předložila vláda Poslanecké sněmovně tento zákon, novelu zákona o přestupcích s tím, že součástí tohoto zákona byla i záležitost přestupkové imunity poslanců a senátorů, kdy vláda navrhovala, aby řízení o přestupcích u poslanců a senátorů se dostalo do stejného režimu, jako je řízení o přestupcích u ostatních občanů České republiky.

Poté co Poslanecká sněmovna tento návrh začala projednávat, resp. dostala na stůl k projednávání, vznikla poslanecká novela téhož zákona, která řešila i záležitosti přestupkové imunity, lépe řečeno zvláštnosti v řízení o přestupcích ve vztahu k poslancům a senátorům, s tím, že byla dána přednost poslanecké verzi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP